Вся бібліотека >>>

Будівельна справа >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Основи будівельної справи


Будівництво та ремонт

 

Основи будівельного проектування. Порядок розробки і затвердження проектів

 

 

§ 21.1. Загальні положення проектування

Капітальне будівництво можна підрозділити на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

До нового будівництва (новобудов) відноситься будівництво підприємств (їх черги) або житлових і громадських будівель, а також споруд на нових земельних ділянках (майданчиках) за первісним, затвердженим в установленому порядку проектом. До реконструкції діючих підприємств відносяться: 1. Здійснюване за єдиним проектом повне або часткове" переобладнання і перебудову виробництва (без будівництва нових цехів і розширення діючих цехів основного виробничого призначення, але з будівництвом при необхідності нових і розширенням діючих об'єктів допоміжного та обслуговуючого призначення). При цьому замінюється морально застаріле та фізично зношене обладнання, проводиться механізація і автоматизація виробництва; усуваються наявні диспропорції в технологічних ланках і допоміжних службах, забезпечують збільшення обсягу виробництва на базі нової, більш досконалої техніки; розширюється асортимент або підвищується кількість продукції; створюються маловідходні і безвідходні виробництва; поліпшуються техніко-економічні показники з меншими витратами і в більш короткі терміни, ніж при будівництві нових або розширення діючих підприємств.

2. Зміна профілю підприємства і організація виробництва

нової продукції на наявних виробничих площах.

3. Будівництво нових цехів і об'єктів тієї ж натомість потужності

ліквідованих цехів і об'єктів того ж призначення, подальша експлуатація яких за технічними і економічними умовами визнана недоцільною.

До розширення діючого підприємства відносяться: друга і подальша черги будівництва на території діючого підприємства; збільшення пропускної здатності діючих допоміжних і обслуговуючих виробництв, господарств і комунікацій на території діючого підприємства або примикають до неї майданчиках.

До технічного переозброєння діючого підприємства належить: здійснення відповідно до плану технічного розвитку комплексу заходів (без розширення існуючих виробничих площ) з підвищення до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва шляхом впровадження нової техніки і технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, модернізації і заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також інших технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення приросту виробництва продукції, підвищення її якості, поліпшення умов і організації праці, зниження собівартості продукції. Для того щоб побудувати будівля, споруда або підприємство, необхідно спочатку їх спроектувати, тобто виконати відповідні технічні та економічні розрахунки, які закінченому вигляді являють собою комплекс технічної документації, званої проектом. Для прийняття правильного проектного рішення, що відповідає вимогам галузі та передбачає вдосконалення технічного рівня виробництва, створені державні проектні інститути, деякі з них спеціалізуються на окремих видах проектування спеціальних будівельних, технологічних, монтажних та ін.

Для проектування складного об'єкта виникає необхідність участі не одного, а декілька проектних організацій. Для цього по кожному великому об'єкта виділяється генеральна проектна організація, на яку покладається відповідальність за технічну і економічну доцільність проекту в цілому, за ув'язку його окремих частин і за своєчасний і комплексний випуск проектів і кошторисів.

Кожна з головних проектних організацій має філії-менші за обсягом проектування організації в інших містах для обслуговування місцевої галузевої промисловості.

Є територіальні інститути, які відповідають за розвиток краї, області і т.д. Так, галузевої головний інститут не може без погодження з територіальною проектною організацією проектувати великі будівельні об'єкти, розташовані в її районі.

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію м технічне переозброєння цехів, дільниць, удосконалення окремих технологічних потоків може здійснюватися силами виробничих об'єднань при погодженні, а в необхідних випадках і з залученням для вирішення окремих питань проектної організації.

Проектна організація - генеральний проектувальник несе відповідальність за якість, техніко-економічний рівень проекту в цілому і єдність викладу та оформлення матеріалів всіх розділів проекту.

Проектування підприємств, будівель і споруд здійснюється на основі затверджених в установленому порядку схем розвитку і розміщення галузей народного господарства, галузей промисло-вості, схем розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах.

У складі цих схем наводяться матеріали з необхідними розрахунками, які обґрунтовують доцільність проектування, будівництва, реконструкції або розширення підприємств, будівель і споруд, визначаються розрахункова вартість будівництва і інші основні техніко-економічні показники об'єктів.

При проектуванні підприємств, будівель і споруд виробничого призначення повинні враховуватися рішення, прийняті в схемах і проекти районного планування, схем генеральних груп підприємств із загальними об'єктами (промислових вузлів) і проектах планування і забудови міст та інших населених пунктів.

Проектування об'єктів житлово-цивільного призначення осу~ здійснюється на основі затверджених в установленому порядку схем і проектів районного планування, ув'язаних зі схемами розвитку і розміщення галузей народного господарства і галузей промисловості та схемами розвитку і розміщення продуктивних сил економічних районів, генеральних планів проектів планування і забудови населених пунктів, проектів детального планування. При розробці проектно-кошторисної документації необхідно керуватися законами держави та іншими нормативними актами з капітального будівництва, в тому числі: органами державного нагляду; державними стандартами, нормами технологічного проектування, каталогами будівельних конструкцій, обладнання та ін.; міжгалузевими і нормативними матеріалами по науковій організації праці.

Проектні та вишукувальні організації при проектуванні підприємств, будівель і споруд повинні забезпечувати: реалізацію досягнень науки, техніки, передового і зарубіжного досвіду; високу ефективність капітальних вкладень; раціональне використання земель, охорону навколишнього природного середовища, а також сейсмостійкість, вибухо - та пожежонебезпечністю об'єктів; комплексне використання сировини і матеріалів; раціональне використання природних ресурсів та економне витрачання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів; необхідний рівень автоматизації систем управління підприємствами.

Найважливішими напрямками в проектуванні повинні бути типізація проектних рішень на базі уніфікації архітектурно-планувальних, конструктивних і технологічних вузлів, конструкцій і виробів, а також широке застосування типових проектів.

§ 21.2. Етапи і стадії проектування

(Початковим етапом проектування, що належать до передпроект-вим робіт, є розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) при будівництві великих об'єктів або техніко-економічних розрахунків (ТЕР), які повинні встановити технічну та економічну доцільність, а також господарську необхідність проектування і подальшого будівництва або реконструкції підприємства. На цьому етапі здійснюються вибір будівельної майданчики та відведення земельної ділянки, складання завдання на проектування, затвердження його та видача проектуючій організації.

Другим етапом є власні проектні та вишукувальні роботи, тобто розробка проектно-кошторисної документації на основі рішень, прийнятих у завданні на проектування.

Останнім етапом роботи проектувальників є авторський нагляд за виробництвом будівельно-монтажних работ.и участь у прийманні закінчених будівництвом об'єктів.

Проектування промислових підприємств, будівель і споруд виконується згідно з Інструкцією про склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд (СНиП 1.02.01 - 85) в одну (робочий проект) або дві стадії (проект і робоча документація). Порядок розробки проектно-кошторисної документації ь одну або дві стадії визначається ТЕО або ТЕР.

Основними передпроектними документами, на основі яких розробляються техніко-економічні обґрунтування будівництва, є схеми розвитку і розміщення продуктивних сил по економічних районах.

Затверджені схеми використовуються для підготовки на перспективу переліку щойно започаткованих будівництв, намічуваних до розширення або реконструкції підприємств та переліку розроблюваних проектів.

На основі схем розвитку і розміщення продуктивних сил по економічним районам розробляється техніко-економічне обгрунтування будівництва або реконструкція підприємства, яка містить Характеристику підприємства в забезпеченні зростання потужностей у відповідній галузі, обґрунтування потужності, номенклатури продукції і місця будівництва, обґрунтування сировинної бази та джерел постачання матеріалами, водою, паливом, енергією та будівельними матеріалами, дані про вплив майбутнього підприємства на розвиток інших галузей народного господарства і про виникають вимоги до розвитку цих галузей, дані про необхідних капітальних вкладеннях і терміни здійснення будівництва, про очікуваної економічної ефективності капітальних вкладень та основних техніко-економічних показники запланованого будівництва і їх зіставлення з техніко-економічними показниками передових підприємств. В необхідних випадках в ТЕО вказується про необхідність проведення науково-дослідних робіт.

ТЕО розробляється переважно для великих об'єктів, потребують великих капіталовкладень на будівництво або реконструкцію підприємства. Перелік будівництв, за якими повинні розроблятися ТЕО, визначається замовником і Держбудом Російської Федерації. В інших випадках здійснюють техніко-економічні розрахунки (ТЕР), що підтверджують доцільність будівництва чи реконструкції підприємства.

Вибір майданчика для будівництва підприємства здійснюється при розробці ТЕО (ТЕР), коли необхідно врахувати специфічні умови (сейсмічні, гідрогеологічні та ін) для правильного визначення розрахункової вартості будівництва.

Майданчик для будівництва вибирається згідно з земельним, водним, лісовим законодавством, при цьому повинні враховуватися проекти планування міста або селища.

При виборі району і конкретного майданчика для розміщення будівництва повинні бути враховані наступні основні положення:

а) підприємство має бути розміщене в промисловому вузлі,

який володіє відповідними сировинними і енергетичними,

ресурсами, а траси транспортних магістралей повинні забезпечити

вивезення цих ресурсів до місць споживання. Підприємства з великими

трудомісткими процесами повинні розміщуватися в районах, распола

просувають відповідними трудовими ресурсами;

б) необхідно передбачати можливість кооперування з

наявними або будуються в даному районі підприємствами;

в) будівництво підприємства має сприяти вирішенню

соціально-економічних проблем цього району.

При вирішенні питання про район будівництва необхідно опрацювати кілька варіантів розміщення підприємства.

Вимоги до майданчика для будівництва:

1. Розміри та конфігурація майданчика повинні забезпечувати розташування будівель і споруд у відповідності з ходом виробничого процесу, з урахуванням вимог економної експлуатації і можливості розширення підприємства в перспективі.

2. Площадка повинна мати по можливості зручний рельєф як

самої ділянки будівництва та прилеглої території, з тим

щоб обсяг земляних робіт при плануванні був мінімальним.

Майданчик не повинна затопляться повеневими водами, рівень-

грунтових вод повинен бути по возь. посади низьким (нижче глибини

підвалів, приямків та ін).

3. Стан і властивості ґрунтів майданчики повинні допускати

нормальну будівельну навантаження. Це не важливо тільки при

пристрої фундаментів будівель і споруд, але і при пристрої

фундаментів під обладнання з інерційними навантаженнями

(лісопильні рами, древесношерстные верстати та ін).

4. Майданчик не повинна бути над місцями розвіданих або

намічуваних до розвідки корисних копалин, у зонах обвалення

від підземних виробок, а також на зсувних ділянках.

5. Джерела водопостачання повинні бути можливості поблизу

запланованій майданчики. :

Для підприємства з водної доставкою сировини майданчик має мати акваторію достатньої ємності і протяжності для зберігання, сортування і вивантаження сировини.

При розподілі деревообробного підприємства міський межах майданчик повинна перебувати з підвітряного боку по відношенню до житлових кварталах.

Відповідальність за вибір майданчика, підготовку необхідних матеріалів і повноту погоджень несе замовник проекту.

Замовник проекту за участю проектної організації, а в необхідних випадках і спеціалізованих проектних та вишукувальних організацій здійснює:

отримання від зацікавлених організацій попередніх^ умов на підключення проектованого підприємства до інженерних мереж та споруд;

розробку необхідних додаткових матеріалів та розрахунків, техніко-економічне порівняння варіантів розміщення об'єктів вибір оптимального варіанту;

обстеження майданчика та прилеглих до неї ділянок з метою попереднього визначення розмірів завданої шкоди при вилученні земельної ділянки під забудову (знесення будівель, виведення з користування сільськогосподарських угідь тощо);

проведення інженерних досліджень.

Матеріали та розрахунки за пропонованою майданчику замовник направляє на укладення зацікавленим організаціям. Рішення, розроблені з урахуванням одержаних висновків: місце розташування та розмір майданчика; можливості використання місцевих трудових і матеріальних ресурсів, виробничого

кооперування; про місце приєднання об'єкта до існуючих інженерних мереж і комунікацій, джерел електро-, газо/, тепло - і водопостачання, зв'язку, місцях скидання стічних вод; заходи щодо охорони навколишнього середовища та інших, замовник проекту за участю генерального проектувальника погоджує з відповідними органами та організаціями.

Для вибору майданчика будівництва замовником створюється комісія з представників замовника і проекту, генерального проектувальника, територіальних проектних та вишукувальних організацій, виконкомів Рад народних депутатів, органів державного нагляду та ін.

Комісія складає акт про вибір майданчика для будівництва, який є документом про погодження намічуваних рішень і умов. Згідно з чинним законодавством відведення земельних ділянок під будівництво проводиться на підставі постанови вищого керівного органу країни. Для будівель і споруд, що проектуються у містах і населених пунктах, основою для проектування і будівництва є рішення відповідного виконкому Ради народних депутатів; складання акта про вибір майданчика не вимагається.

 


§ 21.3. Інженерні вишукування на майданчику

Інженерні вишукування проводяться відповідно до СНиП 1.02.07 - 87 «Інженерні вишукування для будівництва» і забезпечують комплексне вивчення природних умов району будівництва (для всіх варіантів розміщення майданчиків) і отримання необхідних матеріалів для розробки економічно доцільних і технічно обґрунтованих рішень при проектуванні і будівництві з урахуванням раціонального використання і охорони природного середовища, а також отримання даних для складання прогаоза змін навколишнього природного середовища під впливом будівництва і експлуатації підприємства.

В залежності від цілей вивчення інженерні вишукування поділяються на такі види: інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гвдрометеорологические.

Основним документом, що визначає цільове призначення і завдання інженерних вишукувань по конкретному об'єкту, є технічне завдання замовника.

Інженерні вишукування для будівництва виробляються вишукувальними, проектно-дослідницькими і проектними організаціями, яким в установленому порядку надано таке право. Результатом виконання інженерних вишукувань є технічні звіти (висновки), які містять дані, необхідні

для розробки проектно-кошторисної документації відповідного етапу проектування.

Інженерно-геодезичні вишукування. Вони являють собою комплекс геодезичних і топографічних робіт, що включають в себе побудову опорних геодезичних мереж, створення планово-висотної знімальної геодезичної мережі, топозйомку, включаючи зйомку і наземних нодземных споруд, складання і розмноження планів.

Топографічні роботи являють собою повну зйомку місцевості з нівелюванням, за даними якої складається план місцевості горизонталях, які наносять через 1 або 0,5 м залежно від рельєфу місцевості. Топографічна зйомка дає можливість вибору на майданчику найбільш підходящих місць для розташування будинків і споруд.

В залежності від характеру місцевості і розміру майданчика топографічна зйомка може здійснюватися різними методами: аэрофототопографическим, наземним - мензульным, тахеометрическим, нівелюванням. Масштаби і висоти перерізу рельєфу топографічних зйомок встановлюються за СНиП 1.02.07 - 87.

Масштаби інженерно-топографічних планів для розроблення ТЕО (ТЕР) на майданчиках нового будівництва приймають рівними 1:10 000, 1:5000, а для реконструкції підприємств - 1:5000, 1:2000. Ситуація і рельєф зображуються на топографічних планах умовними знаками, затвердженими ГУДК Росії.

Геодезичною основою топографічних зйомок на майданчиках служать пункти опорних геодезичних мереж, координати яких визначаються методами тріангуляції, трилатерации, полігонометрії або їх. поєднанням. Висоти центрів пунктів опорної висотою мережі визначають методом геометричного нівелювання. Наявні геодезичні пункти при вишукуваннях повинні включатися в розвивається геодезичну мережу.

При вишукуваннях для вибору майданчика будівництва на основі зібраних матеріалів складаються ситуаційні плани (карти-схеми) у масштабі 1:25 000, 1:5000, на яких наносять межі майданчика, передбачувані напрямки трас і точки примикання позамайданчикових комунікацій, а також межі ділянок сільськогосподарських угідь, землекористування тощо

Інженерно-геологічні вишукування. Завданнями інженерно-геологічних досліджень є вивчення будови, складу, стану і фізико-механічних властивостей ґрунтів, гідрогеологічних умов, а також отримання даних для складання прогнозу змін інженерно-геологічних умов при будівництві та експлуатації підприємств.

Інженерно-геологічні вишукування включають в себе інженерно-геологічне розвідування, інженерно-геологічну зйомку

та інженерно-геологічну розвідку. До складу цих вишукувань входять: маршрутні спостереження, проходка гірничих виробок, польові та лабораторні дослідження складу і властивостей ґрунтів і хімічного складу підземних вод та ін.

Вид гірничої виробки для розкриття грунтів і відбору проб і способи її проходки встановлюють залежно від цільового призначення виробок, стану ґрунтів і необхідної глибини проходки.

При наявності підземних вод в межах проектованих глибин закладення фундаментів з кожного водоносного горизонту відбирають проби води для хімічного аналізу.

Відбір зразків ґрунтів з гірничих виробок для лабораторних визначень фізико-механічних властивостей виробляють з кожного інженерно-геологічного елемента, розташованого в межах сфери впливу проектованих будівель і споруд на ґрунти основи.

Відібрані зразки в лабораторії відчувають для визначення виду грунту, вологості або ступеня щільності (для пісків), щільності і пористості, а також для визначення опору і допускаються навантажень. На підставі випробувань виявляється ступінь придатності ґрунтів якості будівельних матеріалів (глина, пісок тощо).

За результатами виконаних інженерних вишукувань складають технічний звіт (висновок), який повинен містити рекомендації та пропозиції щодо врахування природних умов при проектуванні і будівництві об'єктів та інженерної підготовки території.

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування изыскания.Эти забезпечують отримання вихідних даних для вибору місця розміщення майданчика будівництва і її інженерного захисту від несприятливих гідрометеорологічних впливів, організації водопостачання, випусків стічних вод, визначення умов експлуатації споруди та вибору конструкцій, охорони водного та повітряного середовища.

До складу вишукувань входять: збір, аналіз та узагальнення даних за режимом водних об'єктів та клімату, включаючи матеріали вишукувань минулих років, гідрологічні та метеорологічні спостереження і дослідження, визначення розрахункових характеристик і параметрів гідрометеорологічного режиму - найвищі рівні води, межі затоплення, витрата води, льодові умови (замерзання, розтин і т.д.), каламутність і хімічний склад води, швидкість течії, температура зовнішнього повітря, повторюваність і швидкість вітру, опади, сонячна радіація, глибина промерзання грунтів та ін. Довжина маршрутів обстеження вздовж берегів річки (водойми) нижче і вище наміченої майданчика повинна бути не менше 2 км.

 

При доставці пиловочного сировини для лесозаводов сплавом повинні бути виявлені місця і можливості зберігання прибуває сировини у вигляді затонів, заплави тощо

Метеорологічні дослідження проводять у разі недостатності метеорологічних даних в районі майданчика будівництва. Отримані дані представляють у вигляді технічного звіту (висновку) з табличними і графічними матеріалами, у тому числі і рози вітрів. Роза вітрів являє собою схему розподілу за напрямом вітрів, повторюваності і по швидкості для різних періодів в році або річного періоду. Напрямок вітрів визначається зазвичай з 8 або 16 румбам, рівномірно розташованих навколо центру. Повторюваність, тобто число днів у році, коли дме вітер кожного напряму, виражене у відсотках від загальної кількості вітряних днів, відкладають в певному масштабі по лінії румба, відповідної напрямом вітру, від периферії до центру. Кінці векторів повторюваності вітрів з'єднують ламаною лінією і отримують фігуру, за якою можна судити про напрямку панівних вітрів у даній місцевості.

§ 21.4. Завдання на проектування

Завдання на проектування являє собою документ, на основі якого буде вирішуватися весь комплекс питань, що входять до складу проекту.

Завдання на проектування підприємства, будівлі і споруди складається замовником проекту із залученням генерального проектувальника на основі матеріалів і розрахунків, виконаних для даного об'єкта в складі схем розвитку і розміщення відповідної галузі народного господарства. Участь проектних організацій у складанні завдання на проектування входить в комплекс робіт по розробці проекту підприємства, будівлі або споруди.

В завданні на проектування промислового підприємства, будівлі або споруди вказується: найменування підприємства, будівлі або споруди; підстава для проектування; вид будівництва; район, пункт майданчик для будівництва; номенклатура продукції і потужність виробництва основних видів її (в натуральному або ціннісному вираженні) по підприємству, спорудження; режим роботи підприємства і його господарського кооперування; вимоги щодо захисту навколишнього середовища та утилізації відходів виробництва; необхідність автоматизації управління виробництвом; обсяг капітальних вкладень; намічені терміни будівництва; вимоги щодо розробки варіантів проекту; стадійність проектування; найменування генеральної проектної та будівельної організації.

Разом із завданням на проектування замовник видає проектної організації: затверджений акт про вибір майданчика для будівництва з матеріалами погодження місця розташування підприємства, споруди, виконаними в установленому порядку; архітектурно-планувальне завдання, складене виконкомом місцевої Ради народних депутатів; будівельний паспорт ділянки, містить основні технічні дані за обраним земельній ділянці; технічні умови на приєднання запроектованого підприємства або споруди до джерел постачання, інженерних мереж і комунікацій; матеріали раніше проведеним інженерних вишукувань; відомості про існуючу забудову підземних споруд, комунікаціях та ін; необхідні для проектування матеріали по виду палива виділяється, по родовищах сировини і полузаводским його випробувань; креслення і технічні характеристики продукції підприємства; дані по устаткуванню; звіти по виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних із створенням нових технологічних процесів і обладнання; дані про стан водойм, атмосферного повітря і грунту.

У тих випадках, коли вихідні дані, необхідні для проектування, відсутні, замовник може доручити проектній організації - генеральному проектувальнику підготувати їх за окремим договором.

Завдання на проектування промислових підприємств незалежно від їх відомчої належності необхідно до затвердження погодити з територіальними проектними інститутами в цілях кооперування якщо не виробничих завдань, то допоміжних, а також об'єднання проектованих підприємств у промислові вузли.

§ 21.5. Порядок розробки проектів

Проектом називають комплекс графічних і текстових матеріалів, що містять рішення з технології та обладнання майбутнього підприємства або будівлі, архітектурно-планувальні і конструктивні рішення, техніко-економічні розрахунки і обгрунтування, кошториси та необхідні пояснення.

У відповідності з завданням на проектування можуть розроблятися індивідуальні, повторно застосовуються і типові проекти. Об'єкти масового будівництва, як правило, споруджуються за типовими проектів. Як повторно застосовуваних проектів використовують найбільш вдалі індивідуальні. Багаторазова прив'язка таких проектів здійснюється за відсутності або недостатньому наборі типових рішень. Індивідуальне проектування дозволяється лише в разі неможливості або недоцільність застосування відповідного типового проекту

Індивідуальні проекти розробляються тільки для завершення будівництва будівлі або споруди або їх комплексу.

Проектування ведеться стосовно до конкретних умов рельєфу місцевості, клімату, геологічних та гідрологічних умов і т.д. При повторному використанні економічного індивідуального проекту проектування ведеться аналогічно розробки індивідуального проекту стосовно до конкретних умов будівельного майданчика. У цьому разі з індивідуального проекту беруть основні принципові рішення і ті вузли і конструкції, перевірка яких підтверджує можливість їх використання стосовно до конкретних умов.

Типовий проект - найкраще з аналогічних за призначенням і основними параметрами проектне рішення підприємства, будівлі або споруди, затверджений у відповідному порядку для багаторазового проектування. Типовий проект дозволяє різко знизити вартість будівництва за рахунок зменшення вартості деталей, що випускаються у великій кількості, а також вартості будівельно-монтажних робіт. При використанні типових проектів проектні організації виробляють їх прив'язку (перевірку прийнятих в типовому проекті рішень) до конкретних умов місця будівництва. Проектним організаціям надано право при узгодженні з підрядної будівельної організацією вносити зміни в типові проекти і застосовувати більш прогресивну технологію, а також вирішувати архітектурно-планувальні і конструктивні завдання, забезпечуючи при цьому поліпшення техніко-економічних показників і зниження вартості.

При складанні проекту велика увага звертається на економне використання землі, ефективні засоби захисту навколишнього середовища від забруднення (застосування систем оборотного водопостачання, зменшення кількості стічних вод, виключення шкідливих викидів в атмосферу).

Проекти повинні передбачати: прогресивну технологію; новітнє високопродуктивне обладнання; комплексну механізацію та автоматизацію; економне витрачання сировини і матеріалів; максимальна використання попутної продукції і відходів; зниження матеріаломісткості; скорочення трудомісткості будівництва; висока якість будівельних робіт; скорочення термінів і вартості будівництва; економію енергетичних ресурсів.

У лісовій і деревообробній промисловості особливе увага звертається на максимальне використання попутної продукції і відходів. Комплексне та повне використання деревини досягається створенням комплексних промислових підприємств або комплексів, що складаються з ряду цехів або ряду заводів (підприємств), де сировиною для одних служать відходи інших (тирсу від лісопиляння використовують для гідролізного виробництва; обаполи і рейки для тарних дощечок, штахетника, дранки; береста - для фармакології та тощо).

Будівництво, а іноді і проектування великих підприємстві або промислових комплексів вимагають тривалого часу. При великих капіталовкладень та значного часу будівництва ці капіталовкладення на довгий час «заморожуються», тобто будучи вкладеними в народне господарство, не сприяють створенню додаткових матеріальних цінностей. Для скорочення термінів заморожування капіталовкладень проектування, будівництво і введення в експлуатацію підприємств або споруд передбачаються окремими, технологічно завершеними частинами-пусковими комплексами.

Пусковий комплекс підприємства, споруди включає сукупність об'єктів або їх частин основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, що забезпечують випуск продукції в обсязі, передбаченому для даного пускового комплексу.

Проектування об'єктів будівництва може здійснюватися в одну або дві стадії (21.1).

При одностадійному проектуванні розробляють проект (робочий проект, поєднаний з робочими кресленнями). Проектування в одну стадію дозволяється при використанні типового або повторно застосовуваного індивідуального проекту, а також при технічно нескладних об'єктах.

При двостадійному проектуванні на першій стадії розробляється зі зведеним розрахунком вартості проект, а на другій стадії на основі проекту після його затвердження - робоча документація.

Робоча документація складається з робочих креслень, кошторисів, відомостей обсягів будівельних і монтажних робіт, зведених відомостей у потреби будівельних матеріалів, специфікації на обладнання, паспорта будівельних креслень. При розробці робочої документації для будівництва об'єктів проектна організація повинна здійснювати необхідну доопрацювання і конкретизацію принципових технологічних, архітектурно-будівельних і інших рішень, прийнятих у затвердженому проекті (робочому проекті).

Склади проектів визначаються відповідними інструкціями. У проект жилыхи громадських будівель входять: архітектурно-будівельні креслення, у тому числі з інженерного обладнання (опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація, газифікація, енергопостачання, зв'язок, радіофікація та ін); матеріали з технології та організації будівництва; кошториси та техніко-економічні показники; необхідний ілюстративний матеріал (макети, перспективні зображення).

У проект промислового підприємства входять: техніко-економічна частина, генеральний план і транспортна схема на його повний розвиток і черговість будівництва; технологічна частина з розділом по автоматизації технологічних процесів; організація праці і система управління виробництвом; основні будівельні рішення та організація будівництва; кошторисна частина; житлове будівництво.

Робочі креслення складаються на основі проекту (робочого проекту) з додатковою деталізацією, необхідною для втілення проекту в натурі. На цій стадії проектування зводиться до складання монтажних і компонувальних планів і розрізів з посиланнями на каталоги і альбоми робочих креслень типових конструкцій, деталей, вузлів і кріплень. Робочі креслення на програму будівництва майбутнього року замовник повинен передати генпідряднику до 1 вересня поточного року.

Робочий проект на будівництво підприємства, будівлі і споруди або їх черг, що передбачає введення об'єктів

типовим і повторно застосовуваним економічним індивідуальним проектів, що включає у свій склад: загальну пояснювальну записку, основні креслення, матеріали по організації будівництва, кошторисну документацію і паспорт робочого проекту.

§ 21.6. Склад та зміст основних розділів проекту

У відповідності зі СНиП 1.02.01 -85 до складу робочого проекту (проекту) входять наступні розділи: загальна пояснювальна записка, генеральний план і транспорт, технологічні рішення, наукова організація праці робітників і службовців, управління підприємством, будівельні рішення, організація будівництва, охорона навколишнього природного середовища, житлово-цивільне будівництво, кошторисна документація; паспорт проекту.

Загальна пояснювальна записка містить наступне:, підстава для розробки проекту; коротка характеристика підприємства і його склад; дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу; принципові рішення щодо організації виробництва, праці та управління; результати розрахунків чисельності і професійно-тарифікаційного складу працюючих; кількість та оснащеність робочих місць; відомості про організації, спеціалізації і кооперуванні основного і допоміжного виробництв; відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії та ін; організація, терміни будівництва і освоєння проектних потужностей; дані по економіці виробництва, собівартості продукції, ефективності капітальних вкладень і використаних у проекті досягнень науки і техніки; основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних мереж і комунікацій; відомості про захисних спорудах.

В даному розділі наводяться відомості про комплексне і раціональне використання сировини, відходів виробництва, вторинних енергоресурсів при випуску продукції і рішеннях щодо раціонального та економного використання трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів у будівництві.

У складі пояснювальної записки повинні наводитися загальні відомості та дані, що характеризують передбачені природоохоронні заходи, відомості про використані винаходи, а також відомості про проведених додаткових погодження проектних рішень і дотримань норм, .правил інструкцій і стандартів. Наводяться дані про відповідність прийнятих технологій, обладнання, будівельних рішень , організації виробництва та праці новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки та прогресивним питомим показникам.

У розділі «Генеральний план і транспорт» содержатсяжраткая характеристика району та майданчика будівництва; рішення і

показники по генплану, внутришющадочному і зовнішньому транспорту; вибір виду транспорту; основні планувальні рішення; заходи щодо благоустрою та обслуговування території; рішення по розташування інженерних мереж та комунікацій; організація охорони підприємства.

Основні креслення даного розділу: ситуаційний план розташування підприємства із зазначенням на ньому існуючих і проектованих зовнішніх комунікацій, інженерних мереж і селитебной території; генеральний план, на який наносяться існуючі, які проектуються, реконструюються і підлягають знесенню будівлі і споруди; об'єкти охорони навколишнього природного середовища та благоустрою; принципові рішення по розташуванню внут-риплощадочных інженерних мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території.

В розділі «Технологічні рішення» містяться дані про виробничої і розрахункової програмах; коротка характеристика продукції; коротка характеристика і обгрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва; рішення із застосування маловідходних та безвідходних технологічних процесів; атестація технологічних процесів в відповідно до ЕСТПП «Атестація технологічних процесів» РД 50-532 - 85; вид виробництва, забезпечення сировиною і матеріалами; технологічний процес виготовлення продукції; складу та обґрунтування застосовуваного обладнання, показників їх завантаження і відповідність прийнятих рішень новітніх досягнень науки і техніки, техніко-економічним показникам, встановленим у завданні на проектування; трудомісткість і станкоемкость виготовлення продукції; обґрунтування чисельності виробничого персоналу; пропозиції щодо організації контролю якості продукції; коротка характеристика і обгрунтування рішень з допоміжним та обслуговуючим виробництвам; характеристика цехових і міжцехових транспортних засобів і комунікацій; рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання; паливно-енергетичний та матеріальний баланс технологічних процесів; основні технічні показники.

Графічними матеріалами цього розділу є принципові схеми технологічних процесів, технологічні планування з цехам, схеми вантажопотоків (для великих підприємств), принципові схеми електропостачання, схеми трас магістральних трубопроводів.

За розділами «Наукова організація праці» і «Управління підприємством» розробка документації здійснюється відповідно до міжгалузевими вимог по науковій організації праці, виробництва і управління.

В розділі «Будівельні рішення» наводяться: короткий опис та обгрунтування архітектурно-будівельних рішень по основних будівель і споруд з оцінкою прогресивності цих рішень; обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового санітарного обслуговування працюючих; заходи щодо електро-, вибухо - і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії; основні рішення по водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; переліки типових і повторно застосовуваних економічних проектів; рішення по захисним спорудам.

Основні креслення розділу: плани, розрізи і фасади основних будівель і споруд, що будуються за індивідуальними проектами, каталожні листи типових проектів, плани та профілі трас зовнішніх інженерних і транспортних комунікацій та основних внутрішньомайданчикових мереж.

По розділу «Організація будівництва» розробка проектної документації здійснюється у відповідності зі СНиП 3.01.01-85.

В розділі «Охорона навколишнього природного середовища» міститься комплексна оцінка передбачуваних технічних природоохоронних рішень, результати розрахунків економічної ефективності природоохоронних заходів. За охорони атмосферного повітря від забруднення даються коротка характеристика фізико-географічних та кліматичних умов району будівництва, перелік джерел викидів, найменування забруднюючих речовин та кількісні характеристики викидів, обґрунтування рішень щодо запобігання або зменшення забруднюючих викидів в атмосферу, дані про кошторисної вартості об'єктів і робіт, пов'язаних із здійсненням повітряохоронних заходів, рішення по зниження виробничих шумів та вібрацій.

Щодо охорони водойм від забруднення стічними водами дається характеристика природного стану водойм, що використовуються підприємством, характеристика стічних вод, рішення по очищенню споживаних природних вод і збереження природного стану водойм, дані про витрати по здійснення охоронних заходів.

У необхідних випадках дається характеристика заходів щодо рекультивації земельної ділянки, відомості про заходи щодо охорони надр та збереження середовища перебування тварин і витрати на здійснення цих заходів.

До основних кресленнями даного розділу відносяться ситуаційна схема-карта розташування підприємства із зазначенням на ній меж санитарнот-захисної зони, селетебной території та ін; генеральний план, на якому показують розташування джерел викидів і

пристроїв з очищення цих викидів; зведені таблиці з результатами розрахунків забруднення атмосфери*

Матеріали розділу житлово-цивільного будівництва розробляються у випадках, коли з наміченим будівництвом підприємства необхідно створення міста (селища) або розвиток існуючого міста (селища) і на ці цілі передбачаються капітальні вкладення. Розробка здійснюється згідно з Інструкцією про склад, порядок розробки, погодження та затвердження схем і проектів районного планування, планування і забудови міст, селищ і сільських населених пунктів.

До кошторисної документації належать: зведений кошторисний розрахунок; зведення витрат; об'єктні та локальні кошториси або кошторисні розрахунки, кошториси на проектні та вишукувальні роботи. До кошторисної документації в складі проекту прикладається пояснювальна записка, в якій наводиться низка даних, в тому числі посилання на територіальний район, де розташоване будівництво, вказівка в цінах і нормах якого року складена кошторисна документація та ін.

Робочий проект на технічне переозброєння діючих підприємств повинен складатися з таких розділів: загальна пояснювальна записка, що містить коротку характеристику стану об'єктів і рішення по застосування нової техніки, технології устаткування; рівень автоматизації та рішення по управлінню технологічними процесами; заходи з охорони навколишнього природного середовища, пожежної безпеки та охорони праці; основні техніко-економічні показники та результати розрахунків економічної ефективності проектних . рішень; дані про обсяги будівельно-монтажних робіт, про потреби у матеріальних, енергетичних і трудових ресурсах, рішення щодо організації виконання будівельно-монтажних робіт; кошторисна документація; робоча документація.

Робоча документація включає в себе робочі креслення, кошторисну документацію, відомості обсягів будівельно-монтажних робіт, відомості потреби в матеріалах, збірники специфікації обладнання, опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів і ін.

До складу робочого проекту включається робоча документація, яка розробляється у цілому на будівництво підприємства при його тривалістю до двох років, а при більшій тривалості - на річний обсяг будівельно-монтажних робіт. За погодженням з підрядними будівельними організаціями робоча документація на технічне переозброєння об'єктів може розроблятися в скороченому обсязі, а в окремих випадках для визначення кошторисної вартості технічного переозброєння допускається тільки складання відомостей, які містять перелік і обсяги будівельних і монтажних робіт.

§ 21.7. Поняття про капітальних вкладеннях, кошторисної вартості будівництва і формах кошторисної документації

Вартість будівництва (реконструкції, розширення) підприємств, будівель і споруд - це сума грошових коштів, потрібних для його здійснення.

Кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель і споруд-це сума грошових коштів, які визначаються кошторисними документами і необхідних для його здійснення у відповідності з проектом. Кошторисна вартість є основою для фінансування будівництва, розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи, оплати витрат з придбання обладнання і доставку його на будівництва, а також відшкодування інших витрат за рахунок коштів, передбачених кошторисним розрахунком. На основі кошторисної документації здійснюється також облік і звітність, господарський розрахунок і оцінка діяльності будівельно-монтажних організацій і замовників. Виходячи з кошторисної вартості будівництва, визначається у встановленому порядку балансова вартість введених в дію основних фондів побудованих підприємств, будівель і споруд.

Як при двостадійному проектуванні (у складі проекту), так і при одностадійному (у складі робочого проекту) складаються: зведений кошторисний розрахунок, зведення витрат, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на проектні та вишукувальні роботи. Кошторисна вартість повинна визначатися з застосуванням укрупнених нормативів, що забезпечують необхідну точність підрахунку і скорочення обсягу кошторисної документації. Після затвердження вона є основним документом на весь період будівництва. На її основі здійснюється планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, розрахунки між підрядником (будівельною організацією) і замовником за виконані роботи, оцінка діяльності будівельно-монтажної організації.

Кошторисна документація. Для визначення кошторисної вартості проектованих підприємств або їх черг складається:

а) у складі робочого проекту (при одностадійному проек

тировании): зведений кошторисний розрахунок; * зведення витрат; об'єктні та

локальні кошториси (при тривалості будівництва перед

підприємств, будівель і споруд до двох років, а також при

будівництві здійсненому по типовим проектам і повторно

застосовуються проектів); кошториси на проектні та вишукувальні

роботи;

б) у складі проекту (при двостадійному проектуванні):

зведений кошторисний розрахунок; зведення витрат, об'єктні та локальні

кошторисні розрахунки; кошториси на проектні та вишукувальні роботи;

в) у складі робочої документації - об'єктні та локальні кошторису.

В кошторисній документації під об'єктом, вартість якого визначається об'єктним кошторисом, розуміється окрема будівля або споруда з відносяться до неї устаткуванням, меблями, інвентарем, внутрішніми мережами та ін.

Об'єктні кошториси складаються за формою № 3 відповідно зі СНиП 1.02.01-85 по робочих кресленнях. Ця кошторисна вартість об'єктів визначається за прейскурантами, призначеним для цієї мети укрупненими кошторисним нормам, укрупненими розцінками і прив'язаним до місцевих умов будівництва кошторисами до типовим і повторно застосовуваним економічним індивідуальним проектам, а при відсутності цих норм і кошторисів - за одиничними розцінками на будівельні роботи та розцінок на монтаж устаткування.

Локальні кошториси складаються на окремі види будівельних і монтажних робіт. Локальні кошторисні розрахунки складаються за формами локальних кошторисів № 4 - 6 по СНиП 1.02.01-85.

Кошторис складається з прямих витрат, накладних витрат і планових накопичень.

Прямі витрати складаються: з вартості будівельних матеріалів з доставкою їх до місця будівництва і необхідними витратами на пакування, зберігання, перевантаження; основної заробітної плати робочого персоналу, безпосередньо зайнятого на будівництві; вартості експлуатації машин з витратами на паливно-мастильні матеріали, ремонт та обслуговування; перебазування і амортизаційні відрахування. Прямі витрати становлять приблизно 80 % кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і визначаються за нормативами згідно з обсягом робіт.

До накладних витрат відносяться: витрати по утриманню адміністративно-господарського, технічного і обслуговуючого персоналу; відрахування на утримання вищестоящих організацій; витрати, поштово-телеграфні та інші господарські витрати; всі види додаткової заробітної плати; відрахування на соціальне страхування; витрати по санітарного та побутового обслуговування; витрати по організації виробництва робіт (знос тимчасових споруд, інвентарю, пристосувань), утримання на майданчиках проектних груп, випробування матеріалів, здачі робіт і т.д. В середньому по країні накладні витрати складають близько 14 % загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

Планові накопичення - планова прибуток будівельних організацій, що використовується на їх розвиток і вдосконалення; приймаються розмірі 8 % від загальної суми прямих витрат і накладних витрат. Для складання кошторисів використовуються цінники і Бніп, цінник № 1 (середні районні кошторисні ціни на матеріали, вироби й конструкції); цінник № 2 (вартість машино-змін будівельних машин і обладнання); цінник № 3 (кошторисні ціни на перевезення вантажів); СНиП ч. IV (кошторисні норми) або розроблені на їх основі Єдині районні одиничні розцінки (ЕРЕР). Одинична^асценка визначає вартість одиниці роботи (1 м бетону; 1 м штукатурки; 1 шт. ферми; одного комплекту вікон та дверей) в рублях.

Цінники і ЕРЕР обов'язкові для складання калькуляцій і одиничних розцінок. В індивідуальному порядку допускається лише для будівництв, знаходяться за Полярним колом і в інших районах, не врахованих у цінниках і ЕРЕР. ЕРЕР не враховують вартості місцевих матеріалів, тому розцінки ЕРЕР, які передбачають застосування місцевих матеріалів, підлягають прив'язці до місцевим умовам.

Зведений кошторисний розрахунок служить для визначення вартості будівництва промислових підприємств, будівель і споруд. Його визначають на основі кошторисів на окремі об'єкти (об'єктні кошториси), кошторисів та кошторисних розрахунків на окремі види робіт та витрат (локальні кошториси). Складають його по формі № 1 СНиП 1.02.01 - 85. Зведений кошторисний розрахунок містить такі глави: розділ 1. Підготовка території будівництва; глава 2. Об'єкти основного виробничого призначення; глава 3. Об'єкти підсобного производственногобс обслуговуючого призначення; глава 4. Об'єкти енергетичного господарства; глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку; глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепло - і газофікаціі; глава 7. Благоустрій території підприємства; глава 8. Тимчасові будівлі і споруди; глава 9. Інші роботи і витрати; глава 10. Зміст дирекції споруджуваного підприємства; глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів; глава 12. Проектні та вишукувальні роботи.

Окремим рядком у зведеному кошторисі передбачають резерв на непередбачені роботи і витрати. Розміри цих витрат (у відсотках від вартості будівництва) приймаються за додатком 9 СНиП 1.02.01 - 85.

У зведеному кошторисному розрахунку передбачають пд^алщме_суммы, які включають наступні статті: амортизується протягом будівництва частина вартості тимчасових будівель і споруд за вирахуванням витрат на капітальний ремонт; вартість тимчасових будівель і споруд; вартість матеріалів, отриманих від розбирання тимчасових будівель і споруд, а також одержуваних у порядку попутного видобування (ліс, камінь, пісок тощо); балансову вартість обладнання, демонтованого або використовуваного в інших цехах. Витрати на знесення або перенесення будівель і споруд, що знаходяться на будівельному майданчику, відображають у гол. 1 зведеного кошторисного розрахунку.

До зведеним кошторисним розрахунком додають пояснювальну записку, яка містить відомості про прийнятих способи визначення кошторисної вартості будівель і споруд та окремих видів робіт, а також

про територіальному районі, тарифному поясі, розмірах накладних витрат. Об'єктні кошториси служать для визначення вартості будівництва окремих будівель, споруд та видів робіт.

Для будівель і споруд, будівництво яких здійснюється за проектами, на які затверджено прейскурантні ціни, вартість розраховується за кошторисами, складеними на основі прейскурантів. Для будівель і споруд, що зводяться за типовими або повторно застосовуваним економічними індивідуальними проектами, на які не є затверджених цін, вартість визначають за кошторисами до цих проектів, расцененным за місцевими цінами, з прив'язкою проектів до місцевих умов.

При будівництві будівель і споруд за індивідуальними проектів з застосуванням типових конструкцій і деталей, на які відсутні прейскурантні ціни, кошторисну вартість визначають за кошторисом, складеним за укрупненими кошторисними нормами, а при відсутності їх - за одиничними розцінками і цінниками на монтаж обладнання. Кошториси на окремі види робіт та витрат складають за укрупненими кошторисними нормами (Збірник № 1 - 2А «Будівлі і споруди деревообробної промисловості»), одиничними розцінками і ін. В наприкінці кошторису наводиться підсумок обсягів і вартості робіт. Розроблена проектно-кошторисна документація служить підставою для початку будівництва і відкриття фінансування тільки після її затвердження, якому передує експертиза. Порядок проходження експертизи встановлено «Інструкцією про порядок проведення експертизи проектів і кошторисів на будівництво (реконструкцію) підприємств, будівель і споруд» і аналогічний порядку затвердження.

Затвердженню підлягають:' при двустадийном проектуванні - проект і зведений кошторисний розрахунок, при одностадійному - робочий проект і зведений кошторисний розрахунок. Затверджена проектно-кошторисна документація служить необхідною передумовою для включення передбачуваного об'єкта в титульний список.

§ 21.8. Виконавча технічна документація будівництві

До початку строительствд генеральний підрядник повинен отримати від забудовника (замовника) необхідну проектну документацію, докладно з нею ознайомитися і вивчити її.

Замовник - організація, підприємство або установа, яким держава виділяє кошти для здійснення капітальних вкладень чи вони мають для цих цілей власними засобами, включеними до план підрядних робіт і забезпеченими проектно-кошторисною документацією.

Підрядник - загальнобудівельні або спеціалізована будівельно-монтажна організація, яка перебуває на повному господарському розрахунку і є юридичною особою.

Замовник передає підряднику проектно-кошторисну документацію безкоштовно. Нижче наводиться перелік необхідної проектно-кошторисної

документації.

За житлово-цивільного будівництва: 1. Генеральний план з нанесеними існуючими та проектованими спорудами. 2 Суміщений генеральний план з інженерними сетями.ож. Креслення інженерних мереж - водопроводу та каналізації, газоснас ения теплових, електричних та телефонних мереж, дренажу, благоустрою та озеленення, вертикального планування з картограммой земляних робіт і геологічних розрізів. 4. Архітектурні креслення фасаду, планів неповторюваних поверхів, типових елементів плану, розрізів і ін 5. Конструктивні креслення: план фундаментів з перерізами, плани перекриттів, крокв, покрівлі, креслення окремих нестандартних деталей, альбоми типових креслень на столярні, залізобетонні та інші вироби, креслення санітарно-технічного та спеціального оснащення будівель. 6. Проект електропостачання, вентиляції, телефонізації та радіофікації. 7. Креслення розміщення і монтажу водомірного вузла; дозвіл на врізку і водокористування. 8. Креслення опалення від місцевої котельні або дозвіл на підключення до теплоцентралі. 9. Креслення газопостачання, погоджені з організацією, що відає експлуатацією газових мереж. 10. Каталогів одиничних розцінок, прив'язані до місцевих умов будівництва, та калькулювання кошторисних цін на матеріали. 11. Узгоджена кошторисна документація. 12. Обсяги основних видів будівельно-монтажних робіт.

Приблизно такий же перелік проектно-кошторисної документації видається замовником і по промисловому будівництву. Доповненням є робочі технологічні креслення, креслення установки технологічного, транспортного, енергетичного та іншого обладнання, а також розташування пов'язаних з ним комунікацій, конструкцій і пристроїв зі специфікацією обладнання.

Проектно-кошторисна документація передається замовником підрядникові у декількох примірниках. Робочі креслення передаються для виконання генеральному підряднику, повинні мати на кожному примірнику підпис головного інженера підприємства або начальника відділу капітального будівництва про прийняття до провадження.

Робочі креслення, які надходять на будівництво, передаються до виконання за підписом головною інженера споруджуваного підприємства з резолюцією «До виробництва робіт».

§ 21.9. Оформлення дозволу на будівництво об'єктів

У містах і населених пунктах міського типу дозволу на виробництво будівельних і відновлювальних робіт видають інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю

(ДАБК). Вони видають дозволи на підготовчі роботи, роботи нульового циклу та основні роботи.

Реєструвати об'єкти в Дабк, оформляти дозвіл на право провадження робіт повинні, як правило, працівники технічного нагляду забудовника. При реєстрації виробники робіт заповнюють спеціальні картки про свою освіту і стаж. Для отримання дозволу на виробництво робіт забудовник повинен надати в інспекцію Дабк наступні матеріали: 1. Узгоджену і затверджену технічну документацію (проект, кошториси, протоколи погодження проектної документації з експертно-технічним відділом, штампи на кресленнях та кошторисах, що посвідчують затвердження їх, або накази про затвердження). 2. Акт про відведення земельної ділянки. 3. Затверджений титульний список. 4. Графік виробництва робіт. 5. Відомості про технічний персонал (виробнику технічного нагляду та виробнику робіт), б. Реєстраційну картку. 7. Заява забудовника на виробництво робіт. 8. Рішення виконкому міської Ради народних депутатів про будівництво об'єкта.

Після розгляду поданих забудовником матеріалів інспекція Дабк видає дозвіл на виробництво робіт і журнал робіт, які зберігаються у безпосереднього виробника робіт і в будь-який час повинні пред'являтися контролюючим органам. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою і підписом відповідального працівника Дабку.

Контролювати і робити записи в журналі мають право: представники інспекції Дабк, технічного нагляду замовника, головні інженери та інспектора будівельних організацій, особи, що здійснюють авторський нагляд, і представники управління пожежної охорони.

 

 "Основи будівельної справи" Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будівельні матеріали Будівельні матеріали (Домокеев) Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція Лаки і фарби в вашому будинку

 

Будівництво будинку від фундаменту до даху

Будівельні матеріали та вироби

Євроремонт від А до Я

Покрівлі. Покрівельні матеріали

Довідник будівельника-обробника

Дерев'яний будинок. Каркасні роботи від фундаменту до даху

Будівництво дачного будиночка

Поради по ремонту квартири

Поради по дрібному квартирного ремонту

Ремонт і дизайн квартири та дому

Ремонт квартири в сучасних умовах

Ремонт квартири. Енциклопедія ремонту

Ремонт та оздоблення сучасної квартири

Поточний ремонт квартири, будинку

Гіпсокартон. Перегородки і стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон. Робота з гіпсокартоном

Будівництво будинку

ОПАЛУБКА. Технологія монолітного бетону і залізобетону

Гідроізоляція, гідроізоляційні матеріали

Гідроізоляція в будівництві

Оздоблення. Оздоблювальні та облицювальні матеріали

Будівельні матеріали