Вся Бібліотека >>>

  

Книги з будівництва та ремонту

Кам'яні роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Каменные работы

 

Іван Іванович Іщенко

Видавництво «Вища школа» 1987

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Підручник «Кам'яні роботи» призначений для вивчення комплексу будівельних робіт по зведенню конструкцій з різних видів кам'яних матеріалів. Переважне використання їх у будівництві житлових та інших будівель у порівнянні з іншими видами матеріалів ставить кам'яні роботи в ряд найбільш широко застосовуваних під всіх районах країни, практично на всіх будівництвах. Для виконання цих робіт потрібна велика кількість робітників-мулярів, підготовку яких доцільно здійснювати в організованому порядку, через систему професійно-технічних училищ, за єдиними програмами, відповідальним вимогам забезпечення будівництв кваліфікованими кадрами.

Справжній підручник складено у відповідності з програмою навчання у професійних училищах і охоплює весь комплекс відомостей, необхідних для одержання кваліфікації мулярів 3...4-го розряду.

У підручнику викладено відомості про види кам'яних кладок і способи їх зведення. Основні дані характеристики різних видів кладок і умови їх застосування в конструкціях будівель. З урахуванням основного призначення підручника - підготовки кваліфікованих робочих мулярів - у книзі докладно викладені раціональні прийоми виконання робіт і способи зведення кладки. При цьому особливу увагу приділено використання сучасних пристосувань, інструмента і раціональної організації робіт і робочих місць, що забезпечують високу продуктивність праці і хороша якість робіт. У підручнику також наведено необхідні відомості про правила безпечного виконання робіт на будівництвах, а також про організації будівельного виробництва, які треба знати кваліфікованого робітникові.

У цьому виданні враховано нові досягнення в частині удосконалення прийомів виконання кладки і організації робіт, в тому числі за найбільш прогресивною формою - підрядними бригадами.

Автор

 

 

ВВЕДЕННЯ

 

Капітальне будівництво має велике значення у вирішенні економічних і соціальних завдань народного господарства. Всі перетворення в промисловості, на транспорті ів інших галузях виробництва в життя радянських людей безпосередньо пов'язані з будівництвом. Від реалізації програм з капітального будівництва залежить успіх подальшого розширення виробничих потужностей і поліпшення житлово-побутових умов населення.

Здійснення завдань по послідовного зміцнення матеріально-технічної бази суспільства і поліпшення добробуту народу вимагає безперервного збільшення обсягів будівництва у всіх галузях народного господарства. Найбільш наочно це виявляється у соціальній сфері. Створена в країні індустрія домобудівництва дозволяє майже щодня здавати в експлуатацію близько 6 тис. нових квартир.

Однак досягнуті обсяги будівництва житлових будинків далеко не задовольняють зростаючі потреби населення. Народною владою країни висунута завдання всебічного розширення масштабів житлового будівництва, щоб кожну сім'ю забезпечити окремою квартирою або житловим будинком. Для виконання цього завдання потрібно вже в найближчі 10... 15 років удвічі збільшити обсяг будівництва житла, максимально використовуючи наявні в кожному регіоні місцеві кам'яні матеріали, місцевий сировину, придатну для виготовлення стінових кам'яних виробів: цегли, каменів, блоків, панелей.

З кам'яних матеріалів - цегли, керамічних і бетонних каменів, великих блоків - з бетону і природного каменя зводять велику кількість будівель і споруд різного призначення. У житловому будівництві, наприклад, понад 40 % будівель будується з дрібно штучних кам'яних матеріалів (цегли, каменів, блоків). У зв'язку з цим на будівництвах зараз близько 700 тис. робітників зайняті виконанням кам'яних робіт.

Для виконання поставленого завдання по поліпшенню житлових умов населення країни потрібно повсюдно не тільки розширювати індустрію житлового будівництва, але і рішуче розвивати будівництво садибних та індивідуальних малоповерхових кооперативних будинків. Природно, що при цьому зросте потреба в кваліфікованих робітників-майстрів кам'яних робіт, причому таких, які вміють зводити будівлі і споруди з різних видів кам'яних матеріалів і з різних видів кладок. Майстерність муляра, так прийнято з давніх пір називати робітника-фахівця по зведенню будівельних конструкцій з кам'яних матеріалів, його знання і уміння мають першорядне значення. Без знання властивостей і умов роботи матеріалу, властивостей і конструктивних можливостей кам'яної кладки, без уміння якісно виконати її неможливо звести надійну конструкцію, побудувати довговічне будівлю або споруду з кам'яних матеріалів. Якість кладки - це не тільки її естетичний зовнішній вигляд, а перш за все здатність сприймати і витримувати зовнішні дії, обумовлені призначенням зведеної конструкції, надійність і довговічність її при експлуатації. Тому муляр, ще до того, як він почне як професіонал зводити кам'яні конструкції на будівництвах, повинен навчитися якісно виконувати всі операції і процеси кладки.

Не тільки від майстерності муляра, але і всіх працюючих на будівництвах безпосередньо залежить також, наскільки економно будуть витрачатися матеріально-технічні і трудові ресурси, що виділяються на будівництво об'єктів. При величезних обсягах капітального будівництва, здійснюваного в країні, економне використання засобів і матеріалів на будівництвах - одна з найактуальніших задач. Тому важливо безперервно удосконалювати технологію і організацію виробництва і праці робітників на будівництвах і за рахунок цього добиватися скорочення тривалості і поліпшення якості будівництва, зниження витрат праці і витрати матеріалів. Ця вимога має безпосереднє відношення до всіх видів робіт, і у тому числі до виробництва кам'яних робіт, де за рахунок умілого застосування раціональних пристосувань і інвентаря, а також засобів механізації можна повністю виключити втрати розчину, цеглини, каміння і інших матеріалів.

Застосування прогресивної організації праці забезпечує в будівництві високу продуктивність праці, прискорення введення в дію нових будівель і споруд, що дуже важливо в цілому для народного господарства, для кожного члена соціалістичного суспільства.

Велике значення для підвищення ефективності будівельного виробництва має зріст професійної майстерності робітників. При сучасному рівні розвитку будівельної техніки не можна стати хорошим будівельником без систематичного підвищення кваліфікації, без знання передової технології і організації робіт. Кожний робітник повинен добре вивчити, освоїти і в практичній роботі творчо застосовувати прогресивні методи праці, шукати шляху підвищення його продуктивності, зниження вартості будівництва. Необхідно пам'ятати, що від результатів роботи кожного залежить кінцевий підсумок громадського виробництва, можливості більш повного задоволення зростаючих суспільних і особистих потреб.

Будівництво - одна з основних галузей народного господарства, вона займає провідне місце серед інших галузей і за кількістю використовуваних ресурсів і за кількістю працюючих в нею фахівців та робітників. У всіх видах виробничої діяльності, безпосередньо беруть участь у процесах зведення будівель і споруд, зайнято близько 10 млн. осіб (включаючи працюючих безпосередньо на будівництвах і на підприємствах з виготовлення будівельних деталей і конструкцій, а також зайнятих експлуатацією засобів механізації і транспорту та в підсобних підприємствах будівельно-монтажних організацій). Для забезпечення такого великої потреби в кваліфікованих кадрах необхідна широкомасштабна підготовка їх. З цією метою в країні створена широка мережа професійно-технічних училищ та навчальних комбінатів, у яких проходять навчання сотні тисяч юнаків і дівчат, майбутніх будівельників. Професійно-технічні училища стали основним джерелом планомірного поповнення будівництв і підприємств будівельної індустрії кваліфікованими кадрами робітників. Навчання в них постійно вдосконалюється, а кінцева мета: дати учню можливо більшу знання теоретичних основ досліджуваного предмета (спеціальності), а також навчити виконувати будівельно-монтажні роботи з високою професійною майстерністю. З цією метою при навчанні повинно забезпечуватися повне поєднання теоретичних і практичних занять.

В професійно-технічне училище учень повинен освоїти будівельні процеси, що виконуються при виробництві кам'яних робіт. При вивченні предмету «Технологія кам'яних робіт» і проходження виробничого навчання учень повинен освоїти принципи організації і методи зведення кам'яних конструкцій і монтажу збірних елементів у кам'яних будівлях, а також принципи організації праці робітників у ланках і бригадах, правила техніки безпеки на будівництві. Завдання даного підручника - дати учням необхідні відомості про виробництві кам'яних робіт, виконуваних при зведенні цивільних будівель. В результаті вивчення предмета кожен учень повинен знати і вміти виконувати роботи, пов'язані з Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) до 3... 4-го розряду, а також вміти виконувати більш складні кам'яні роботи спільно з робочими вищих розрядів.

Про частинах будинків та виробництві будівельних робіт

§ 2. Основні елементи і конструктивні схеми будівель

§ 3. Про будівельних роботах

§ 4. Види будівельно-монтажних робіт

 

Загальні відомості про кам'яній кладці

§ 6. Правила розрізки й елементи кам'яної кладки

§ 7. Міцність і стійкість кам'яної кладки

 

Цегляна кладка

§ 9. Кладка. Інструменти і пристосування для цегляної кладки

§ 10. Транспортування, складування, подача та розкладка цегли на стіні

§ 11. Подача, расстилание і розрівнювання розчину

§ 12. Способи кладки. Види розшивки швів

§ 13. Мурування стін і кутів

§ 14. Кладка стовпів і простінків

§ 15. Армована цегляна кладка

§ 16. Кладка стін полегшених конструкцій

§ 17. Кладка перемичок, колодязів

§ 18. Пристрій деформаційних швів

§ 19. Підмостки і лісу

§ 20. Організація праці мулярів

§ 21. Контроль і вимоги до якості кладки

§ 22. Особливості зведення кам'яних конструкцій в сейсмонебезпечних районах

§ 23. Правила техніки безпеки

 

Бутова і бутобетонная кладка

§ 25. Бутобетонная кладка

§ 26. Організація робіт

§ 27. Правила виконання бутової кладки

 

Кладка з керамічних і штучних каміння

§30. Змішані кладки

§31. Кладка перегородок

§34. Лицьова кладка

 

Лицьова кладка й облицювання стін

§ 35. Декоративна кладка

§ 36. Кладка стін з облицюванням плитами

§ 37. Якість робіт

 

Гідроізоляція кам'яних конструкцій

§39. Приготування мастик і пристрій гідроізоляції

§40. Якість робіт

§41. Техніка безпеки

 

Геодезичні роботи на будівництві

§43. Геодезичні прилади та інструменти

§44. Розбивочні роботи. Перенесення осей і відміток

§45. Геодезичний контроль якості будівельно-монтажних робіт

 

Монтажні роботи при зведенні кам'яних будівель

§ 47. Монтажні механізми, пристосування і інструменти

§ 48. Приймання і складування збірних конструкцій

§ 49. Підготовка елементів до підйому. Строповка

§ 51. Монтаж фундаментів і стін підвалу

§ 52. Монтаж збірних залізобетонних елементів у цегляних будівлях

§ 53. Монтаж великопанельних перегородок

§ 54. Монтаж перекриттів

§ 55. Монтаж санітарно-технічних кабін, сміттєпроводи, ліфтів

§ 56. Якість монтажу

  

Кам'яні і монтажні роботи взимку

§ 58. Кладка способом заморожування

§ 59. Кладка на розчинах з хімічними добавками і з наступним відтаванням і прогріванням

§ 60. Бутобетонная кладка

§ 61. Вимоги до монтажу збірних конструкцій

§ 62. Відтавання кладки

 

Ремонт і відновлення кам'яних конструкцій

§ 65. Розбирання, ремонт і відновлення кладки

§ 66. Посилення і підведення фундаменту

§ 67. Ремонт облицювання

§ 68. Техніка безпеки

 

 

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Гідроізоляція

 

 

Вся Бібліотека >>>