Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

  

 

 

§ 1. ПРОЕКТНІ ТА ВИШУКУВАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА

 

У нашій країні проектування нових об'єктів сільського будівництва, розширення та реконструкція діючих виробничих підприємств здійснюють державні та кооперативні проектно-вишукувальні організації. Проектування сільських населених місць являє собою першу стадію будівництва, пов'язану з розміщенням на певних територіях різних об'єктів сільського господарства.

Тривалість проектування впливає на норми часу при створенні якого-небудь об'єкта і відбивається на ефективності капітальних вкладень, тому проектування будівництва в країні приділяється велика увагу. Це відображено в постановах партії і уряду з питань будівництва, в яких намічалися заходи і приймалися спеціальні рішення щодо поліпшення проектування. У постанові РНК СРСР від 26 лютого 1938 р. «Про поліпшення проектної та кошторисної справи і про впорядкування фінансування будівництва» визначено основи організації проектної справи в нашій країні. В постанові Ради Міністрів СРСР від 24 серпня 1955 р. «Про заходи з поліпшення роботи проектних організацій» та ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1955 р. Про усунення надмірностей у проектуванні та будівництві», наметивших шляху переходу до індустріалізації будівництва; постанова Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1959 р. «Про поліпшення проектної справи в будівництві», в результаті якого проектні організації були переведені на господарський розрахунок; постанова ЦК КПРС н Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. «Про поліпшення проектно-кошторисної справи»; постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР у 1971 р. «Про поліпшення проектування і будівництва сільськогосподарських об'єктів і зміцненні виробничої бази сільських будівельних організацій»; постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 березня 1981 р. «Про заходи щодо подальшого поліпшенню проектно-кошторисної справи», наметившие шляхи, що забезпечують створення проектів підприємств, будівель і споруд, що відповідають сучасним вимогам науково-технічного і соціального прогресу та умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС. В проекти виробничих підприємств повинні передбачати передовий технічний рівень виробництва, найбільш досконалу систему його організації та управління, раціональне використання суспільної праці, матеріальних, грошових та природних ресурсів, максимальне використання новітніх досягнень науки і техніки, з тим щоб будуються і реконструюються підприємства до часу введення їх у дію були технічно передовими і мали високі показники по продуктивності праці і якості продукції, низьку собівартість її, а по умовах праці відповідали сучасним вимогам. При розробці проектної документації кошторисна вартість об'єкта не повинна перевищувати розрахункову, передбачену у затверджених планах розвитку галузі.

Крім державних проектних та вишукувальних організацій в СРСР є кооперативні та громадські проектні організації. До кооперативних відносяться межколхозные проектні організації, розробляють технічну документацію для будівництва в колгоспах і проектні організації Центросоюза, розробляють проекти і кошториси для своєї системи. До громадських відносяться проектні організації ВЦРПС, розробляють комплекси проектів санаторіїв і курортів.

Спеціалізація проектних організацій. Проектування для різних галузей народного господарства на основі впровадження передових досягнень науки і техніки привів до спеціалізації проектних організацій, що дозволило підбирати кадри висококваліфікованих фахівців певного профілю, концентрувати їх у відповідних проектних організаціях, створювати необхідні технічні архіви, користуватися потрібної технічної інформацією, накопичувати досвід проектування, використовувати при проектуванні більш прогресивну технологію і т. д. Спеціалізація проведена по галузях народного господарства, за розділами, частинами проектів та за територіальним ознакою.

При галузевої спеціалізації проектні організації спеціалізуються на розробці проектів для відповідної галузі народного господарства і промисловості (сільського господарства, охорони здоров'я, транспорту та ін), перебувають у віданні відповідних міністерств і відомств. Для сільського будівництва технічну документацію виготовляють проектні організації Міністерств сільського господарства, Союзсельхозтехники і кооперативні. Для житлового будівництва технічну документацію розробляють: типові проекти - проектні інститути Державного комітету по цивільному будівництву і архітектурі (Госгражданстрой). при Держбуді СРСР.

Технологічна спеціалізація. Для поліпшення якості проектів і досягнення максимальної уніфікації конструкцій проектні організації спеціалізуються на розробці частин проектів - технологічної, енергетичній, архітектурно-будівельної, сантехнічної та ін Галузеві інститути розробляють комплексні проекти виробничих підприємств, замовляють виготовлення окремих частин проектів у порядку кооперації (субпідряду) відповідним проектним організаціям технологічної спеціалізації. Таким чином, комплектність проектування полягає в тому, що всі частини проекту розробляють в ув'язці між собою під керівництвом однієї проектної організації •- генерального проектувальника - у відповідності з нормами технологічного і будівельного проектування.

Система управління проектними організаціями. Галузеві проектні організації, що розробляють технологічну частину проектів виробничих підприємств, спеціалізовані по галузях промисловості (наприклад, Гіпронісельпром, Гнпро-нисельхоз, ЦНИИЭПсельстрой та ін), підвідомчі відповідним галузевим міністерствам і відомствам СРСР і є генеральними проектними організаціями (генпроекти-ровщнками). Проектні організації будівельного профілю, спеціалізовані за видами робіт і галузей промисловості, згруповані в об'єднання (СоюзметаллургстройНИИпроект, Союзводоканалпроект та ін) входять в систему Держбуду СРСР. Спеціалізовані за комплексним розробок проектів для окремих галузей народного господарства - сільськогосподарського, енергетичного, транспортного та об'єктів житлового господарства, охорони здоров'я, науки та культури та ін - підвідомчі відповідним галузевим міністерствам і відомствам СРСР, а по проектуванню будівництва об'єктів житлового і громадського призначення - Госгражданстрою.

Об'єкти сільськогосподарського призначення будують в основному за типовими проектами, що розробляються спеціалізованими головними і зональними проектними організаціями (рис. П.!) союзного і республіканського підпорядкування. Прив'язку типових проектів до місцевих умов будівництва і конкретної будівельної майданчику виконують в основному республіканські, обласні та межколхозные проектні організації.

Проектування виробничої бази сільського будівництва здійснюють: у державному будівництві - проектні організації міністерств і відомств, провідних сільське будівництво (Минсельстрой), а також спеціалізовані проектні організації Держбуду СРСР і госстроев союзних республік; в колгоспному будівництві - проектні організації межколхозстроев і державні проектні організації.

Великий обсяг проектування з розробки схем і проектів районного планування, селищ і сільських населених пунктів виконують проектні організації обласних і крайових Рад народних депутатів.

Проектні організації несуть відповідальність за якість випущених проектів, визначення кошторисної вартості і за виготовлення проектів у встановлені терміни.

Генеральною проектною організацією (Генпроектувальником) будівництва виробничих підприємств повинна бути, як правило, проектна організація, яка розробляє технологічну частину проекту; будівництва житлових і цивільних будівель - проектна організація, спеціалізується на розробці архітектурно-будівельної частини проекту. Генпроектувальник укладає договір із замовником проекту на весь комплекс, а на розробку окремих видів проектних та вишукувальних робіт, розділів і частин проектів залучає, у порядку кооперації, спеціалізовані та вишукувальні організації. Ген-проектувальник несе відповідальність за безпосередньо виконану ним частину проектних робіт та за технічну і економічну доцільність проекту в цілому, а також за ув'язку складових його частин.

Головні проектні організації. Для здійснення єдиної технічної політики в проектуванні об'єктів відповідних галузей народного господарства, промисловості і видів будівництва міністерства і відомства СРСР і ради міністрів союзних республік виділяють з підвідомчих їм проектних організацій найбільш кваліфіковані в проектуванні об'єктів певних галузей промисловості та затверджують їх головними з даної галузі або виду будівництва.

Головні проектні організації вивчають проблеми перспективного розвитку відповідної галузі, становлять ТЕО розміщення підприємства, узагальнюють передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, розробляють нормативну літературу в галузі проектування та будівництва є одночасно генеральними проектувальниками типового проектування та проектів найважливіших будов країни. Головні проектні організації надають допомогу всім проектним організаціям у вирішенні принципових питань проектування за профілем своєї роботи.

Територіальні проектні організації. З числа архітектурно-будівельних проектних організацій виділені територіальні проектні організації, на які покладено розробка для окремих економічних районів країни схем розміщення промислових підприємств, проектів районного планування, створення генеральних планів промислових вузлів, розробка проектів планування та забудови міст і населених місць, погодження завдань на проектування підприємств і об'єктів, незалежно від їх відомчої приналежності, у частині запланованого кооперування об'єктів допоміжних виробництв, енергопостачання, водопостачання, каналізації, транспорту, а також можливість об'єднання проектованих підприємств промислові вузли.

Територіальні проектні організації контролюють виконання рішень, прийнятих на затверджених схемах розміщення підприємств, відповідність розробленої проектної документації погодженим завданням на проектування. Головні завдання і функції територіальної проектної організації викладені в положенні про територіальної проектної організації, затвердженому Держбудом СРСР від 30 березня 1979 р.

Структура проектних інститутів (різних) має багато загального, однак проектування об'єктів в різних галузях народного господарства по своєму технологічному принципу обумовлює необхідність організації проектування з урахуванням галузевої специфіки.

У галузевих проектних інститутах (рис. П.2) і в проектних інститути Держбуду СРСР, виконують будівельну частину проектів для промислових об'єктів, основними структурними підрозділами є спеціалізовані виробничі відділи, що складаються з проектних груп і бригад, розробляють окремі частини проектів. Виробничі відділи є самостійними структурними частинами проектних інститутів, безпосередньо зайнятими вишукувальними, проектними, конструкторськими, кошторисно-экономнческими і дослідними роботами, що розробляють проектно-кошторисну документацію, а також нормативну та методичну літературу, що випускається інститутом.

В інститутах Держбуду СРСР, що займаються проектуванням житлових і громадських будівель, на відміну від спеціалізованих відділів проектних інститутів промислових галузей, структурою передбачаються окремі майстерні комплексного проектування,включаючи всі частини проектів (архітектурну, будівельну, сантехнічне та ін), і " спеціалізовані майстерні по частинах проектів:

В окремих майстернях комплексного проектування (рис. Н.З) у складі проектних інститутів виконується паралельно робота фахівцями суміжних професій, своєчасна ув'язка частин і розділів проекту, що сприяє скороченню строків проектування. Така функціональна виробнича структура проектного інституту дозволяє глибоко .изучать специфіку району проектування, створює можливість для творчого застосування в проектах різних об'єктів прогресивних рішень.

Спеціалізовані архітектурно-конструкторські майстерні (рис. II.4) доцільні для середніх за чисельністю проектних інститутів (до 1000 чол.). В спеціалізованих майстернях розробляють окремі частини і розділи проектів. Проектні інститути, в складі яких є комплексні архітектурні майстерні, розробляють проектну документацію для забудови населеного пункту, і спеціалізовані підрозділи - архітектурні майстерні, розробляють, наприклад, малі архітектурні форми та ін., відділи зовнішніх мереж, кошторисно-економічний відділ та ін. характеризуються змішаної виробничою структурою. Така структура доцільна для великих проектних інститутів з чисельністю працюючих понад 1000 чел.

Основні завдання виробничих відділів і архітектурних майстерень проектних інститутів полягають у розробці за спеціальністю відповідних частин проектної документації високої якості і в встановлені терміни, виявлення можливого і доцільного застосування типових і повторного використання проектів, нормативних і керівних матеріалів для проектування; впровадження нової техніки в проектування та використання при проектуванні останніх досягнень науки і техніки; участь у захисті своїх робіт в погоджують і затверджують інстанціях і ін.

Виробничі відділи та архітектурні майстерні безпосередньо підпорядковані головного архітектора (інженера) проекту інституту та його заступникам.

Технічне і організаційне керівництво всім комплексом проектно-нзыскательских робіт по проектованому об'єкту в цілому здійснює головний архітектор (інженер) проекту, який забезпечує вихідними даними проектування об'єктів, несе відповідальність за ув'язування окремих частин проекту, технічне їх рішення, якість проекту, комплектність випуску та видачі замовникові у встановлений строк проектно-кошторисної документації. Головний архітектор (інженер) наділений певними повноваженнями у відповідності з Положенням про головного архітектора (інженера) .проекта, затвердженим Держбудом СРСР, в якому визначені права, обов'язки і відповідальність. Основний завданням головного архітектора (інженера) проекту є забезпечення максимального використання в проектуванні новітніх досягнень містобудування, архітектури та технічної естетики, створення найбільш сприятливих умов для виробництва, а також для праці, побуту і відпочинку населення, гармонійного поєднання будівель і споруд в архітектурних ансамблях населених пунктів і виробничих комплексів та ін.

При розробці структури проектного інституту керуються річними обсягами проектно-вишукувальних робіт, завданнями, поставленими перед ним, чисельністю працівників, показниками визначення найбільш оптимальних варіантів структури, що забезпечують оперативний обмін завданнями між структурними підрозділами, своєчасний випуск проектів високої якості, простоту управління проектуванням з боку керівників інституту. У структурі проектних інститутів також передбачаються організаційні підрозділи: дирекція, планово-виробничий відділ, технічний відділ, бухгалтерія та відділи: постачання, господарський, оформлення проектно-кошторисної документації, відділ кадрів і т. д. Директор проектного інституту несе відповідальність за діяльність інституту, користується всіма правами, передбаченими статутом інституту та відповідними законами. Єдиноначальності в керівництві інститутом має поєднуватися з широким залученням до управління виробництвом всього колективу допомогою місцевого комітету профспілок, виробничо-технічних нарад, технічних рад та інших дорадчих органів.

В основні завдання планово-виробничого відділу входять: оперативне планування виробничої діяльності інституту; складання річних і квартальних планів робіт; складання перспективних планів проектно-вишукувальних робіт; аналіз діяльності інституту та розробка заходів щодо поліпшення його роботи та інше.

Технічний відділ інституту займається організацією проектування та проведенням єдиної технічної політики структурними підрозділами інституту, спрямованої на підвищення якості проектів, впровадження передової технології проектування, новітніх досягнень науки і техніки, вивчення і узагальнення досягнень передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування і будівництва та інших

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"