Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія малярних робіт


О.Д. Білоусов

 

Р пава XIV

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

§ 77. Прогресивні форми організації і стимулювання праці робочих

  

 

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи» (1979). передбачає розвиток бригадної форми організації праці робітників і створення умов для широкої участі трудящих в управлінні виробництвом з метою забезпечення своєчасного введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва з високою якістю і найменшими матеріальними і трудовими витратами. Порядок застосування наскрізного поточного бригадного підряду в будівництві визначається «Положенням про наскрізному потоковому бригадному підряді у будівництві» (1983).

Бригадний підряд є новою формою низового господарського розрахунку, передбачає підвищення відповідальності і зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів колективної праці на основі договірних відносин адміністрації організації (підприємства) з бригадами робітників. Наскрізний поточний бригадний підряд вища стадія розвитку бригадного підряду базується на потоковому методі будівництва і передбачає рівномірну і постійне завантаження госпрозрахункових бригад різних ланок будівельного конвеєра «завод - комплектація-транспорт-будівництво» за узгодженими графіками, розробленими з урахуванням введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва встановлені терміни.

Будівництва об'єктів за методом наскрізного поточного бригадного підряду передує здійснення організаціями комплексу заходів з вдосконалення оперативного планування і управління виробництвом, підвищенню рівня інженерної підготовки та виробничо-технічної комплектації, поліпшення організованості та злагодженості роботи будівельного конвеєра. Переведення бригад на бригадний підряд щорічно оформляється наказом керівника організації, погодженим з профспілковим комітетом, з обов'язковим додатком до наказу графіка річний завантаження всіх госпрозрахункових бригад. На об'єкті будівництва створюється рада бригадирів та відповідно до «Синонім положенням про виробничій бригаді, бригадире, раді бригади і раді бригадирів» (1980 р;).

Будівельно-монтажна організація в особі керівника по погодженням з профспілковим комітетом укладає з кожною бригадою, зайнятої в основному виробництві, в особі бригадира договір на виконання виробничого завдання.

Госпрозрахункова бригада зобов'язана за договором бригадного підряду/виконати своїми силами і наданими в її розпорядження засобами виробниче завдання у встановлений термін, забезпечити належну якість робіт, економне та раціональне використання сировинних, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсів.

Оплата праці та матеріальне заохочення робітників госпрозрахункової бригади здійснюються у відповідності з діючими в організації положень з оплати праці та преміювання. Крім того, госпрозрахункова бригада преміюють за досягнуту економію від зниження планових витрат. Ця премія розподіляється між робітниками госпрозрахункової бригади відповідно до присвоєними їм тарифними розрядами і відпрацьованим часом. Рада бригади за рішенням загальних зборів може у межах встановлених нормативів і коштів визначати індивідуальні розміри заробітку і премій за коефіцієнтом трудової участі з урахуванням реального внеску кожного робітника у загальні результати роботи бригади у відповідності з положенням, чинним в організації. Розмір премії за економію від зниження планових витрат, виплачується одному працівнику, не повинен перевищувати 0,75 місячної тарифної ставки в розрахунку на квартал.

На будівництві із застосуванням бригадного підряду повинен забезпечуватися узгоджений переведення на роботу за цим методом бригад генпідрядних і субпідрядних (у тому числі оздоблювальних) організацій, які беруть участь у будівництві об'єктів, на основі взаємної ув'язки в часі і технологічної послідовності виконання робіт. Склад бригади чисельності, професій і кваліфікації робітників визначається адміністрацією будівельно-монтажної організації щорічно, виходячи з річних обсягів та структури робіт, графіків їх виробництва та досягнутого рівня виконання норм виробітку. У договорі бригадного підряду госпрозрахункової бригади доручається комплекс робіт, що включає весь обсяг робіт, запланованих до виконання власними силами цієї організації по об'єкту. Бригаді генпідрядної організації в договорі доручається також забезпечення готовності закінченого будівництвом об'єкта до здачі замовникові у встановлений строк. Проект договору бригадного підряду адміністрація будівельно-монтажної організації повинна передати госпрозрахункової бригади не пізніше ніж за місяць до початку виконання доручаємої їй робіт. Умови договору бригадного підряду розглядаються на загальних зборах бригади за участю керівників організації і профспілкового комітету, лінійних інженерно-технічних працівників, начальників відділів і служб цієї організації. Терміни виконання комплексу будівельно-монтажних робіт встановлюються в договорі бригадного підряду згідно з календарним планом виконання робіт по об'єкту або комплексним мережевим графіком, що передбачає своєчасний введення об'єкта в експлуатацію.

Госпрозрахункові бригади генпідрядної і субпідрядних організацій, які беруть участь у будівництві об'єкта, приймають взаємні зобов'язання по своєчасному забезпеченню готовності та виконання послуг з метою виключення втрат робочого часу.

Координація діяльності госпрозрахункових бригад і контроль за своєчасним і якісним виконанням ними виробничих завдань покладається на генпідрядну будівельно-монтажну організацію. Планові витрати на виробництво робіт визначаються на основі проектно-кошторисної, планової і організаційно-технологічної документації та прогресивних нормативів за такими статтями; витрати на матеріали, конструкції і деталі; витрати на експлуатацію будівельних машин; накладні витрати. Досягнута бригадою економія від зниження планових витрат визначається роздільно за кожній статті. Досягнута бригадою економія проти виробничих норм визначається на основі фактичного витрачання всіх видів матеріалів, конструкцій і деталей у фізичному вираженні і цін, виходячи з яких визначені планові витрати. При цьому госпрозрахункова бригада зобов'язана безоплатно усувати допущені з її вини дефекти і відступу від проектної документації і технологічних інструкцій з вказівкою адміністрації і замовника.

Бригадний підряд в будівництві є новою формою наукової організації праці в бригадах будівельно-монтажних організацій, він удосконалює і піднімає ефективність соціалістичного змагання в госпрозрахункових бригадах, що призводить до різкого підвищення продуктивності праці і поліпшення якості будівництва.

Виробнича бригада - одна з прогресивних форм організації праці, яка найбільш повно відповідає сучасним вимогам науково-технічного рівня виробництва і завданням підвищення його ефективності. Бригадна форма роботи створює широкі можливості для впровадження наукової організації праці, підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції (робіт, послуг). Вона є первинним осередком трудового колективу підприємства, низовою ланкою управління. Виробнича бригада об'єднує працівників для спільного і найбільш ефективного виконання виробничого завдання на основі товариської взаємодопомоги, загальної зацікавленості та відповідальності за результати роботи.

При бригадній організації праці вирішуються не тільки економічні питання, пов'язані з підвищенням ефективності виробництва і якості роботи, але і важливі соціальні задачі. Виробнича бригада стає центром повсякденній індивідуальній ідейно-виховної роботи з людьми, стимулювання їх соціальної і трудової активності, підвищення культури праці та побуту, вироблення вміння працювати по-комуністичному.

Госпрозрахункові бригади обробників працюють з госпрозрахунковими бригадами генпідрядних будівельних організацій спільно узгодженим графіками. В залежності від введення об'єкта в експлуатацію у графіку вказуються строки виконання всіх оздоблювальних робіт по відповідному календарному планом. Бригадири госпрозрахункових бригад малярів, лицювальників-плиточників і інших опоряджувальних професій підписують договір на виконання виробничих завдань за обсягом і номенклатурою робіт з генпідрядними бригадами. Бригадири обробників несуть відповідальність за якість робіт і економію оздоблювальних матеріалів.

У відповідності з проектним рішенням і характером обробки, як правило, приймаються прогресивні індустріальні методи обробки з використанням засобів механізації. Так, бригади малярів замість багаторазової шпаклівки і фарбування поверхонь використовують механізований спосіб нанесення синтетичних наповнених складів за один раз з отриманням декоративної фактури під «шагрень». Бригади лицювальників замість дрібної керамічної плитки використовують рулонні синтетичні матеріали (девілон, изоплен, винистен і т. д.). Це дозволяє різко підвищити продуктивність праці і поліпшити якість обробки. За досягнуту економію оздоблювальних матеріалів бригада отримує премію. Госпрозрахункові бригади обробників, особливо однієї професії, беруть участь у соціалістичному змаганні, підсумки якого підводяться в кінці кожного кварталу. При підбитті підсумків соціалістичного змагання враховуються фактичні обсяги виконаної роботи (виробітку), якість виконаних робіт, витрати матеріалів, показники дисципліни. Велике значення для соціалістичного змагання опоряджувальників має розвиток творчої активності та ініціативи кожного робітника, боротьба з втратами робочого часу, об'єктивний розподіл премій. Всі ці фактори лежать в основі розвитку бригадної форми організації праці оздоблювальних робіт. В даний час у всіх спеціалізованих оздоблювальних організаціях ведеться велика робота з перекладу на поточний бригадний підряд бригад опоряджувальних професій і по організації їх роботи за графіком загального будівельного конвеєра. Досвід такої роботи у багатьох оздоблювальних об'єднаннях, трестах і управліннях дав позитивний результат.

    

 «Технологія малярних робіт» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Технологія і організація сільського будівництва Будівництво будинку Столярні роботи Облицювальні роботи "Побутові печі, каміни і водонагрівачі" Домашньому майстру