Вся Бібліотека >>>

  

 

Підручник для вузів

Загальна теорія права і держави


Розділ: Економіка

 

 

«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ»

Видання третє, перероблене і доповнене

 

М.: Юристъ, 2001

 

Під редакцією доктора юридичних наук, професора В.В. Лазарєва

 

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальності "Юриспруденція"

 

Рецензенти:

Матузов М.І., доктор юридичних наук, професор;

Малько А.В., доктор юридичних наук, професор;

кафедра теорії держави та права МДУ ім. М.В. Ломоносова

 

Автори:

В.С. Афанасьєв, д-р юриди. наук, проф. - теми 3 (співавт.), 4 (співавт.), 5 (співавт.), 15 (співавт.), 18, 22, 35 (співавт.) АЛ. Герасимов, д-р юриди. наук, проф. - теми 24, 25, 32 В.І. Гойман, д-р юриди. наук, проф. - теми 3 (співавт.), 7, 10, 14, 19 Н.Л. Гранат, д-р юриди. наук, проф. - теми 3 (співавт.), 12 (співавт.), 15 (співавт.), 16, 21, 29 (співавт.), 35 (співавт.)

А.В. Корпев, канд. юриди. наук, доц. - теми 27, 28 (співавт.), 30 В.В. Лазарєв, д-р юриди. наук, проф. - передмова до третього видання, передмова до другого видання, теми 1 (співавт.), 3 (співавт.), 4 (співавт.), 6, 8, 9, 12 (співавт.), 13 (співавт.), 17, 20, 28 (співавт.), 29 (співавт.), 33, 34, 35 (співавт.) АЯ. Малигін, д-р юриди. наук, проф. - тема 5 (співавт.) Р.С. Мулукаев, д-р юриди. наук, проф. - ті-ма 5 (співавт.) Т.ЗВ. Радъко, д-р юриди. наук, проф. - теми 11, 13 (співавт.) Є.І. Темне, канд. юриди. наук, проф. - теми 1 (співавт.), 2, 23 АЛ. Чинчиков, д-р юриди. наук, проф. - теми 26, 31, 35 (со-авт.)

 

Підручник написано з урахуванням сучасних наукових позиції і вимозі підготовки фахівців юридичного профілю вищої кваліфікації. Він охоплює як традиційні, так і нові проблеми теорії права і держави. До числа нових можна віднести теми, присвячені основним поняттям про право і державі, співвідношенню права і держави, відносної самостійності держави і права, ролі права і держави в забезпеченні соціального миру і злагоди, соціальної безпеки, економічного розвитку і т.д. Даний - третє - видання перероблено з урахуванням висловлених читачами побажань, істотно доповнено новим навчальним матеріалом і схемами, ілюструють основні проблеми курсу. Підручник вирізняється оригінальною подачею матеріалу.

Для студентів юридичних факультетів університетів, правових академій та інших юридичних навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Тема 1. Предмет теорії права і держави

1.1. Теорія права і держави в системі суспільних наук

1.2. Теорія права і держави в системі юридичних наук

1.3. Визначення предмета вузівського курсу теорії права і держави

1.4. Функції теоретичної науки про право і державі та її розвиток

Тема 2. Метод теорії права і держави

2.1. Значення методології в пізнанні права і держави. Зв'язок предмета і методу науки

2.2. Основні підходи у вивченні права і держави

2.3. Деідеологізація наукового знання

2.4. Приватні і спеціальні методи пізнання права і держави

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Тема 3. Основні поняття про право і правові явища

3.1. Визначення права

3.2. Джерело (форма) права

3.3. Визначення закону і підзаконних актів

3.4. Законність

3.5. Правопорядок

3.6. Правовідносини

3.7. Юридичний факт

3.8. Суб'єктивне право і юридична обов'язок

3.9. Правосвідомість

3.10. Дія права

3.11. Реалізація права

3.12. Застосування права

3.13. Правопорушення

3.14. Юридична відповідальність

3.15. Санкції

3.16. Система права

Тема 4. Основні поняття про державу

4.1. Визначення держави

4.2. Механізм держави

4.3. Функції держави

4.4. Форма держави

4.5. Державна влада

4.6. Механізм функціонування держави

4.7. Державний лад

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ПРАВО

Тема 5. Походження держави і права

5.1. Загальна характеристика теорій походження держави і права

Теологічна теорія

Патріархальна теорія

Органічна теорія

Теорія насильства

Психологічна теорія

Теорія суспільного договору (природного права)

Історико-матеріалістична теорія

5.2. Характеристика первісного суспільства

Економіка

Структура первісного суспільства

Управління, влада

Нормативне регулювання

Розвиток первісного суспільства

5.3. Східний (азіатський) шлях виникнення держави

5.4. Західний шлях виникнення держави

5.5. Виникнення права

5.6. Загальні закономірності виникнення держави і права

Тема 6. Держава в політичній і правовій системі суспільства

6.1. Громадянське суспільство і політична організація суспільства

6.2. Держава в правовій надбудові

Тема 7. Співвідношення права і держави

7.1. Методологічні підходи до проблеми співвідношення права і держави

7.2. Вплив держави на право. Юридична (правова) політика держави

7.3. Вплив права на державу. Принцип зв'язаності держави правом (верховенство права)

Принцип зв'язаності держави правом

Тема 8. Відносна самостійність держави і права

8.1. Поняття відносної самостійності держави

8.2. Відносна самостійність держави по відношенню до економіки

8.3. Відносна самостійність держави по відношенню до пануючого класу і класової боротьби

8.4. Відносна самостійність окремих органів держави

8.5. Відносна самостійність права

 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 9. Сучасні підходи до розуміння права і їх значення для юридичної практики

9.1. Загальні питання розуміння права та їх значення для практичної діяльності

9.2. Нормативний підхід до права як засобу підтримки законності і стабільності

9.3. Соціологічний підхід до права як засобу забезпечення динамізму суспільного життя

9.4. Психологічна теорія права і можливості її використання в юридичній практиці

9.5. Теорія природного права (філософський підхід до права) як утвердження свободи і справедливості практиці правової держави

9.6. Інтегративний підхід до розуміння права

Тема 10. Право в системі нормативного регулювання

10.1. Право в системі соціальних норм

Право і звичаї

Право і релігійні норми

Право і корпоративні норми

Право і мораль

Право і технічні норми

10.2. Сутність права.

Ознаки права

10.3. Принципи права

10.4. Цінність права

10.5. Дія права. Правове регулювання

Рівні дії права

Рівень існування

Локальний рівень

Проміжний (маргінальний) рівень

Рівень інструментального дії права

Сфери дії права

Правове регулювання: поняття, сфери, стадії, механізм

Сфера і межі правового регулювання

10.6. Ефективність дії права і правового регулювання. Середовище дії права

Середовище дії права

Тема 11. Функції права

11.1. Поняття функцій права

11.2. Система функцій права

11.3. Характеристика власне юридичних і соціальних функцій права

Економічна функція

Політична функція права

Виховна функція

Компенсаційна функція права

Обмежувальна функція права

Відновлювальна функція права

Інформаційна функція права

Екологічна функція права

Функція регулювання соціальних відносин і забезпечення соціальних прав

Тема 12. Джерела права

12.1. Правообразование. Об'єктивне і суб'єктивне право

12.2. Поняття джерел (форм) права та їх види

Нормативні правові акти

Закон

Підзаконні нормативні акти

Нормативні договори

12.3. Нормотворчість. Юридична техніка

12.4. Дія нормативних правових актів

Предметне дію

Дія в часі

Дія нормативних актів у просторі

Дія по колу осіб

12.5. Акти судової влади

12.6. Систематизація нормативних правових актів

Тема 13. Норми права

13.1. Поняття норми права та її структура

13.2. Види правових норм

13.3. Функції правових норм

Державна орієнтація

Тема 14. Система права

14.1. Поняття системи права і її значення

Норми права

Інститут права

Підгалузь права

Галузь права

14.2. Традиційний підхід до побудови системи права (предмет і метод правового регулювання як підстави побудови системи права)

14.3. Публічне і приватне право

Система публічного і приватного права

Характеристика галузей російського права

Конституційне право

Адміністративне право

Фінансове право

Кримінальне право

Екологічне право. Цивільно-процесуальне право

Міжнародне публічне право

Цивільне право

Сімейне право

Трудове право

Земельне право

Міжнародне приватне право

14.4. Система права і система законодавства

14.5. Співвідношення міжнародного і національного права

Тема 15. Правові відносини

15.1. Поняття, ознаки і види правових відносин

Види правовідносин

15.2. Суб'єктивні права та юридичні обов'язки як зміст правових відносин

Суб'єктивне право

Юридичний обов'язок

15.3. Суб'єкти правовідносин

15.4. Об'єкти правовідносин

15.5. Юридичні факти

Юридичні акти

Правові події

Тема 16. Правосвідомість і правова культура

16.1. Загальна характеристика правосвідомості та правової культури у державно організованому суспільстві

Правова культура

Соціально-правова активність

16.2. Правова ідеологія і правова психологія

16.3. Правова культура

16.4. Витоки правового нігілізму та можливості його профілактики

Тема 17. Реалізація законодавчої волі

17.1. Реалізація закону, її форми і методи забезпечення

17.2. Застосування закону та підзаконних актів

Застосування права

Правозастосовний акт

17.3. Тлумачення закону та підзаконних актів

Способи тлумачення

Суб'єкт правових актів

Тема 18. Законність і правопорядок

18.1. Співвідношення законності і правопорядку

18.2. Принципи і вимоги законності

18.3. Роль законності і правопорядку у житті суспільства

18.4. Проблеми зміцнення законності та правопорядку

Тема 19. Правопорушення та юридична відповідальність

19.1. Сутність правопорушення, його соціальна природа та склад

Суспільна шкідливість, небезпечність

Протиправність діяння

Юридичний склад правопорушення

Правопорушення та інші відхилення від порядку

19.2. Види правопорушень

Злочин

Адміністративне правопорушення

Цивільно-правове порушення

Трудове правопорушення

Процесуальне правопорушення

Міжнародне правопорушення

19.3. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, принципи та види

Мета, функції і принципи юридичної відповідальності

Види юридичної відповідальності

Підстави звільнення від відповідальності

Тема 20. Прогалини позитивного права: поняття, встановлення і усунення

20.1. Поняття і види прогалин у позитивному право

20.2. Встановлення прогалин в позитивному право

20.3. Усунення прогалин

Тема 21. Основні правові системи минулого і сьогодення

21.1. Типологія правових систем

21.2. Романо-германська правова сім'я

21.3. Англо-американська правова сім'я, або сім'я «загального права»

21.4. Сім'я соціалістичного права

21.5. Сім'я релігійно-традиційного права

 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 22. Держава: нові підходи до сутності, функціям, типології

22.1. Основні теорії держави

Теорія еліт

Технократична теорія

Теорія плюралістичної демократії

Теорія «держави загального благоденства»

Теорія правової держави

Теорія «технократичного держави»

Теорія конвергенції

Історико-матеріалістична концепція

22.2. Сутність держави

22.3. Функції держави

22.4. Типологія держави

Історичний тип держави

22.5. Основні типи держави

Східний тип держави

Рабовласницька держава

Феодальна держава

Буржуазна держава

Соціалістична держава

Тема 23. Форма держави

23.1. Поняття форми держави

23.2. Форма правління

23.3. Форма державного устрою

Унітарна держава

Федерація

Конфедерації

23.4. Політичний режим

Демократія

Тема 24. Державна влада

24.1. Механізм держави і державної влади

24.2. Теорія поділу влади в державі

24.3. Законодавча влада

24.4. Виконавча влада

24.5. Судова влада

24.6. Легітимність державної влади

Тема 25. Функціонування держави

25.1. Правові форми здійснення державної влади

25.2. Організаційна діяльність держави

25.3. Державна служба

Державний службовець

Службове місце

Державна посада

Тема 26. Теорія цілісності держави

26.1. Цілісність - ознака і ціннісне властивість держави

26.2. Цілісність держави, державний і національний суверенітет

Тема 27. Теорія поліцейської держави

27.1. Ознаки поліцейської держави

Джерело влади

27.2. Формування поліцейського держави

Тема 28. Теорія правової держави

28.1. Ознаки правової держави

Панування закону

Поділ влади

Принцип «вертикального» поділу

Реальне забезпечення прав і свобод особистості

Концепція «панування права»

28.2. Формування правової держави

Побудова правової держави

Інститути громадянського суспільства

Багатоукладна ринкова економіка

Формування правової держави вимагає збалансованих зусиль

 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ. ДІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Тема 29. Механізм державно-правового регулювання

29.1. Правомірна поведінка як мета держави і результат дії права

29.2. Зміст механізму державно-правового регулювання

Тема 30. Держава, право, особа

30.1. Закріплення прав і свобод людини в законодавстві

30.2. Роль держави у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина

Соціальні якості держави

Політична консолідація суспільства

Тема 31. Роль держави і права в забезпеченні соціального миру і злагоди

31.1. Державно-правове регулювання класово-політичної боротьби

31.2. Правове регулювання та державний контроль діяльності громадських формувань

31.3. Забезпечення партнерських відносин громадян, їх організацій та держави

Принцип свободи і рівності суб'єктів права

Принцип верховенства федеральної конституції

Принцип громадянства

Принцип верховенства судової влади

Принцип взаємної відповідальності суб'єктів права

31.4. Правове регулювання міжнаціональних відносин

Тема 32. Роль держави і права в забезпеченні соціальної безпеки

32.1. Громадянське суспільство, держава і соціальна безпека

32.2. Зміст державно-правових заходів щодо забезпечення державної і громадської безпеки

Тема 33. Держава, право та економіка

33.1. Модель економічної свободи, ліберального регулювання економіки та роль права

33.2. Державний контроль за підприємницькою діяльністю та правове регулювання ринкових відносин

Бізнес

Ринок

Тема 34. Держава, право і культура

34.1. Регулююча роль законодавства у сфері культури

34.2. Роль закону в формуванні правової культури

Тема 35. Держава, право і глобальні проблеми людства

35.1. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності

35.2. Держава, право і екологія

Забруднення атмосфери

Забруднення води

Забруднення грунту

Радіоактивне забруднення

Знищення тваринного і рослинного світу

35.3. Держава, право і народонаселення

35.4. Держава і право в рішенні проблеми міжнародного спілкування

35.5. Еволюція права і держави

 

Дивіться також:

 

Історія вітчизняного держави і права Історія держави і права зарубіжних країн

 

Теорія держави і права Теорія держави і права Теорія держави і права

 

Проблеми теорії права та держави: Питання і відповіді "Основи держави і права"

 

 Предмет історії держави і права Росії

Історія держави і права близька до науки теорії держави і права. Обидві вони вивчають виникнення держави і права. ...
www.bibliograph.com.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava/1.htm

 

 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

Історія держави і права тісно пов'язана з вже вивченими студентами дисциплінами - Історією держави і права країн і Теорією ...
www.bibliograph.com.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava/

 

  Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації ...

Ломоносов. Здобувач кандидатського ступеня Інституті держави і права РАН. Тема дисертації: "Теорія розділення...
bibliograph.com.ua/kodex-arbitrazh/index.htm

 

 Бухарін. Маркс. Енгельс. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Потрібна, отже, соціологічна теорія держави. ... було заявлено, що "метою правителя є в країні права, ...
www.bibliograph.com.ua/buharin/1.htm