Вся бібліотека >>>

Будівельна справа >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Основи будівельної справи


Будівництво та ремонт

 

Розрахунки сторін в процесі капітального будівництва. Прийом в експлуатацію підприємств, будівель і споруд

 

 

§ 24.1. Способи виробництва будівельно-монтажних робіт. Договори у будівництві

Капітальне будівництво є основою розвитку всіх галузей матеріального виробництва і подальшого поліпшення житлових і культурно-побутових умов життя народу. Будівництво як галузь народного господарства об'єднує діяльність замовників як розпорядників капітальних вкладень, будівельну індустрію, проектно-вишукувальні організації і будівельну науку.

Будівельно-монтажні роботи здійснюються підрядним або господарським способом. При підрядному способі роботи виконуються спеціально створені та постійно діючими будівельними і монтажними організаціями за договорами з замовниками. Такий спосіб дозволяє будівельним організаціям мати постійні кадри, підвищувати їх кваліфікацію, створювати і оснащувати будівництво сучасними високопродуктивними машинами і механізмами, створювати і розвивати підприємства будівельної індустрії, фінансувати науково-дослідні роботи в галузі будівництва.

При господарському способі будівельно-монтажні роботи виконуються силами і засобами діючого або споруджуваного підприємства. В цьому випадку на період будівництва створюється будівельний підрозділ або організація, притягуються робітники, що придбаваються або орендуються машини і механізми, створюється тимчасова виробнича база. По завершенні робіт створена будівельна база ліквідується або на її основі організується ремонтна база. Господарський спосіб не забезпечує високої продуктивності праці, індустріалізації будівництва і - хорошої якості робіт. Застосування господарського способу будівництва обумовлено невеликими обсягами будівництва або віддаленістю від місць розташування об'єктів підрядних будівельних організацій.

Підрядний спосіб будівництва є в нашій країні домінуючим. Їм здійснюється близько 90 % усього обсягу будівельно-монтажних робіт. Для виконання будівельно-монтажних робіт замовник і підрядник (підрядна будівельна організація) укладають двосторонні договори. У будівельній практиці мають місце такі види договорів: генеральний підрядний, річний підрядний, на підготовчі роботи, субпідрядний, прямий підрядний та додаткова угода.

Генеральний підрядний договір на капітальне будівництво укладається замовником з однією будівельною організацією-генеральним підрядником, якому передаються всі будівельні роботи --як загально -, так і спеціальні. За генеральним договором підряду організація-підрядчик зобов'язується своїми силами і засобами збудувати і здати організації-замовнику передбачений планом об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і у встановлений строк, а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об'єкти і оплатити їх.

На кожній будівництві може бути тільки один генеральний договір. До генерального договору обов'язково додається затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація і список основних об'єктів будівництва зі строками початку і закінчення робіт, титульний список і довідка банку про фінансування.

Річний підрядний договір. На підставі генерального договору підрядник укладає річний підрядний договір на обсяг робіт даного року. Його укладають у двомісячний строк після затвердження плану капітальних робіт. До річного підрядному договору обов'язково додаються: список об'єктів будівництва, календарний план виробництва робіт у даному році; графік надходження на будівельний майданчик обладнання і матеріалів, переданих замовником; особливі умови, відзначають зобов'язання, не передбачені договором.

Договори на підготовчі роботи. При будівництві нових промислових підприємств і комплексів на неосвоєних, територіально-відокремлених або віддалених від діючих комунікацій майданчиках замовник і підрядчик укладають окремий підрядний договір на виконання першочергових подготовительны робіт, необхідних для будівництва основних об'єктів. До них відносяться: осушення територій, вирубка насаджень, перенесення підземних мереж, улаштування під'їзних залізничних колій, автомобільних доріг, житлових будинків тощо Окремий договір на підготовчі роботи може полягати до висновку генерального договору.

Субпідрядний договір. Генеральний підрядник має право доручити виконання окремих комплексів спеціальних будівельних або монтажних робіт (оздоблювальних, санітарно-технйческих, електромонтажних та ін) спеціалізованим організаціям та залучати їх до участі в будівництві підставі субпідрядного договору.

При цьому генеральний підрядник відповідає перед замовником за своєчасне та якісне виконання всіх робіт-як вироблених їм самим, так і субпідрядником. У договорі з субпідрядником генеральний підрядник виконує функції замовника, а субпідрядник - функції підрядника. Субпідрядний договір укладається за тією ж типовій формі, що і договір замовника з генеральним підрядником. Субпідрядники оперативно підпорядковані генеральному підряднику.

§ 24.2. Порядок фінансування будівництва та оплати будівельних робіт

Фінансування та кредитування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення здійснюються установами Промбудбанку Росії, сільськогосподарське і водогосподарське будівництво фінансуються і кредитуються установами Держбанку Росії. Кожному замовнику відкривається у відповідному банку рахунок фінансування будівництва.

Капітальні вкладення в залежності від джерел фінансування поділяються на централізовані і нецентралізовані. Централізовані капіталовкладення фінансуються за рахунок коштів, обсяг яких визначається централізовано, нецентралізовані - за рахунок коштів, безпосередньо накопичуваних замовником у вигляді різних фондів, а також за рахунок кредитів банку та коштів громадських і кооперативних організацій. Централізовані капітальні вкладення фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань або довгострокового кредиту, а також інших коштів, сума яких передбачається планом фінансування капіталовкладень. Кошти з державного бюджету є основним джерелом фінансування. Вони зараховуються Стройбанком на рахунок фінансування першого числа кожного кварталу. Стройбанку бюджетні кошти в залежності від підпорядкованості будівництва, перераховує Міністерство фінансів. Бюджетні асигнування виділяються тільки на нове будівництво з терміном окупності більше 5 років.

 


Реконструкція підприємств за рахунок державного бюджету повинна здійснюватися тільки з дозволу кабінету Міністрів Росії. Нецентралізовані капітальні вкладення фінансуються за рахунок таких джерел, як фонд розвитку виробництва, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, кредитів банку, фонду ширвжитку та ін.

Порядок відкриття фінансування централізованих капітальних вкладень здійснюється за наявності у місцевому закладі Промбудбанку наступних документів: виписки з титульного списку, плану капітальних вкладень за формою № 7, внутршюстро-ечного титульного списку, плану фінансування за формою № 5, довідки про затвердження проектно-кошторисної документації за формою №6 та копії зведених кошторисно-фінансових розрахунків, договору підряду та актів на виконання підготовчих робіт. Фінансування нецентралізованих капіталовкладень проводиться при наявності тих же документів, що при централізованому фінансуванні, крім форм № 7 і № 5.

Оплата будівельних робіт. Система розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи повинна своєчасно відображати зміни, відбуваються в процесі будівельного виробництва, і в той же час надавати активний вплив на подальше вдосконалення цього процесу. В даний час оплата будівельним організаціям за виконані роботи проводиться перерахуванням на їх банківські рахунки з рахунку замовника суми, передбаченої кошторисом. Підставою для розрахунків є двосторонній акт з формі № 2.

Прогресивними методами розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи є розрахунки за повністю закінчений об'єкт або етап робіт без проміжних платежів. При цьому способі розрахунків підрядна організація не може отримати гроші від замовника до тих пір, поки повністю не завершить будівництво об'єкта або не закінчить всі роботи, відносяться до даного етапу будівництва.

Якщо житлові будинки, школи, дитячі дошкільні установи, готелі та інші об'єкти цивільного будівництва виконуються за типовими або повторно застосовуваним економічним проектам, то оплата об'єктів вартістю до 250 тис. руб. або об'єктів, нормативна тривалість будівництва яких до 1 року, проводиться незалежно від кошторисної вартості після закінчення всіх робіт. Якщо ж вартість будівельно-монтажних робіт при зведення житлового будинку складає більше 250 тис. руб., а по іншим об'єктів культурно-побутового призначення-понад 750 тис. руб., то оплата може проводитися за домовленістю або за весь об'єкт або поетапно. У цьому разі етапами можуть служити або нульовий цикл, або надземна частина і т.п.

При будівництві в районах Крайньої Півночі або у районах, прирівняних до них, весь обсяг може бути поділений на три етапи: 1) нульовий цикл; 2) надземна частина начорно; 3) завершення всіх робіт. Для цивільних об'єктів, виконуються за індивідуальними проектами, при вартості будівельно-монтажних робіт до 250 тис.руб. оплата проводиться за об'єкт. При більшій вартості порядок оплати аналогічний порядку оплати в умовах Крайньої Півночі.

При будівництві будівель виробничого призначення оплата робіт на об'єкті з вартістю будівельно-монтажних робіт до 250 тис. руб. або при нормативному терміні будівництва до 1 року здійснюється за зданий об'єкт. По об'єктах кошторисною вартістю понад 250 тис. руб. оплата може здійснюватися поетапно (до п'яти етапів). Розбивка робіт при цьому приблизно наступна: 1-й етап - підготовчі роботи, земляні роботи, фундаменти; 2-й етап-каркас будівлі, стіни (зовнішні і внутрішні), фундаменти під обладнання, укладання підкранових шляхів, перекриття, ферм, пристрій покрівлі; 3-й етап - монтаж внутрішніх санітарно-технічних, електротехнічних пристроїв, внутрішньоцехових металоконструкцій, технологічного обладнання, контрольноизме-рительной апаратури, спеціальні роботи (антикорозійні, футеровочні); 4-й етап - інші роботи, що не увійшли до попередні етапи, і т.д. Окремі етапи можна об'єднувати або, навпаки (в межах до п'яти етапів), розділяти.

У кожному окремому випадку при складанні проектно-кошторисної документації кількість і зміст етапів узгоджуються підрядниками.

При остаточному розрахунку замовника з підрядними організаціями сума оборотних коштів враховується і повертається замовнику.

Розрахунок будівельної організації за матеріали, конструкції, деталі проводиться з розрахункового рахунку підрядника за затвердженими цінами в відповідно з кількістю отриманого матеріалу. Постачальник матеріалів відвантажує їх і направляє з супровідними документами (рахунками, товарно-транспортними накладними) із зазначенням кількості та якості матеріалів. Підрядник (будівельна організація) приймає матеріали, підтверджує їх отримання у супровідних документах розписом з печаткою та повертає постачальнику, який потім виписує рахунок і пред'являє його підряднику в банку. Після підтвердження рахунку підрядником банк переводить кошти з розрахункового рахунку підрядника на розрахунковий рахунок постачальника.

Всі розрахунки здійснюються через банк і контролюються ним. Банк у відповідності з правилами фінансування будівництва контролює використання капітальних вкладень на стадії планування, фінансування, кредитування.

Оборотні засоби. З введенням в практику будівництва прогресивних форм розрахунків значно збільшилися витрати підрядних організацій у незавершене виробництво, що викликає необхідність в збільшення оборотних засобів. У той же час у замовників завдяки ліквідації проміжних платежів высво-

бождаются асигнування, виділені на фінансування капітальних вкладень. Ці кошти є джерелом освіти оборотних коштів, сума яких повинна відповідати мінімальному залишку незавершеного виробництва. У процесі будівельного виробництва оборотні кошти передаються замовником підрядним організаціям. Оборотні кошти використовуються підрядними організаціями на оплату будівельних матеріалів, конструкцій, палива, тари, інструменту та ін.

§ 24.3. Приймання в експлуатацію промислових підприємств,

будівель і споруд. Робочі

і державні комісії. Порядок роботи

Порядок приймання в експлуатацію закінчених будівництвом нових і реконструйованих об'єктів (підприємств, їх окремих черг, пускових комплексів, будівель і споруд) регламентований Сніпом. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення приймаються експлуатацію державною комісією тільки в тому випадку, якщо на установленому обладнанні розпочато випуск продукції, передбаченої проектом. Забороняється приймання в експлуатацію об'єктів виробничого призначення з недоробками, що перешкоджають їх нормальній експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці. Об'єкти житлово-цивільного призначення пред'являються державним приймальним комісіям після виконання всіх будівельно-монтажних робіт і робіт по благоустрою територій.

При прийманні в експлуатацію змонтованого обладнання слід дотримуватися інструкції по його випробування і опробування. Випробування виробляються вхолосту і на робочих режимах замовником за участю представників проектних, підрядних, монтажних організацій, а при необхідність і заводів-виготовлювачів (робоча комісія). Після закінчення випробувань складається акт (форма акта, а також форми інших документів, оформлюваних при прийманні, наведені в додатках СНиП Ш-3 - 76). Підписання акта комісією, що виробляла випробування, означає готовність обладнання до комплексним випробуванням і одночасно передачу обладнання під відповідальність замовника. Витрати на випробування устаткування оплачуються замовником за особливою кошторисі.

До приймання в експлуатацію об'єктів державними приймальними комісіями їх приймають робочі комісії, що призначаються замовником. Закінчені будівництвом споруди підсобного виробничого або обслуговуючого призначення приймаються

робочими комісіями в міру їх готовності з актами, які затверджуються замовником.

Датою введення в експлуатацію об'єктів виробничого і житлово-цивільного призначення вважається дата підписання акта державною приймальною комісією. Датою введення в експлуатацію об'єктів підсобного виробничого або обслуговуючого призначення вважається дата підписання акта робочою комісією.

Державні комісії залежно від характеру і вартості об'єкта призначаються міністерствами і відомствами. Приймання в експлуатацію унікальних споруд проводиться комісією, яка призначається кабінетом Міністрів Росії. Приймання об'єктів житлово-цивільного призначення здійснюється комісіями, призначуваними виконкомами Рад народних депутатів. До складу державних комісій з приймання об'єктів виробничого призначення включаються представники замовника, підрядника, проектувальника, органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів, технічної інспекції, профспілкової організації замовника, фінансуючого банку та органів по використанню та охороні водних ресурсів.

До складу державних комісій з приймання в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення включаються представники замовника, підрядника, проектувальника, органів державного архітектурно-будівельного контролю, органів державних санітарного та пожежного наглядів, профспілкових органів замовника, представники організацій, на які покладається експлуатація будівлі або споруди. Крім того, в склад комісії при прийманні об'єктів, пов'язаних із забором і скиданням води, включається представник органу по використанню водних ресурсів; при прийманні кооперативних житлових будинків - представник правління кооперативу; при прийманні вулиць, доріг, проїздів, площ і дорожніх споруд-представник органів державної автомобільної інспекції і т.д.

Державні комісії з приймання виробничих об'єктів призначаються завчасно в залежності від складності об'єкта, але не пізніше ніж за 3 місяці до їх здачі.

Державні комісії зобов'язані: 1) перевірити готовність об'єкта до приймання в експлуатацію, а на об'єктах виробничого призначення встановити факт початку випуску продукції; перевірка здійснюється за програмою, складеної замовником та затвердженою державною комісією; 2) перевірити якість будівельно-монтажних робіт і дати їм оцінку ("відмінно", добре, задовільно), а також оцінити технічний рівень устаткування і об'єкту в цілому; 3) встановити відповідність вводиться в дію

потужності і фактичної вартості (для замовника) будівництва об'єкта виробничого призначення передбаченими у проекті; у разі відхилень проаналізувати їх причини.

Замовник подає державній комісії всі проектно-кошторисні матеріали, акти на приховані роботи, перелік проектних та будівельних організацій, що брали участь у спорудженні об'єкта, матеріали роботи робочих комісій.

Робочі комісії створюються з представників тих же організацій, що і державна, і призначаються для прийняття невиробничих та допоміжних об'єктів, випробування окремих одиниць і комплексу обладнання до пред'явлення їх державній приймальній комісії. Робочі комісії перевіряють: відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації та Сніпу; якість виконаних робіт; проведення монтажними організаціями опробований обладнання (приймають у комплексне випробування за актом, оцінюють комплексне випробування і його приймають для пред'явлення державній комісії); окремі конструкції та вузли, будівлі та споруди (приймають їх для пред'явлення державній комісії, а по допоміжних будівель приймають їх в експлуатацію, укладаючи та підписуючи при цьому акт), забезпеченість здаються в експлуатацію підприємств кадрами та умови, які забезпечують їх нормальну діяльність; наявність усієї проектної та виконавчої документації (акти на приховані роботи, журнали вимірювань і доповнень, журнали виробництва тощо).

Для виконання своїх робіт комісії можуть створювати спеціальні групи підкомісії з залученням не тільки фахівців генпідрядника і субпідрядника, але і з боку (з спеціальних науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій або заводів). На всі види робіт комісією складаються відповідні документи, що входять до складу документації, що додається до акту державної комісії.

Після введення в експлуатацію підприємств, будівель, споруд кошторисна документація закривається. Рішення про закриття на основі акта державної комісії приймається організацією, що призначила комісію. Якщо державною комісією приймається у відповідності з програмою будівництва тільки частина об'єктів, закривається та кошторисна документація, яка відноситься до прийнятого об'єкту. Оплата недоробок з вини підрядної про-рганизации, зазначених, комісією і входять до складу робіт, проводиться підрядною організацією за узгодженою і прийнятої кошторисі. Оплата додаткових робіт, виявлені комісіями, але не ввійшли до кошторису, проводиться за додатковою кошторисом.

 

 "Основи будівельної справи" Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будівельні матеріали Будівельні матеріали (Домокеев) Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція Лаки і фарби в вашому будинку

 

Будівництво будинку від фундаменту до даху

Будівельні матеріали та вироби

Євроремонт від А до Я

Покрівлі. Покрівельні матеріали

Довідник будівельника-обробника

Дерев'яний будинок. Каркасні роботи від фундаменту до даху

Будівництво дачного будиночка

Поради по ремонту квартири

Поради по дрібному квартирного ремонту

Ремонт і дизайн квартири та дому

Ремонт квартири в сучасних умовах

Ремонт квартири. Енциклопедія ремонту

Ремонт та оздоблення сучасної квартири

Поточний ремонт квартири, будинку

Гіпсокартон. Перегородки і стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон. Робота з гіпсокартоном

Будівництво будинку

ОПАЛУБКА. Технологія монолітного бетону і залізобетону

Гідроізоляція, гідроізоляційні матеріали

Гідроізоляція в будівництві

Оздоблення. Оздоблювальні та облицювальні матеріали

Будівельні матеріали