Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

З

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

 

Рівень заробітної плати робітників, зайнятих у буд-ві, регулюється з допомогою тарифної системи (див. Тарифне нормування), форм і систем оплати праці, також технич. нормування праці. Рівень заробітної плати інженерно-технич. працівників і службовців встановлюється на основі посадових окладів та систем преміювання. Тарифне і технич. нормування, форми і системи оплати праці і посадові оклади в сукупності визначають систему орг-ції 3. п. у стр-ве. Правильна орг-ція заробітної плати повинна забезпечувати випереджаюче зростання продуктивності праці порівняно із зростанням заробітної плати, а також простоту обчислення заробітків.

Основні принципи організації заробітної плати в будівництві, тарифні сітки та ставки затверджуються урядом. В згідно з цими принципами Держ. комітетом Ради Міністрів СРСР по питань праці та заробітної плати, Держбудом СРСР і відповідними профспілковими органами із залученням раднаргоспів, міністерств і відомств розробляються і затверджуються єдині норми і розцінки на буд., монтажні і ремонтно-буд. роботи, положення про системах преміювання робітників та службовців та ін.

У зв'язку з проведеним упорядкуванням заробітної плати рівень заробітна плата в стр-ве, особливо у низькооплачуваних, істотно підвищився, при цьому розрив в оплаті праці високо - і низькооплачуваних працівників значно скоротився. Все це сприяло зміцненню принципу особистої матеріальної зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці.

У стр-ве застосовуються 2 основні форми заробітної плати робітників - відрядна і почасова, які поєднуються в ряді випадків з різними видами премій. Найбільш поширена відрядна форма заробітної плати, при до-рій заробіток робітника визначається в залежності від кількості фактично виробленої їм якісної продукції.

Відрядною оплатою праці охоплено близько 90% робітників-будівельників; вона застосовується у вигляді прямої відрядної та відрядно-преміальної оплати. Різновидом відрядної оплати є акордна система оплати праці.

При прямій відрядній оплаті заробіток робітника (ланки, бригади) знаходиться в прямій залежності від кількості виготовленої ним продукції.

 

 

Найбільш ефективна акордна система, при до-рій оплата праці проводиться за відрядними розцінками за окремі види робіт, а за укрупненої, акордної розцінці за комплекс робіт, виражений в одиницях вимірювання готової на певній стадії вироб-ва продукції (напр., за кубометр цегельної кладки, поверх або секцію при монтажі стін з великорозмірних панелей або блоків, за кімнату або квартиру при штукатурних роботах тощо). За акордної оплати робітники, ясно представляючи обсяг виробництв, завдання та строки його виконання, отримують можливість більш правильно планувати робочий час і краще організовувати працю. Крім того, вони можуть легко підрахувати належний їм заробіток, що підвищує їх матеріальну зацікавленість у дострокове виконання завдань.

Відрядно-преміальною системою оплати праці зв. система, при якій пряма відрядна оплата поєднується з преміюванням за досягнення визначених показників роботи. У стр-ве премії виплачуються за виконання робітниками-сдельщиками аккордного завдання до встановленого календарному строку або достроково у розмірі від 0,5 до 1 % відрядного заробітку за аккордному нарядом за кожний відсоток скорочення нормативного часу.

На буд.-монтажних роботах у переважній більшості випадків відрядна оплата праці застосовується у вигляді колективної (ланковий або бригадну) сдельщины, стимулює підвищення продуктивності сукупного праці відповідної групи робітників. Відрядна розцінка визначається шляхом множення годинної тарифної ставки відповідного розряду на норму часу, виражається у людино - годинах.

Загальна сума заробітку ланки, бригади або індивідуально працюючого робітника за місяць складається з підсумкових сум по усім виконаним нарядам; при ланковій і бригадній оплаті праці отримана сума заробітку розподіляється між окремими членами ланки або бригади пропорційно часу, відпрацьованого кожним робітником, і тарифної ставки, відповідної його розряду. Оплата праці бригадирів проводиться нарівні з іншими робітниками із загального заробітку бригади, а за керівництво бригадою (чисельністю не менше 10 осіб на загальнобудівельних і не менше 6 осіб на спеціальних та монтажних роботах) бригадир отримує доплату в розмірі 2% від суми заробітної плати бригади (без урахування доплат за відрядно-преміальній системі), але не більш 40 рублів на місяць при умові виконання норм виробітку в середньому за місяць всій бригадою.

При застосуванні відрядної форми оплати праці основними розрахунковими документами, за до-рим визначається сума заробітної плати, є наряд, який видається бригаді, ланці або індивідуально працює робітникові, а також табель-розрахунок, що фіксує кількість робочого часу, затраченого на виконання виробничого завдання.

При погодинній оплаті праці заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час за тарифною ставкою, що відповідає розряду робітника. Ця форма оплати праці не встановлює прямої залежності між виробленням робочого і його заробітком і, отже, менше, ніж відрядна оплата, стимулює зростання продуктивності праці. Тому вона застосовується в стр-ве лише на роботах, які не піддаються точному нормуванню та обліку. На погодинній оплаті в стр-ве перебуває не більше 10% загальної чисельності робітників.

Поряд з простою погодинною оплатою може застосовуватися почасово-преміальна система оплати праці, яка поєднує погодинну форму заробітної плати з преміюванням. Почасово-преміальна система оплати праці вводиться за якісне і своєчасне виконання робітниками-повременщиками отриманих завдань за умови виконання місячного плану будує,- монтажних робіт і безперебійного обслуговування відповідних виробництв, дільниць, при відсутність аварій і простоїв машин і устаткування з вини цих робітників. Премії виплачуються в розмірі 20-25% тарифної ставки.

Робітники комплексних бригад і бригад кінцевої продукції преміюються за економію основних будує, матеріалів проти затверджених у установленому порядку виробництв, норм витрат цих матеріалів і за збереження і дбайливе ставлення до збірних конструкцій і деталей. Робочі - сдельщики і повременщики, преміюються також за введення в дію в строк і достроково найважливіших об'єктів стр-ва, за підсумками социалистич. змагання, за розробку і впровадження нової техніки і за сприяння впровадженню раціоналізатор ських пропозицій і винаходів. За виконання окремих завдань робочі- будівельники преміюються у разовому порядку за рахунок коштів спеціально утворених фондів, до до-рим відносяться фонд будівельно-монтажної організації, фонд майстри і деякі інші фонди. Загальна сума усіх видів премій, за винятком премій за підсумками социалистич. змагання, за впровадження нової техніки і сприяння впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів, в стр-ве не може перевищувати в розрахунку на місяць, 40% відрядного заробітку для робітників-відрядників або 40% тарифної ставки для робітників - почасовиків.

У північних районах країни, в Сх. Сибіру, на Далекому Сході, а також в районах Уралу, Зап. Сибіру, Казахстану і Ср. Азії з важкими природно-климатич. умовами 3. п. робітників обчислюється з урахуванням районних коефіцієнтів в межах від 1,15 до 2,0; вони застосовуються до суми заробітної плати (включаючи премії) у межах до 300 руб. в місяць. До тієї частини заробітної плати, яку отримують працівники понад цієї суми, районні коефіцієнти не застосовуються. Для працівників, зайнятих на високогірних будівництвах, а також в пустельних і безводних місцевостях, районні коефіцієнти підвищуються на 10-40%. В цілях компенсації підвищених витрат, пов'язаних з частим переміщенням, великою довжиною фронту робіт і відірваністю від постійного місця проживання, відповідним робітникам і службовцям належних випадках виплачується надбавка за пересувний характер робіт у будівництві. В районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до цих районів, зазначена надбавка становить 40% посадового окладу (тарифної ставки), інших районах - 30%.

Одним із показників стану організації 3. п. робочих є структура їх заробітків. Вважається нормальним, коли частка тарифу в заробіток робітників - відрядників становить 70-75% і в заробітку робітників - почасовиків - 80 - 85%; інша частина заробітків робітників повинна складатися з доплат за переробку норм (у відрядників) і різних видів премій.

Оплата праці інженерно-технич. працівників і службовців проводиться з урахуванням їх кваліфікації, виконуваного обсягу роботи, ступеня відповідальності, ролі і місця в загальній системі вироб-ва. Величина заробітної плати інженерно-технич. працівників і службовців складається з двох основних частин: постійної (посадовий оклад) і перемінної (премія). Оклад визначається за встановленою для стр-ва схемою посадових окладів, а премії виплачуються за досягнення заздалегідь встановлених показників произйодств. діяльність будує, орг-ції в цілому або її окремих підрозділів. Т. о., система оплати праці інженерно-технич. працівників і службовців, що є по суті почасово-преміальною системою, що дозволяє пов'язати їх 3. п. з результатами виробництва на тих ділянках, де вони зайняті.

Схема посадових окладів являє собою угруповання посадових кваліфікацій працівників за розмірами оплати їх праці з урахуванням факторів, що визначають диференціацію 3. п. Діє в стр-ве схема посадових окладів доповнені системою показників для віднесення певної категорії керівних працівників до тієї чи іншої групи по оплаті праці залежно від обсягів робіт, виконуваних будує.-монтаж - вими (ремонтно-буд.) орг-ціями.

По кожній посаді встановлені максимальні і мінімальні оклади («вилка» посадових окладів), що дає можливість керівникам будівництв у межах затвердженої в централізованому порядку схеми посадових окладів різному оплачувати працю працівників однойменних посад в залежно від їх ділових якостей, кваліфікації, досвіду, ініціативи в роботі і т. п.

При обчисленні заробітної плати інженерно-технич. працівників і службовців застосовуються районні коефіцієнти і виплачуються надбавки за пересувний характер робіт у стр-ві у тому ж порядку, що і при численні 3. п. робітників. У 1962 введена система преміювання, підвищує матеріальну зацікавленість працівників стро - іт.-монтажних орг-ций в якнайскорішого завершення буд-ва. По цій системі за введення в дію в строк об'єктів і виробництв, потужностей встановлені премії в розмірі до 2% кошторисної вартість виконаних буд.-монтажних робіт по введеному в дію об'єкту. При введенні в дію об'єктів буд-ва і виробництв, потужностей достроково премії збільшуються на 10 - 20%. Премії виплачуються понад загального фонду 3. п., незалежно від стану його витрачання, за умови дотримання кошторисної вартості будівництва об'єкта (виробничої потужності) за даними замовника, а також вимог, що пред'являються до якості буд.-монтажних робіт. Із загальної суми премії, що належить за введення в дію в строк або достроково об'єктів і виробництв, потужностей, не менше 95% виплачується буд.-монтажних орг-операціях, які брали участь у стр-ве об'єктів, до 2,5%-замовнику і до 2,5% - проектних орг-операціях. Із загальної суми премії, виділення будує.-монтажної орг-ції, 30-40% направляється на преміювання особливо відзначилися робітників і бригадирів.

Керівним, інженерно-технич. робітникам і службовцям буд.-монтажних орг-ций за введення в дію в строк об'єктів і виробництв, потужностей виплачуються премії в розмірі до 2-місячного посадового окладу, а за особливо важливі об'єкти та об'єкти, планова тривалість стр-ва к-рих перевищує 2 роки,- у розмірі до 3-місячного посадового окладу (з урахуванням строку стр-ва введеного в дію об'єкта і тривалості роботи на цьому об'єкт премируемого працівника). Працівникам апарату спеціалізованих трестів за своєчасне виконання робіт за введеним в дію об'єктів премії надаються у розмірі до місячного і півторамісячного посадового окладу. Премії виплачуються в межах затвердженого зведеного кошторисно-фінансового розрахунку (зведеної кошторису) на стор.

При перевищенні кошторисної вартості буд.-монтажних робіт по введеному в дію об'єкту, планова тривалість стр-ва к-рого більше 6 місяців, або при перевищенні планової собівартості виконаних буд.-монтажних робіт в цілому по орг-ції керівні інженерно-технич. працівники (крім лінійного персоналу) і службовці будує.- монтажних орг-ций позбавляються премій повністю або частково.

При невиконанні будує.-монтажної орг-єю квартального завдання по зниженню собівартості робіт, а ділянкою - завдання з продуктивності праці відповідним працівникам знижуються на 50 відсотків розміри премій за введення в дію в строк або достроково об'єктів, планова тривалість стр-ва яких не перевищує 6 місяців. Премії за введення в дію в строк або достроково об'єктів буд-ва і виробництв, потужностей видаються після затвердження в установленому порядку приймальних актів.

В процесі стр-ва об'єктів, планова тривалість стр-ва яких понад 6 місяців, керівним, інженерно-технич. працівникам та службовцям, зайнятим на цих об'єктах, виплачуються премії за виконання квартальних планів будує.- монтажних робіт при обов'язковому виконанні квартальних завдань після завершення окремих етапів стр-ва, об'єктів або найважливіших конструктивних елементів (нульовий цикл будівлі або споруди, стіни будівлі, оздоблювальні роботи тощо). Розмір цих премій кожному працівнику не може перевищувати по об'єктах, планова тривалість стр-ва яких передбачена від 6 місяців до одного року, і по пускових об'єктах, планова продовж

ність стр-ва яких більше одного року,- 0,75 місячного посадового окладу в квартал, а з непусковым об'єктів, планова тривалість стр-ва яких перевищує один рік,- одного місячного посадового окладу квартал. Ці премії виплачуються за рахунок собівартості буд.-монтажних робіт.

Загальний розмір премій за введення в дію об'єктів і виробництв, потужностей у строк або достроково і премій за виконання квартальних планів буд.-монтажних робіт встановлений для кожного працівника 4,8 місячного посадового окладу на рік, а на особливо важливих об'єктах і об'єктах, планова тривалість стр-ва к-рих більше 2 років,- 6 окладів на рік.

З метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників в технічному вдосконаленні вир-ва з 1 жовтня 1960 року в стр-ве введено преміювання працівників за створення і впровадження нової техніки і технології, комплексної механізації і автоматизації виробництва. Розмір премії залежить від економічної ефективності, одержуваної в результаті здійснення відповідних пропозицій і робіт.

До кола робіт, які підлягають преміюванню, входять: розробка і впровадження механізованих потокових процесів складання і монтажу будівель і споруд, нових, економічно ефективних будує, конструкцій і матеріалів, створення проектів нового буд-ва і технич. реконструкції з забезпеченням при цьому високої економіч. ефективності капітальних вкладень. Кошти на преміювання працівників за заходи по новій техніці утворюються шляхом відрахування 0,3% від фонду 3. п. будує, організацій. Ефективність заходів по впровадженню нової техніки визначається на підставі Інструкції по визначення річного економічного ефекту, одержуваного в результаті впровадження нової техніки у будівельне виробництво, розробленої Науково-дослідним ін-том економіки буд-ва і затвердженої Держбудом СРСР,

Перелік робіт, які підлягають преміюванню, та розміри премій за ним встановлюються на підставі попереднього розрахунку економіч. ефективності при затвердженні річних планів по новій техніці і заздалегідь доводяться до колективів будівництв, що виконують ці роботи.

У всіх планових розрахунках по заробітній платі важливе місце займає планування фонду 3. п., є самостійним показником державного плану. При складанні плану по заробітній платі розраховуються показники фондів і середньої 3. п. всіх категорій персоналу. Фонд заробітної плати являє собою всю суму 3. п., нараховується працівникам за певний період (денної, місячний, квартальний, річний фонд 3. п.). Загальна сума фонду заробітної плати складається з фонду основної і фонду додаткової 3. п. Правильне планування фондів заробітної плати вимагає обов'язкового забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої З.п. на одиницю продукції. Особливо важливо планування фонду 3. п. у нерозривному зв'язку з плануванням обсягів будує.- монтажних робіт і забезпечення дієвого контролю за витрачанням цього фонду.

Фонд заробітної плати робітників складається з сум на оплату: будівельно-монтажних робіт за відрядними розцінками, робіт з обслуговування машин, внутрипостроечно - го транспорту і субпідрядників, робіт у підсобних вироб-вах і робіт, виконуваних у рахунок накладних витрат. Крім цього, до фонду 3. п. включаються доплати, що входять в основну 3. п. робочих (преміальні надбавки, доплати за важкі умови роботи, за навчання учнів, на виробництві тощо), а також суми додаткової 3. п. всіх робітників, в к-рую входять всі встановлені доплати за неробочі дні (оплата чергових відпусток, вимушених простоїв протягом цілого робочого дня за атмосферних умов і з інших причин не з вини робітника), доплати бригадирам і т. п.

Плановий фонд заробітної плати інших категорій персоналу розраховується на основі затверджених штатних розкладів. На ряду з фондом 3. п. робітників, інженерно - технич. працівників і службовців лад. орг-ції у необхідних випадках планується також фонд заробітної плати позаспискового (позаштатного) складу працівників. Після встановлення фонду заробітної плати для кожної категорії працівників визначається середня заробітна плата на плановий період.

У масштабі всього нар. х-ва фонди заробітної плати нерозривно пов'язані з планом товарообороту, касовим планом і планом грошового звернення, тому забезпечення правильного їх витрачання є однією з головних завдань кожної будує, орг-ції; з метою підвищення відповідальності за правильне і економне витрачання фондів 3. п. запроваджено порядок, згідно к-рому керівні працівники будівництв (за спеціальним переліком посад), за вини яких допущено перевитрату фонду заробітної плати, позбавляються премій на строк до відшкодування перевитрати.

 

Літ.: Економіка будівництва, М., 1960, с. 344-58; Марков в. І., Планове регулювання заробітної плати інженерно-технічних працівників і службовців, М., 1961

 

 

  Заробітна плата. ТАРИФНА СИСТЕМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ...

Заробітна плата в СРСР являє собою частину суспільного продукту, яку
робітники і службовці отримують від держави в грошовій формі для ...
bibliograph.com.ua/spravochnik-3/4 .htm

 

  Кзпп. Терміни виплати заробітної плати. Заробітна плата ...

Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця. Заробітна ...
плата за весь час відпустки виплачується не пізніше, ніж за ...
bibliograph.com.ua/kodex-kzot/89.htm

 

  Визначення конкурентної заробітної плати Недосконала ...

А. Визначення конкурентної заробітної плати. 1. При рівновазі,
устанавливающемся в процесі досконалої конкуренції, за умови
www.bibliograph.com.ua/biznes-64-2/143.htm

 

  Система матеріального стимулювання включає заробітну плату ...

Система матеріального стимулювання включає заробітну плату, грошові премії,

 

  розміри заробітної плати РІВНОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОДНАКОВІ ...

Визначимо розміри заробітної плати, яку отримує якась категорія
робітників, які мають абсолютно однаковою кваліфікацією, ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-64-2/115.htm

 

  ВСТАНОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА УКЛАДАННЯ ...

Ставки заробітної плати дуже сильно різняться між собою. Середню заробітну плату так само важко визначити, як і середнього людини. ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-64-2/114.htm

 

  Продуктивність праці і заробітна плата. Єдині норми і ...

Продуктивність праці і заробітна плата. Продуктивність праці -
показник, що має народногосподарське значення,- є основним

 

  Заробітна плата. Державне нормування заробітної плати ...

Державне нормування заробітної плати - встановлення державою таких
норм оплати, які є обов'язковими для сторін будь-якого трудового ...
bibliograph.com.ua/osnovy-prava-1/170 .htm

 

  заробітна плата різних категорій НЕКОНКУРУЮЧІ ГРУПИ НА ...

Економісти припускали, що, оскільки існують різні ставки
заробітної плати, отже, повинні бути неконкуруючі
www.bibliograph.com.ua/biznes-64-2/132.htm

 

  НОВА СТРУКТУРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ДОПОМОГ

"Існує кілька основних тенденцій, які будуть визначати структуру
заробітної плати в 90-х роках, і те, як сприймуть ці службовці нововведення ...
bibliograph.com.ua/biznes-30/20 .htm

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво