Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина I. ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Глава I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПОНЯТТЯ, ПРИЙНЯТІ В ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  

 

§ 3. ТАРИФНА СИСТЕМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Заробітна плата в СРСР являє собою частину суспільного продукту, яку робітники і службовці отримують від держави грошовій формі для задоволення своїх особистих потреб у відповідності з кількістю і якістю витраченого ними праці.

Організацію заробітної плати в соціалістичному виробництві здійснюють з урахуванням диференціації оплати праці в залежності від ступеня кваліфікації працівників, важкості праці н географічного розташування району будівництва. При цьому дотримується принцип рівної оплати за рівну працю і правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати. Основу для правильної організації заробітної плати в будівництві складають технічно обґрунтовані виробничі норми виробітку і правильно побудована тарифна система, оцінює якість праці. Основними елементами тарифної системи є тарифна сітка, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційний довідник.

Тарифна сітка являє собою шкалу, що встановлює співвідношення в рівні заробітної плати між працівниками різної кваліфікації. Кожному розряду надано певний тарифний коефіцієнт, що характеризує рівень кваліфікації (майстерності) робітників.

За тарифними ставками оплачують працю робітників-відрядників робочих почасовиків, зайнятих на сільських будівництвах.

На всі основні види будівельних і монтажних робіт розцінки дані в довіднику «Єдині норми і розцінки на будівельні, монтажні та ремонтні роботи» (Енір) і в довіднику «Організація та оплата праці в сільському будівництві», Россельхозиздат, 1974 р., в якому наведені норми і розцінки на роботи по зеленому будівництву, внутріпостроечние, транспортні, культурно-технічні, будівельно-монтажні (з застосуванням місцевих будівельних матеріалів), дорожні роботи. Ці норми є обов'язковими при розрахунках з робітниками-будівельниками в державних підприємствах сільського господарства.

При визначенні заробітної плати працівників будівельних організацій в північних районах країни і в прирівняних до них районах застосовують районні коефіцієнти в межах 1,15-2 до суми заробітної плати, включаючи премії, в межах до 300 руб. в місяць. До тієї частини заробітної плати, яка покладається понад 300 руб., районний коефіцієнт не застосовують.

Оплата праці робітників у сільському будівництві має дві форми: відрядну і почасову. Відрядна форма оплати праці включає системи оплати: відрядну і відрядно-преміальну, а різновидом кожної з них є акордна оплата праці.

Сутність відрядної системи оплати праці полягає в тому, що заробіток робітника зростає прямо пропорційно кількості і якості роботи. Праця оплачується за встановленою розцінкою за одиницю продукції незалежно від ступеня виконання робітникам встановлених норм виробітку. Основу відрядної оплати праці складають технічно обґрунтовані норми і розцінки, величину яких визначають за нормами часу і тарифної ставки відповідного розряду робіт. Відрядна система оплати праці вимагає дотримання таких основних умов: технічно обґрунтованих норм; систематичного обліку виробітку; суворого контролю за якістю роботи; раціональної організації праці, що виключає можливості втрат робочого часу.

Сутність відрядно-преміальної системи оплати праці полягає у тому, що виконана працівниками робота (продукція) оплачується за прямими відрядними розцінками, крім того, їм виплачується премія за досягнення певних якісних і кількісних результатів.

Акордна оплата праці - це різновид відрядної системи оплати праці робітників, при якій заробітна плата нараховується за укрупненою-аккордиой (кінцевої) розцінці за кінцевий результат роботи на певній стадії виробництва (поверх, секція, етап роботи тощо). Акордна оплата праці створює чітку (конкретну) матеріальну зацікавленість в роботі, дає робочим ясне уявлення про фронті робіт на тривалий термін і про їх заробіток ще до початку роботи. У аккордном завданні (наряді) вказується перелік робіт, які потрібно виконати, термін виконання робіт, умови виробництва робіт, акордна норму часу, розцінку і суму заробітної плати, яка обчислюється на основі калькуляції, складеної за чинним нормами та розцінками.

Почасова система оплати праці застосовується на роботах, не піддаються обліку, обчислюється шляхом множення годинної або денної тарифної ставки робітника на кількість фактично відпрацьованих годин або днів за місяць.

Почасово-преміальна система оплати праці відрізняється від аростой погодинної системи тим, що крім основної заробітної плати, нарахованої за встановленими тарифними ставками, виплачується премія за якісне виконання робіт у встановлені терміни і достроково.

Керівник будівельної організації за погодженням з профспілковою організацією затверджує перелік об'єктів і робіт, на які вводяться преміальні системи оплати.

Розмір премії відрядникам виплачується за дострокове виконання завдання, встановлюється з урахуванням якості виконаної роботи. За кожен відсоток скорочення нормативного часу, якщо робота оцінена «відмінно», премія виплачується до 3% відрядного заробітку за аккордному поряд, якщо «добре» - до 2%, «задовільно» - 0,5%. При виконанні робіт з відступами від робочих креслень «Будівельних норм і правил» (Бніп), технічних умов-винагорода не виплачується.

Робітники-повременщики, керують машинами та обслуговуючі ці машини безпосередньо на будівельному майданчику (слюсарі, електромонтери), преміюються за якісне і своє

тимчасове виконання завдання протягом місяця і більше. Критерії

їм оцінки їх роботи повинно бути відсутність аварій і простоїв

машин з вини цих робітників.

Машиністів, помічників машиністів, іншим робітникам, вхо

дящім Б склад їх ланок, премію встановлюють у розмірі до

30% тарифної ставки, а при роботі з нормованим завдання

ям-до 40%.

Робітників, що обслуговують машини, установки електричних, теплових, водопровідних мереж преміюють до 20% тарифної ставки. Робітники, що здійснюють експериментальні будівельні роботи, отримують винагороду за якісне та дострокове їх виконання в розмірі до 40% тарифної ставки. В загалом премія не повинна перевищувати 40% місячної ставки. Керівнику організації надано право повністю або частково позбавляти робочих премії за виробничі упущення. Перелік таких упущень встановлюють по погодженням з профспілковою організацією.

Позбавлення і зниження премій оформляється наказом або розпорядженням керівника організації з обов'язковим зазначенням причин, і повинно ставитися до того періоду часу, в якому було вчинено або виявлено упущення.

Заробітна плата всередині бригади розподіляється пропорційно відпрацьованого часу і кваліфікації робітника.

Праця працівників, зайнятих у МСО, оплачується так само, як і в державному будівництві.

При виробництві будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт у зимових умовах на відкритому повітрі і в неопалюваних приміщеннях до єдиних та відомчих норм часу та розцінок (крім місцевих норм) застосовують усереднені коефіцієнти.

Нормування і оплата праці колгоспників, зайнятих на власний (господарському) будівництві, ведеться згідно з нормами виробітку і розцінками, розробленим з широким участю робітників та фахівців, виходячи з Енір з урахуванням конкретних умов, затверджених правлінням колгоспу. Правління колгоспу забезпечує своєчасну виплату належної колгоспникам-будівельникам заробітку. При цьому гроші виплачуються не рідше одного разу в місяць.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"