Вся Бібліотека >>>

  

Книги з будівництва та ремонту

Водопостачання


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Н. Н. АБРАМОВ

 

© Стройиздат, 1974

  

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіту СРСР в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів,

навчаються за спеціальністю «Водопостачання та каналізація»

 

 У підручнику подано основні відомості про системи водопостачання, наведено матеріали для ознайомлення з призначенням, умовами роботи, конструкціями, методами розрахунку і проектування основних водопровідних споруд. Розглянуто завдання та характерні особливості систем виробничого і сільськогосподарського водопостачання. Изд. 1-е вийшло 1967 р.

 

Підручник призначений для студентів вузів, які навчаються за Спеціальністю «Водопостачання і каналізація».

  

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ

 

Справжня книга призначається служити підручником з курсу «Водопостачання» - однією з профілюючих дисциплін спеціальності «Водопостачання і каналізація» будівельних вузів та факультетів.

Комплексний характер цієї дисципліни, що базується на різних галузях технічних наук, обумовлюється потребами самої життя, необхідністю вирішення комплексу складних інженерних завдань, пов'язаних з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем водопостачання. Ці системи включають різноманітні споруди, що забезпечують добування, очищення і подачу споживачам необхідних кількостей води належної якості.

Вивчення курсу водопостачання ґрунтується на знаннях, отриманих студентами при проходженні ряду загальнотехнічних і спеціальних дисциплін навчального плану.

Так, для вирішення питань добування води з природних джерел необхідно знайомство з гідрологією, гідрогеологією, гидротехникой і бурової технікою.

Вирішення питань технології очищення води можливе лише при наявність достатніх знань в області хімії води і гідробіології.

Проектування і розрахунок водопровідних мереж і споруд, базуються на законах гідравліки, вимагають глибокого знання цієї дисципліни.

Проектування, будівництво та експлуатація споруд для подачі води вимагають знання спеціального технічного обладнання: насосів, двигунів, електроапаратури, регулюючих і вимірювальних приладів.

Нарешті, для роботи з проектування та зведення водопровідних споруд інженер повинен мати гарну підготовку в області будівельних дисциплін.

Для формування інженера такого широкого профілю навчальний план спеціальності «Водопостачання і каналізація» входять дисципліни: гідравліка, електротехніка, теплотехніка, деталі машин, насоси та насосні станції, гідрологія, гідрогеологія, гідротехнічні споруди, спеціальний курс хімії і ряд будівельних дисциплін.

Вивчення перелічених дисциплін повинно передувати проходження відповідних розділів курсу водопостачання.

Величезне різноманіття питань, охоплюваних курсом, при високий рівень розвитку сучасної техніки не дозволяє водопостачання висвітлити їх у підручнику з бажаним ступенем деталізації. Тому підручник охоплює з належною повнотою лише основні принципові питання водопостачання та дає відомості, що відповідають за змістом та обсягом затвердженою програмою курсу. Більш докладні відомості з окремих питань водопостачання учні можуть отримати з навчальних посібників, а також з технічною та довідковою літератури (див. перелік рекомендованої літератури).

У книзі використані по можливості нові розробки наших найбільших проектних організацій - Союзводоканалпроекта, Гипрокоммунводоканалпроекта, Теплоелектропроект та ін, а також науково-дослідних інститутів - ВОДГЕО, Академії комунального господарства та ін.

Глави 30 і 31 написані інженерами Р. С. Агєєвим та П. А. Денисовим, глава 33 написана інж. Н. П. Фрогом, глава 24 - д-ром техн.. наук проф А. А. Кастальским, глава 32 - канд. техн. наук А. Ф. Шабалиным.

Автор висловлює глибоку вдячність за надання нових матеріалів, перегляд окремих розділів рукописи і цінні зауваження Л. Ф. Мошнину, Д. М. Минцу, М. М. Андрияшеву, А. В. Перфільеву, В. А. Клячко, Е. Ф. Кургаеву, С. К. Абрамову, Ф. В. Бондарю, ф. М. Бочеверу, В. І. Філіппову, М. М. Поспєлова, А. С. Москвитіну, П. В. Лобачеву, а також колективу кафедри водопостачання Горьковського інженерно-будівельного інституту на чолі з проф. П. І. Пискуновым за корисні зауваження при рецензування рукопису.

  

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

 

У цьому виданні враховано вказівки нових нормативних документів з водопостачання і, зокрема, проект останньої редакції глави П-Г.З Будівельних норм і правил; враховано нові стандарти.

У книзі відображені по можливості все нові і прогресивні методи добування, обробки та транспортування води, призначеної для цілей водопостачання.

Істотно перероблені розділи книги, присвячені питань розрахунку і проектування водопровідних мереж при їх спільній роботі з водопитателями і ємностями. Поглиблено теоретичні основи гідравлічних і техніко-економічних розрахунків систем подачі і розподілу води. Розширені відомості про використання обчислювальних машин для розрахунків водопровідних систем.

Більш повно викладено такі важливі сучасні питання, як опріснення солоних вод.

Оновлені дані по виробничому і сільськогосподарського водопостачання з урахуванням останніх досягнень в цих областях.

Значною мірою оновлено ілюстративний матеріал - використані нові типи і конструкції водопровідних споруд.

Окремі розділи підручника написано: доц., канд. техн. наук В. Н. Смагиным (глава 23), інж. Р. С. Агєєвим (глави 30 і 31), канд. техн. наук А. Ф. Шаталіним (глава 32), інж. Н. П. Фрогом (глави 33 і 34).

Автор висловлює глибоку вдячність за надання нових матеріалів з окремих розділів рукописи, а також за цінні зауваження при її рецензування В. Е. Апельцину, Ф. М. Бочеверу, І. в. Ларіну, С. Л. Рубинштейну, М. М. Поспєлова, А. С. Москвитіну, Ю. В. Олександрівському, П. Ст. Лобачеву, Н. Ст. Ереснову.

Введення

 

Розділ 1. ПОТРЕБИ В ВОДІ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ

§ 1. Основні категорії водоспоживання

§ 2. Питомі витрати і норми водоспоживання

§ 3. Визначення розрахункових добових обсягів водоспоживання

§ 4. Оцінка природних вод як джерел водопостачання

§ 5. Вплив господарської діяльності людей на джерела водопостачання

§ 6. Коротка характеристика природних водних ресурсів СРСР

 

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА РЕЖИМІ ЇХ РОБОТИ

§ 7. Системи водопостачання

§ 8. Класифікація систем водопостачання

§ 9. Про виборі об'єднаної або роздільної системи водопостачання

§ 10. Режим водоспоживання протягом доби

§ 11. Режим подачі води і роботи водопровідних споруд

§ 12. Режим роботи системи подачі та розподілу води при наявності контррезервуара або декількох водопитателей і напірно-регулюючих ємностей

§ 14. Міркування про вибір розрахункових випадків роботи системи водопостачання

§ 15. Методи визначення необхідного обсягу регулюючих і запасних ємностей

 

Розділ 3. СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ (ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА ВОДОГОНИ)

§ 16. Вимоги до водопровідних мереж. Типи мереж

§ 17. Відбір води з водопровідної мережі

§ 18. Визначення діаметрів водопровідних ліній

§ 20. Геометричні властивості водопровідних мереж

§ 21. Постановка задачі про розрахунок водопровідних мереж

§ 22. Потокорозподілення у кільцевих мережах

§ 23. Теоретичні основи поверчных гідравлічних розрахунків водопровідних мереж

§ 26. Використання обчислювальних машин (комп'ютерів) для розрахунку систем подачі і розподілу води

§ 30. Поєднання техніко-економічних розрахунків з гідравлічними повірочними розрахунками мереж

§ 31. Зонування систем водопостачання

§ 34. Пристрій водопровідних мереж

§ 35. Металеві водопровідні труби

§ 36. Захист металевих труб від корозії

§ 37. Водопровідні труби неметалеві

§ 39. Галузі застосування труб різних за матеріалом

§ 40. Глибина закладення і укладання водопровідних труб

§ 41. Арматура і споруди на мережі. Запірна та регулююча арматура

§ 42. Водорозбірні колонки і крани

§ 43. Пожежні гідранти

§ 44. Запобіжна арматура

§ 45. Деталювання мережі

§ 46. Колодязі на мережі

§ 47. Упори та компенсатори

§ 48. Перетин водопровідних ліній з дорогами, річками та ярами

§ 49. Транспортування води. Основні типи транспортують споруд

§ 50. Безнапірні водопровідні канали

§ 51. Напірні гравітаційні водоводи

§ 52. Розрахунок напірних водоводів по заданої ступеня забезпеченості подачі води

§ 53. Завдання технічної експлуатації мереж і водоводів

§ 54. Ліквідація аварій на водопровідних лініях

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Розділ 4. ВОДОПРИЙМАЛЬНІ СПОРУДИ

§ 55. Споруди для прийому води з поверхневих джерел

§ 56. Класифікація річкових водоприймачів

§ 57. Річкові водоприймачів берегового типу

§ 58. Приклади річкових приймачів берегового типу

§ 59. Річкові руслового типу водоприймачів

§ 60. Плавучі водоприймальні споруди (насосні установки)

§ 61. Водоприймальні ковші

§ 63. Прийом води з гірських річок

§ 64. Прийом води з водосховищ та озер

§ 65. Прийом води з морів і пристрій морських водоприймачів

§ 66. Споруди для прийому підземних вод

§ 67. Трубчасті колодязі

§ 68. Фільтри трубчастих колодязів

§ 72. Шахтні колодязі

§ 73. Горизонтальні є водозбори

§ 74. Є водозбори инфильтрационного типу

§ 75. Споруди для каптажу джерельних вод

Охорона природних джерел води

§ 76. Охорона природних вод від забруднення стічними водами

§ 77. Захист природних водойм від виснаження і забруднення

§ 78. Зони санітарної охорони


Розділ 5. ОБРОБКА ВОДИ

§ 79. Характеристики якості природної води

§ 80. Очисні споруди. Обробка води

§ 81. Схема комплексу водопровідних очисних споруд

§ 82. Процес коагуляції

§ 83. Комплекс споруд для коагулювання

§ 84. Розчин коагулянту і його дозування

§ 85. Змішувачі

§ 86. Камери хлопьеобразования

§ 87. Осадження суспензії у воді

§ 88. Горизонтальні відстійники

§ 89. Вертикальні відстійники

§ 90. Радіальні відстійники

§ 91. Гідроциклони. Мультициклоны

§ 92. Освітлення води пропуском через шари зваженого осаду

§ 93. Типи і конструкції освітлювачів

§ 94. Розрахунок освітлювачів

§ 95. Фільтрування води

§ 96. Повільні фільтри

§ 97. Швидкі фільтри

§ 99. Фільтруючі матеріали. Завантаження швидких фільтрів

§ 100. Методи розрахунку швидких фільтрів

§ 101. Розподільчі дренажні системи швидких фільтрів

§ 102. Промивка швидких фільтрів

§ 103. Відвід та подача промивної води

§ 105. Регулювання швидкості фільтрації

§ 106. Обладнання швидких фільтрів і управління їх роботою

§ 107. Контактні освітлювачі

§ 108. Фільтри академії комунального господарства

§ 109. Мікрофільтри

§ 110. Особливості фільтрування води, яка подається для виробничих цілей

§ 111. Знезараження води

§ 112. Хлорування води

§ 113. Перехлорування та дехлорування

§ 114. Хлорування з аммонізаціей

§ 115. Озонування води

§ 116. Бактерицидне опромінення води

§ 117. Знищення запахів і присмаків у воді

§ 118. Вибір майданчика для очисних споруд

§ 119. Висотна схема очисних споруд

§ 120. Підсобні та допоміжні споруди і приміщення очисній станції

§ 121. Компонування очисних споруд для освітлення і знезараження води

ПОМ'ЯКШЕННЯ, ЗНЕСОЛЮВАННЯ ТА ОПРІСНЕННЯ ВОДИ

§ 123. Установки для реагентного пом'якшення води

§ 124. Основи катіонітного пом'якшення води

§ 125. Установки для катіонітного пом'якшення води

§ 127. Знесолення води

§ 128. Знесолення вод дистиляцією

§ 130. Опріснення води

§ 131. Обробка води. Видалення заліза з води

§ 132. Видалення з води розчинених газів

РЕГУЛЮЮЧІ ТА ЗАПАСНІ ЄМНОСТІ

§ 135. Водонапірні башти

§ 136. Залізобетонні водонапірні башти

§ 137. Сталеві водопровідні вежі

§ 138. Цегляні і дерев'яні водонапірні башти

§ 139. Водонапірні колони

§ 140. Резервуари

§ 141. Залізобетонні резервуари

§ 142. Обладнання резервуарів

§ 143. Пневматичні водонапірні установки змінного тиску

§ 143. Пневматичні водонапірні установки постійного тиску

§ 145. Конструктивне оформлення пневматичних установок

 

Розділ 7. ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

§ 146. Споживання води на виробничі потреби промисловості

§ 147. Особливості систем виробничого водопостачання

ОХОЛОДЖУЮЧІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

§ 149. Водосховища-охолоджувачі

§ 150. Бризкальні пристрої

§ 151. Градирні

§ 154. Охолоджувачі. Вибір типу охолоджувачів

§ 155. Конденсатори парових турбін

§ 156. Водоспоживання теплової електростанції

§ 157. Системи водопостачання теплових електростанцій

ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

§ 158. Рудники, рудообогатительные і агломераційні фабрики

§ 159. Коксохімічні заводи

§ 160. Металургійні заводи

§ 161. Доменні цехи

§ 162. Цехи очистки доменного газу

§ 163. Сталеплавильні цехи

§ 164. Прокатні цехи

§ 165. Випарне охолодження металургійних печей


Розділ 8. ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

§ 166. Системи водопостачання селищ, радгоспів і колгоспів

§ 167. Системи водопостачання тваринницьких промислових комплексів і ферм

§ 168. Системи пасовищного водопостачання

§ 169. Системи польового водопостачання

§ 170. Норми водоспоживання

§ 171. Вимоги до якості води

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

"Побутові печі, каміни та водонагрівачі"

 

ВОДОНАГРІВАЧІ ТА ПРИСТРОЇ ВОДОГРІЙНІ

 36. Конструкції водонагрівачів заводського виготовлення

37. Конструкції водогрійних пристроїв, застосовуваних у паливниках опалювальних і опалювально-варильних печей

38. Водонагрівачі для індивідуальних і малих сільських лазень

39. Контактні водонагрівачі для теплопостачання і гарячого водопостачання лазень

 

 

Вся Бібліотека >>>