Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 7. ОСНОВИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

  

 

 

§ 26. РОЗРОБКА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ БУДІВНИЦТВА ОКРЕМОГО ОБ'ЄКТА (БУДІВЛІ, СПОРУДИ) У СКЛАДІ ППР

 

Календарний план будівництва окремого об'єкта розробляється на підставі зведеного календарного плану, робочих креслень об'єкта, даних інженерних вишукувань, можливого надходження будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання. Календарний план будівництва об'єкта складають в наступній послідовності: виробляють аналіз проектних матеріалів об'єкта з точки зору методів його здійснення; встановлюють перелік будівельно-монтажних робіт, що включаються в календарний графік; підраховують обсяги будівельно-монтажних робіт; вибирають методи виробництва робіт і засоби їх механізації; визначають робота в чол-дн. для виконання окремих процесів, а також кількість маш-змін роботи основних будівельних машин; встановлюють послідовність виконання та можливе поєднання різних видів робіт у часі з урахуванням обраних методів виробництва робіт і вимог будівельної технології; визначають тривалість виконання окремих видів робіт.

Календарний план будівництва (рис. 11.22) об'єкта складають за формою, затвердженій Держбудом СРСР.

Аналіз проектних матеріалів будівлі або споруди складається у виявленні: їх будівельних об'ємів, площ, поверховості, числа і розмірів прольотів для виробничих будівель; конфігурації і розмірів будівлі, кліматичних і ґрунтових умов; матеріалів основних конструкцій (фундаментів, стін, каркасів і т. д.); даних про збірних елементах (розміри, маса одиниці); можливості членування будівлі або споруди на захватки, укрупнення збірних конструкцій в процесі зведення.

Роботи, що включаються в номенклатуру, укрупнюються у випадках, коли вони можуть виконуватися однією або спеціалізованої комплексної бригадою одночасно. Наприклад, можуть бути об'єднані одним найменуванням роботи з кладці стін та влаштування риштовання; монтаж збірних конструкцій перекриттів об'єднують незалежно від виду і маси різних елементів і т. д.

Номенклатура будівельно-монтажних робіт повинна відповідати прийнятому побудови в Енір.

Дані виробничого аналізу проекту є вихідними для вибору методів виробництва робіт, комплектування бригад і т. д.

Підрахунок обсягів робіт. Обсяги будівельно-монтажних робіт підраховують по робочим кресленням проекту в одиницях виміру, прийнятих в Енір, і складають специфікації будівельних деталей, збірних конструкцій, столярних виробів і ін., вказують основні розміри і масу, необхідні для вибору монтажних засобів.

Трудомісткість виконання окремих будівельних процесів, а також необхідну кількість машино-змін визначають за Єдиними нормами і розцінками (Енір). При цьому передбачають перевиконання норм в певному відсотку, який приймають різним для окремих видів робіт. У зв'язку з тим, що в Енір норми часу представлені в чол-год маш.-ч, а в календарному плані потрібно трудомісткість в чол.-змінах і машин в маш.-змінах, то переводять підраховані за Енір чол.-год маш.-год у людини-ко(машино)-зміни шляхом ділення суми людину (машино-годин на кількість робочих годин у зміні. При розрахунку трудомісткості робіт, виконуваних у зимовий період, слід в норму витрат праці і машин вносити поправочні коефіцієнти відповідно до «Загальної частини» Енір.

Вибір методів виробництва робіт і основних будівельних машин. Окремі будівельні процеси можна виконувати різними методами і різними будівельними машинами. Вибір економічного способу виробництва робіт має особливо важливе значення. При цьому слід прагнути до найбільшого охоплення комплексною механізацією всіх видів робіт, що буде визначати рівень механізації, тривалість робіт і ступінь їх поєднання в процесі виробництва.

При зведенні віддалених об'єктів від управління будівництвом рекомендується застосовувати вахтовий метод. У поєднанні з організацією потокового будівництва та госпрозрахунковим підрядом при цьому методі на 30-40% підвищується продуктивність праці, збільшується вдвічі коефіцієнт змінності машин, до 10% знижується вартість об'єкта.

На вибір методів виробництва робіт впливають об'ємно-планувальні рішення і конструктивні особливості споруджуваного об'єкта: наявність каркаса, матеріал стін і інших несучих конструкцій, рівень збірності і ступінь укрупнення конструктивних елементів, поверховість, характер оздоблювальних робіт.

Для виконання кожного виду робіт повинні бути в першу чергу обрані машини та визначено їх кількість з урахуванням наявного фронту робіт ц норм використання будівельних машин. При виборі типу і потужності машин виходять з обсягу і умов робіт, наприклад, при виборі типу екскаватора, крім загального об'єму земляних робіт, враховують глибину і характер виїмки, місце відвалу ґрунту, характер грунту, наявність грунтових вод і т. п. При вибір монтажного крана необхідно враховувати відповідність технічних параметрів крана (вантажопідйомність, виліт стріли, висоту підйому монтованої елемента).

Основним при виборі методів виробництва робіт є підбір комплекту засобів механізації виконання будівельних процесів з орієнтацією на провідну машину. В комплекти підібраних машин повинні входити і транспортні засоби (автомобілі, панелевозы та ін), які беруть участь у будівельному процесі.

Вибір ефективного способу виробництва робіт або машин виробляють шляхом порівняльного аналізу техніко-економічних показників, основними з яких є: собівартість одиниці відповідного виду робіт; одноразові витрати (капіталовкладення) на придбання машин; тривалість виконання окремого виду робіт.

Порівняння варіантів механізації робіт проводиться на основі приведених витрат за формулою

де Е - економічний ефект на весь обсяг робіт, крб;

А - обсяг будівельно-монтажних робіт у натуральних одиницях виміру; З, п С2 - собівартість одиниці будівельно-монтажних робіт по порівнюваним варіантів, обчислена на основі калькуляції; Еа - нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності (£н = 0,12); К\ і Кг - питомі капіталовкладення (одноразові витрати на будівельні машини у розрахунку на одиницю будівельно-монтажних робіт).

Послідовність виконання робіт я їх зв'язування з календарним планом у кожному циклі встановлюють з таким розрахунком, щоб всіляко скорочувати тривалість будівництва, для чого передбачають суміщення виконання робіт у часі, з урахуванням дотримання правильних технологічних процесів, високої якості робіт і вимог техніки безпеки. Послідовність виконання будівельно-монтажних робіт за кожному їх виду викладено у відповідних розділах частини 1 «Технологія сільського будівництва».

Для скорочення загального строку будівництва і раціонального використання робітників і засобів механізації при розробці графіка потрібно завжди прагнути до потоковості виробництва. Якщо будівля є однорідним і однотипним за своїм конструктивним елементам і об'ємно-планувальним рішенням, то воно легко ділиться на захватки з рівними об'ємами будівельно-монтажних робіт, і рівної трудомісткістю і на такому приміщенні, як правило, проектується ритмічний потік.

При довжині житлового будинку до 100 м його зазвичай ділять на дві захватки. Розміри і межі захваток встановлюють виходячи з об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівлі, обсягів робіт, складу і числа бригад і ін.

Визначення термінів виконання окремих видів робіт і їх взаємну ув'язку багато часу проводять таким чином. Із загального переліку будівельно-монтажних робіт вибирають ті (влаштування фундаментів, монтаж конструкцій, кладка стін та ін), час виконання яких знаходиться на критичному шляху і чинить вирішальний вплив на загальну тривалість будівництва. Встановлюють послідовність і тривалість провідних робіт і темпу їх виконання підпорядковують інші види робіт з тим розрахунком, щоб забезпечувати стійкість в будь-який момент кожного споруджуваного елемента будівлі і в цілому будівлі.

Важливим чинником при розробці календарних планів і визначення термінів будівництва є змінність роботи на майданчику - практика показує, що ведення робіт у дві і три зміни знижує собівартість робіт приблизно на 4-5%, а загальна тривалість будівництва об'єкта скорочується на 35-40%. Число змін роботи всякий раз повинно бути технічно і економічно обґрунтовано.

Будівництво, як правило, в нашій країні ведеться у дві-три зміни, але окремі роботи виконують і в одну зміну, наприклад сантехнічні і електромонтажні роботи. Монтаж збірних конструкцій, як правило, будівельні організації ведуть у дві зміни, а домобудівні комбінати - у три зміни. Роботи, що виконуються з допомогою будівельних машин (екскаваторів, бульдозерів, кранів), треба вести, як правило, у дві зміни.

Після складання календарного плану перевіряють, чи відповідає він вимогам рівномірної і безперервної роботи робітників і машин. Для цієї мети будують графік руху робітників - загальний і за окремими професіями.

Щоденне загальне число робітників отримують шляхом підсумовування кількості всіх робітників, що працюють в цей день на всіх видах робіт, для робітників однієї професії - підсумовуванням кількості робітників даної професії. Слід прагнути до того, щоб число робочих дайною професії на об'єкті за можливості зберігалося постійним.

При незадовільному графіку руху робочих необхідно коригувати календарний план, змінивши терміни початку або закінчення виконання окремих видів робіт, при цьому не повинна порушуватися нормальна технологічна послідовність будівництва. Загальна тривалість виконання робіт порівнюється з нормативною тривалістю і при всіх умовах вона не повинна перевищувати нормативну. На підставі календарного плану будівництва об'єкта складають графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів, матеріалів, обладнання і складають графік роботи основних будівельних машин і механізмів.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"