Вся Бібліотека >>>

  

 

Водопостачання та опалення

Паливо, топки, котельні установки


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

отопление

 

Професор М.М.ЩЕГОЛЕВ

 

«ПАЛИВО, ТОПКИ ТА КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ»

ВИДАННЯ 4-е ПЕРЕРОБЛЕНЕ

 

Допущено Міністерством культури СРСР

в якості підручника спеціальності

„Теплогазопостачання і вентиляція"

інженерно-будівельних внз

 

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО ЛІТЕРАТУРИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Москва - 1953

 

У книзі викладені всі необхідні відомості, що стосуються котелень установок, що виробляють тепло для цілей опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та виробничих потреб.

Матеріал, розміщений в 4-му виданні, оновлений, перероблений і відображає останні досягнення нашої вітчизняної теплотехніки.

Книга є підручником з курсу «Паливо, топки та котельні установки» для студентів спеціальності «тепло-та газопостачання вентиляція» будівельних вузів і написана у відповідності з затвердженою програмою.

 

 

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

 

ОТІ - Всесоюзний теплотехнічний інститут імені Ф. Е. Дзержинського.

ЦКТИ - Центральний котлотурбинный інститут імені. І. В. Ползунова.

ЦККБ - Центральне котельно-конструкторське бюро (в даний час включено в ЦКТІ).

ТКЗ - Таганрозький котельний завод «Червоний казаняр».

ВНДІСТУ - Всесоюзний науково-дослідний інститут санітарно-технічного обладнання.

ВНДІТ - Східний науково-дослідний інститут тошшвоиспользо-вання.

Оргэнерго - Всесоюзний державний трест по раціоналізації енергогосподарства заводів і електростанцій.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

А р с е е в А. В., Спалювання газів, Металлургіздат, 1952.

Гусєв Ю. К., Основи проектування котельних установок, Буд-издат, 1952.

Дворецький А. І. та Татищев G. Ст., Саратовський природний глз, Гостоптехиздат, 1947.

3 а л о г і н Н. Р. і Шухер С. М., Очищення димових газів, Гооэнерго-издат, 1948.

І про нін А. А., Пальники для спалювання саза, вид. МКХ УРСР, 1951.

Карелін А. В., Довідник машинобудівника, т. I, глава «Паливо СРСР», Машгіз, 1951.

Кнорре Р. Ф, Топкові процеосы, Госенергоіздат, 1951.

Ковальов А. П., Котельні агрегати, Госенергоіздат, 1948.

Ковальов А. П. і Катковская К. Я, Котельні агрегати, Госенергоіздат, 1950.

Котельні установки, т. II, під загальною редакцією Е. І. Ромма, Госенергоіздат, 1946.

М о р м у л о в а Т. X., Тепловий розрахунок котлоагрегату. Госенергоіздат, 1949.

Норми аеродинамічного розрахунку котельних агрегатів ЦКТІ, Машгіз, Ш49.

Норми розрахунку на міцність котельних агрегатів ЦКТІ, Машгіз, 1950. Загальна теплотехніка, під редакцією С. Я. Корницкаго і А. Я. Рубінштейна, Госенергоіздат, 1952.

Татищев С., Теплова робота, конструкція і розрахунок ручних топок, що працюють на місцевому паливі, Інститут техніко-економічної інформації Держплану СРСР, 1945.

Хлудов А. В., Атлас деталей конструкцій систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, тепло - і газопостачання, Стройиздат, 1950.

Ш к р о б М, Водопідготовка, Енергоіздат, 1950.

Шорін С. Н, Теплопередача, Держ. видавництво літератури з будівництва і архітектури, 1952.

Щ е г о л е в М. М., Атлас креслень опалювально-виробничих котельних установок, Госенергоіздат, 1940.

Журнали: «За економію палива», «Известия Всесоюзного Теплотехнічного інституту «Котлотурбостроение».

Передмова

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ПАЛИВО

 

Глава I. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИВА

НАЙГОЛОВНІШІ ВИДИ ПАЛИВА

СКЛАД ПАЛИВА

КОКС ТА ЛЕТЮЧІ РЕЧОВИНИ

ЗОЛА ШЛАКИ

ТЕПЛОТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ПАЛИВА

ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ ПАЛИВА

Глава 2. РІЗНОВИДИ ПАЛИВА

ДЕРЕВИНА

ТОРФ

ВИКОПНИЙ ВУГІЛЛЯ

СЛАНЦІ

НАФТОВІ ЗАЛИШКИ

ГАЗОПОДІБНИЙ ПАЛИВО

Розділ 3. ПАЛИВНІ РЕСУРСИ СРСР

ПАЛИВНІ ЕКВІВАЛЕНТИ

ПАЛИВНІ БАЗИ СРСР І ЇХ ЗАПАСИ

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ТОПКИ

 

Глава IV. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

НАЙПРОСТІША СХЕМА ТОПКОВОГО ПРИСТРОЮ

ПРОЦЕС ГОРІННЯ

ЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ШАРУ ПАЛИВА

РЕГУЛЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ СПАЛЮВАНОГО ПАЛИВА

ВТРАТА ТЕПЛА ВІД МЕХАНІЧНОЇ НЕПОВНОТИ ЗГОРЯННЯ

ВТРАТА ТЕПЛА ВІД ХІМІЧНОЇ НЕПОВНОТИ ЗГОРЯННЯ

ВТРАТА ТЕПЛА З ВІДХІДНИМИ ГАЗАМИ

ВТРАТА ТЕПЛА В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І З ФІЗИЧНИМ ТЕПЛОМ ЗОЛИ ТА ШЛАКУ

Глава 6. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ТОПЦІ

ТЕОРЕТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА ГОРІННЯ

ПРЯМА ВІДДАЧА ТОПКИ

Глава VII. КОНСТРУКЦІЇ ТОПОК

А. ПРОСТІ РЕШІТКИ І ШАХТНІ ТОПКИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОПКОВИХ ПРИСТРОЇВ

ТОПКИ ДЛЯ ДРОВ

ТОПКИ ДЛЯ ТОРФУ

ПРОСТІ КОЛОСНИКОВІ РЕШІТКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ АНТРАЦИТУ І ВИСОКОСОРТНИХ ВУГІЛЛЯ З ПІДВИЩЕНИМ ВИХОДОМ ЛЕТКИХ

ПРОСТІ КОЛОСНИКОВІ РЕШІТКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ БАГАТОЗОЛЬНОГО

Б. МЕХАНІЧНІ І КАМЕРНІ ТОПКИ

МЕХАНІЧНІ ТОПКИ

МЕХАНІЧНІ ТОПКИ ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК СЕРЕДНЬОЇ ТЕПЛОПРОДУКТИВНОСТІ

ТОПКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПИЛОПОДІБНОГО ПАЛИВА

ТОПКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ

ТОПКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ГАЗУ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЕЛЕНЬ І АВТОМАТИКА ПРИ СПАЛЮВАННІ ГАЗУ

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ

 

Глава VIII. КОТЛИ

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ. КОТЛИ ПАРОВІ І ВОДОГРІЙНІ, ЇХ ПІДРОЗДІЛ

ЗОВНІШНЯ КОРОЗІЯ СТІНОК ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ І ЕКОНОМАЙЗЕРІВ

ЧАВУННІ ОПАЛЮВАЛЬНІ КОТЛИ ЗАСТАРІЛИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЧАВУННІ ОПАЛЮВАЛЬНІ КОТЛИ НОВІТНІХ СИСТЕМ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТАЛЕВИХ КОТЛІВ

ЦИЛІНДРИЧНІ КОТЛИ

ЖАРОТРУБНІ КОТЛИ

КОТЛИ З ДИМОГАРНИМИ ТРУБАМИ

ВОДОТРУБНІ КОТЛИ

ЦИРКУЛЯЦІЯ ПАРО-ВОДЯНОГО ПОТОКУ В КОТЛАХ

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ВОДОТРУБНІ КОТЛИ

ВЕРТИКАЛЬНІ КОТЛИ

ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНІ КОТЛИ

СЕПАРАЦІЯ ВОЛОГИ З НАСИЧЕНОЇ ПАРИ

ПРЯМОТОЧНИЙ КОТЕЛ СИСТЕМИ РАМЗИНА

КОТЛИ З БАГАТОКРАТНОЮ ПРИМУСОВОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ

АРМАТУРА ПАРОВИХ КОТЛІВ

Глава IX. ПАРОПЕРЕГРІВАЧІ

КОНСТРУКЦІЇ ПАРОПЕРЕГРІВАЧІВ

СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ПАРОПЕРЕГРІВАЧІВ

РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕГРІВУ

Глава X. ВОДЯНІ ЕКОНОМАЙЗЕРИ

ОСОБЛИВОСТІ ВОДЯНИХ ЕКОНОМАЙЗЕРІВ ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ

ЧАВУННІ ЕКОНОМАЙЗЕРИ

АРМАТУРА ЕКОНОМАЙЗЕРА, ОБХІДНИЙ БОРІВ, ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ВХІДНОЇ ТА ВИХІДНОЇ ВОДИ

СТАЛЕВІ ЕКОНОМАЙЗЕРИ

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОТРУБНИХ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

Глава XI. ПОВІТРОПІДІГРІВНИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПІДІГРІВАЧІВ

КОНСТРУКЦІЇ ПОВІТРОПІДІГРІВАЧІВ

Глава XII. ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ

ВПЛИВ ЗОЛИ НА РОБОТУ КОТЛОАГРЕГАТУ

БАТАРЕЙНІ ЦИКЛОНИ

ІНЕРЦІЙНІ ЗОЛОУЛОВЛЮВАЧІ ОТІ

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРИ

ОБ'ЄДНАНІ ЗОЛОУЛОВЛЮВАЧІ

Глава XIII. ВИГОТОВЛЕННЯ КОТЛІВ

МАТЕРІАЛ ДЛЯ КОТЛІВ

РОЗРАХУНОК КОТЛІВ НА МІЦНІСТЬ

РОЗРАХУНОК КОТЕЛЕНЬ БАРАБАНІВ

РОЗРАХУНОК ДНИЩ

 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ПІДСОБНЕ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЕНЬ УСТАНОВОК

 

Глава XVI. ТОПЛІВОПОДАЧА І ЗОЛОВИДАЛЕННЯ

СКЛАДИ ПАЛИВА

СХЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА І ВИДАЛЕННЯ ЗОЛИ

Глава XVII. ТРУБОПРОВОДИ КОТЕЛЕНЬ І ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ПАРОПРОВОДИ

ХАРЧУВАННЯ ПАРОВИХ КОТЛІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ І ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

ХАРЧУВАННЯ ПАРОВИХ КОТЛІВ З ТИСКОМ ПОНАД 0,7 атмосфер

Глава XVШ. ВОДОПІДГОТОВКА

ПРИГОТУВАННЯ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ

НОРМИ ЯКОСТІ КОТЛОВОЇ ВОДИ

СОДОВО-ВАПНЯНИЙ СПОСІБ ВОДОПІДГОТОВКИ

ВОДОУМЯГЧЕНИЕ МЕТОДОМ КАТІОНУВАННЯ

ФОСФАТУВАННЯ ЖИВИЛЬНОЇ І КОТЛОВОЇ ВОДИ

ВИПАРНІ УСТАНОВКИ

ДЕАЕРАЦІЯ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ

СТУПІНЧАСТЕ ВИПАРОВУВАННЯ

ВНУТРИКОТЛОВАЯ ОБРОБКА ВОДИ

ТЕРМІЧНА ВНУТРИКОТЛОВАЯ ОБРОБКА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ

ТЕРМОКАТИОНИТОВЫЙ ВОДООЧИСНИК

ВОДОПІДГОТОВКА В ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

ВОДОПІДГОТОВКА В ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ З ВОДЯНИМ ТЕПЛОНОСІЄМ

Розділ XIX. БУДІВЛІ КОТЕЛЕНЬ І ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ РОБОТИ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

АРХІТЕКТУРНА КОМПОНУВАННЯ

ОСНОВНІ ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ БУДІВЕЛЬ КОТЕЛЕНЬ

ТЕПЛОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

 

Дивіться також:

 

ОПАЛЕННЯ. Парові і водогрійні котли

 

 Генератори тепла. Опалювальні котли

 

 ОПАЛЕННЯ. Парові і водогрійні котли

 

 ЕЛЕКТРОДНІ ПАРОВІ І ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ

 

 Котли на твердому паливі, чавунні і сталеві водогрійні котли ...

 

 Автоматизовані жаротрубно-газотрубные котли...

 

 Центральне опалення, котли, радіаторний обігрівач батареї

 

 Котли на рідкому паливі. Моделі побутових котлів ...

 

 Газові котли ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ Газові теплогенератори. Чавунні котли

 

ТОПКОВІ ПРИСТРОЮ. Топки. Топкові пристрої для спалювання палива Топки

 

Спеціалізована газова піч опалювальна

 

 Теплоелектростанція Опалення і гаряче водопостачання

 

Пристрій санітарно-технічного і опалювального обладнання ...

 

КОТЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ. Вибір котельного обладнання Котельне обладнання. Опалювальні котли

 

 Водяне опалення. При водяному опаленні індивідуальних будинків ...

 

 ВОДЯНЕ ОПАЛЕННЯ. Водяне опалення з примусовою циркуляцією ...

 

 Водяне опалення. Топка печей. Дрова. Торф. Вугілля

 

 Центральне опалення Пічне опалення

 

Центральне водяне опалення. Місцеве опалення

 

 Опалення. споживання тепла, види палива, пічне опалення

 

 Парове опалення низького тиску Місцеве опалення