КАНАЛІЗАЦІЯ

 

ВИДАННЯ П'ЯТЕ, ПЕРЕРОБЛЕНЕ І ДОПОВНЕНЕ

 

© Стройиздат, 1975

 

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної утворення СРСР в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів, навчаються за спеціальністю «Водопостачання та каналізація»

 

Автори:

Яковлєв С.В., Я. А Карелін,

А. В. Жуков, С. К. Колобанов

  

У підручнику розглянуто основні питання проектування, влаштування та експлуатації систем каналізації населених пунктів і промислових підприємств. Докладно викладено сучасні методи очищення стічних вод. Дано приклади комплексного рішення районних схем каналізації. Наведено розрахунки каналізаційних споруд.

Підручник призначений для студентів будівельних вузів, навчаються за спеціальністю «Водопостачання і каналізація».

 

ПЕРЕДМОВА

 

Передбачені державним планом розвитку народного господарства грандіозні масштаби житлового та промислового будівництва обумовлюють необхідність подальшого збільшення обсягу та підвищення темпів будівництва каналізаційних систем. Здійснення будівництва і експлуатації систем каналізації повинні очолити висококваліфіковані кадри.

Питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища і, в зокрема, з видаленням, транспортуванням, очищенням, знешкодженням та знезараженням стічних вод, в нашій країні приділяється найсерйозніша увагу. Фахівці, які будуть працювати над вирішенням всіх цих питань, повинні володіти глибокими знаннями в області низки суміжних наук. Так, при вивченні руху стічних вод по трубопроводах необхідно знання законів гідравліки; застосування біологічних і хімічних методів очищення стічних вод вимагає знайомства з мікробіологією і хімією. При проектуванні і будівництво споруд для транспортування та очищення стічних вод потрібна хороша підготовка для обґрунтованого вибору ефективних будівельних матеріалів і конструкцій, для організації виробництва і планування будівельних робіт, механізації і автоматизації каналізаційних споруд, техніко-економічних розрахунків можливих варіантів і т. д.

Формування інженерів такого широкого профілю обумовлює включення в навчальний план спеціальності «Водопостачання та каналізація» необхідних дисциплін: гідравліка, насоси та насосні станції, спеціальна хімія і мікробіологія, електротехніка, автоматизація, теплотехніка, деталі машин, гідрологія, інженерна геологія та гідрогеологія, гідротехнічні споруди та ін. Вивчення перерахованих дисциплін повинно передувати проходження відповідних розділів курсу «Каналізація».

Справжній підручник підрозділяється на дві основні частини: каналізаційна мережа та споруди для очищення стічних вод.

Підручник охоплює всі питання, що входять в курс «Каналізація». Способи збирання і видалення стічних вод всередині будівель і споруд, а також конструкції насосів і режим їх роботи викладені в спеціальних підручниках.

Послідовність викладання матеріалу відповідає програми курсу, затвердженої Міністерством вищої і середньої спеціальної утворення СРСР.

При написанні підручника використані новітні літературні матеріали, а також досвід будівельних і експлуатаційних організацій (тресту Мосочиствод), науково-дослідних і проектних інститутів і лабораторій - Мосводоканалниипроекта, Гипрокоммунводоканала, Союзводоканалниипроекта, ЦНИИЭП інженерного обладнання, Академії комунального господарства їм. К. Д. Памфілова, ВНДІ ВОДГЕО, МИСИ їм. В. О. Куйбишева, ЛІСІ.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Абрамов Н. Н. Водопостачання. М , Сгройиздат, 19Г4.

Базякина 1-1. А. Очищення концентрованих Промислових стічних вод. М., Строиич-

дат, 1958.

Боту до Б. О., Ржевський Б. Н., Федотов Н. Ф. Каналізаційні мережі. М., Будів-издат, 1966.

Жуков А. В., Демидов Л. Р., М о н г а й т І. Л., Родзиллер І. Д. Каналізація промислових підприємств. M., Стройиздат, 1970.

Кагановский А. М. Очищення промислових стічних вод. Київ, «Будтельник». 19/4.

Калицун В. І. Основи водопостачання і каналізації. М., Стройиздат, 1973.

Карелін Я. А., Жуков Д. Д., Денисов М. А., Клочков О. Н. Очищення

виробничих стічних вод. Досвід Ново-Горьковського нафтопереробного заводу, д.»

Карелін Я. А., Жуков Д. Д., Журов, М., Рєпін Б. Н. Очищення виробничих стічних вод в аеротенках. М., Стройиздат, 1973.

Карелін Я - А., Рєпін Б. Н. Біохімічне очищення стічних вод підприємств харчової промисловості. М., Пнщепромиздат, 1974.

К о ї д а Н. У., Федоров Н. Ф. Техніко-економічний розрахунок каналізаційної мережі з допомогою ЕОМ. Л., Стройиздат, 1971.

Колобанов С. К. Нова техніка очищення стічних вод. Київ, «Будевельиик», 1970.

Курганів А. М., Федоров Н. Ф. Довідник з гідравлічним розрахунками систем водопостачання і каналізації. Л., Стройиздат, 1973.

Лобачов П. В. Насоси і насосні станції. М., Стройиздат, 1972.

Лукіних Н. А. Очищення стічних вод, що містять синтетичні поверхнево-активні речовини. М., Стройиздат, 1972.

Лукіних А. А., Лукіних Н. А. Каналізація (приклади і розрахунки мережі і насосних станцій). М., Стройиздат, 1964.

Лукіних А. А., Лукіних Н. А. Таблиці для гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж і дюкерів за формулою акад. Н. Н. Павловського. Изд. 4-е. М., Стройиздат, 1974.

Макснмовский Н. С. Каналізаційна мережа. М„ Стройиздат, 1964, МКХ РРФСР. Правила безпеки при експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд. М., Стройиздат, 1970.

Николадзе Р. В. Водопостачання. М., Стройиздат, 1972.

Орловський 3. А. Очищення стічних вод за кордоном. М., Стройиздат, 1974.

Положення про порядок планово-попереджувального ремонту водопроводів, каналізаційних споруд. Держбуд СРСР. Стройиздат, 1968.

Постніков В. С. та ін. Очищення стічних вод в аеротенках-відстійниках. Изд. МКХ РРФСР, 1969.

Правила охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами, № 1166-74. М., Міністерство охорони здоров'я СРСР, 1974.

Роговська Ц. В. Біохімічний метод очищення виробничих стічних вод. М., Стройиздат, 1967.

Семенюк В. Д. иТериовец Ст. Тобто Комплексне використання води у промисловому вузлі. Київ, «Техніка», 1974.

СН 245-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств. М., Стройиздат, 1972.

СНиП II-A.13-69. «Будівлі і споруди на підроблюваних територіях».

СНиП І-Б.2-62. «Підстави і фундаменти будинків і споруд на просідаючих грунтах. Норми проектування».

СНиП П-Б.6-66. «Підстави і фундаменти будівель і споруд на вічномерзлих ґрунтах. Норми проектування».

СНиП Ш-32-74. «Норми проектування. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди».

СНнП Ш-А.3-62. «Норми тривалості будівництва підприємств пускових комплексів, цехів, будівель і споруд».

СНиП Ш-30-74. «Правила виробництва і приймання робіт. Водопостачання, каналізація й теплопостачання. Зовнішні мережі і споруди».

Довідник проектувальника промислових, житлових і громадських будівель і споруд. Каналізація населених місць і промислових Підприємств. Під ред. Г, М. Федорівського. М., Госстройиздат, 1963.

Федоров Н. Ф. Нові дослідження та гідравлічні розрахунки каналізаційних мереж. М., Стройиздат, 1964.

Федоров В. Ф., Волков К. Е. Графіки для гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж. М., Госстройиздат, 1964.

Федоров Н. Ф., Шифрін С. М. Каналізація. М., «Вища школа», 1968.

Четвернин Л. А. Проектування і будівництво збірних залізобетонних колекторів. М., Госстройиздат, 1958.

Шигорін Р. Р. Общесплавная система каналізації. Изд. МКХ УРСР, 1968.

Шифрін С. М. та ін. Економіка водопроводио-каналізаційного господарства. Л., Стройиз-

Я до ов л ев Ст. А. Кінетика ферментативного каталізу. М., «Наука», 1965.

Яковлєв В. А., Воронов Ю. В. Біологічні фільтри. М., Стройиздат, 1975.

Яковлєв С. В., Калицун Ст. В. Механічна очистка стічних вод. М., Стройиздат, 1972.

Яковлєв СВ., Ласкавий Ю. М. Каналізація, м., Стройиздат, 1972.

Aeration in wastewates treatment. Manual of practice. - «Journal of Pollution Wates Control Federation», 1969, ЛЬ 11, 12, vol. 41, 1970, №> 1, vol. 42.

BarnhartE. L. Transfer of oxygen in agueons solutions. - «Journal of the Sanitary Engineering Division. Proceedings of the American Society of Civil Engineers», 1969, SA. 3.

Bohdan Cywinoki, Stanislav Golula, EdwardPloszanskl. Oszyszczanie

eciekow miejskich. pOdstawy technologiczne i zasady projektowanta oczyszca\m, Warsawa

ARKADY, 1972.

W a claw Blaszczyk, Marek Roma», Henryk Stawateilo. Kanalizacia, t. 1. Warsawa, Arkady, 1974.

ВВЕДЕННЯ

 

Розділ перший. СИСТЕМИ І СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

 

Глава I. КЛАСИФІКАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД ТА СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД

СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

Глава II. СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

КАНАЛІЗАЦІЯ І ЇЇ ОСНОВНІ СПОРУДИ

СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

РАЙОННІ (РЕГІОНАЛЬНІ) СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

Глава III. ВИБІР СИСТЕМИ І РОЗРОБКА СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ

ВИБІР СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

УМОВИ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СПЛАВУ СНІГУ, РІДКИХ І ПОДРІБНЕНИХ ПОКИДЬКІВ

 

Розділ другий. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ

 

Глава IV. РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СТІЧНИХ ВОД

РОЗРАХУНКОВЕ НАСЕЛЕННЯ

НОРМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

КОЕФІЦІЄНТИ НЕРІВНОМІРНОСТІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Глава V. РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ СТІЧНИХ ВОД

СУМАРНІ ВИТРАТИ СТІЧНИХ ВОД

 

Розділ третій. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ

 

Глава VI. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖІ

ФОРМИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТРУБ І КОЛЕКТОРІВ ТА ЇХ ГІДРАВЛІЧНИЙ ХАРАКТЕРИСТИКА

МІНІМАЛЬНІ ДІАМЕТРИ І СТУПІНЬ НАПОВНЕННЯ ТРУБ

РЕЖИМ ТЕЧІЇ СТІЧНИХ ВОД У ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

РОЗРАХУНКОВІ ШВИДКОСТІ РУХУ СТІЧНИХ ВОД І МІНІМАЛЬНІ УХИЛИ

ПРИЙОМИ РОЗРАХУНКУ БЕЗНАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Глава VII. ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ, ТРАСУВАННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

РОЗТАШУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В ПОПЕРЕЧНОМУ ПРОФІЛІ ПРОЇЗДІВ

ГЛИБИНА ЗАКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДІЛЯНОК МЕРЕЖІ

ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНОЇ СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

КОНСТРУЮВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Глава VIII. ТРУБИ І КОЛЕКТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ВИМОГИ ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО МАТЕРІАЛУ ТРУБ І КАНАЛІВ

КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРУБИ

КОЛЕКТОРИ І КАНАЛИ

З'ЄДНАННЯ ТРУБ

ПІДСТАВИ ПІД ТРУБИ І КОЛЕКТОРИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ

Глава IX. СПОРУДИ НА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ОГЛЯДОВІ КОЛОДЯЗІ І СПОЛУЧНІ КАМЕРИ

ПЕРЕПАДНЫЕ КОЛОДЯЗІ

ДЮКЕРИ, ПЕРЕХОДИ І ПЕРЕТИНУ З ТРУБОПРОВОДАМИ

Глава Х. БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

РОЗБИВКА ТРАСИ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ

УКЛАДАННЯ ТРУБ І ЗАКЛАДЕННЯ СТИКІВ

ПРИСТРІЙ КОЛЕКТОРІВ ІЗ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВІДКРИТОМУ І ЗАКРИТОМУ СПОСОБІ ПРОВАДЖЕННЯ РОБІТ

ПРИСТРІЙ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ЗАХИСТ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД АГРЕСИВНОЇ ДІЇ ГАЗІВ, СТІЧНИХ ТА ГРУНТОВИХ ВОД

ГІДРАВЛІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

ПРИСТРІЙ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Глава XI. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРИЙМАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА КАНАЛІЗАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ

ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Глава XII. ПЕРЕКАЧКА СТІЧНИХ ВОД

ГОЛОВНІ І РАЙОННІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПЛИВУ І ВІДКАЧУВАННЯ СТІЧНИХ ВОД

ПРИЙОМНІ РЕЗЕРВУАРИ

НАПІРНІ ТРУБОПРОВОДИ (ВОДОВОДИ)

АВАРІЙНІ ВИПУСКИ

ТИПИ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

ПЕРЕКАЧКА МАЛИХ ОБ'ЄМІВ СТІЧНИХ ВОД

Глава XIII. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ (ВОДОСТОКИ)

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ВОДОСТОКИ

ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ

ТРИВАЛІСТЬ, ІНТЕНСИВНІСТЬ І ПОВТОРЮВАНІСТЬ ДОЩІВ. ПЕРІОД ОДНОКРАТНОГО ПЕРЕПОВНЕННЯ МЕРЕЖІ

РОЗШИФРОВКА ЗАПИСІВ ВИПАЛИ ДОЩІ

НАКРЕСЛЕННЯ ДОЩОВОЇ МЕРЕЖІ В ПЛАНІ

ДОЩОПРИЙМАЧІ

ПЕРЕКАЧКА ДОЩОВИХ ВОД

 

Розділ четвертий. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

Глава XIV. СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД

СКЛАД СТІЧНИХ ВОД

НЕРОЗЧИНЕНІ РЕЧОВИНИ В СТІЧНИХ ВОДАХ

КОЛОЇДНІ І РОЗЧИНЕНІ РЕЧОВИНИ В СТІЧНИХ ВОДАХ

НІТРИФІКАЦІЯ І ДЕНІТРИФІКАЦІЯ

РОЗЧИНЕННЯ І СПОЖИВАННЯ КИСНЮ

БІОХІМІЧНА І ХІМІЧНА ПОТРЕБА В КИСНІ

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ СТІЧНИХ ВОД

БАКТЕРІАЛЬНІ І БІОЛОГІЧНІ ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД І УТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ ЇХ ОЧИЩЕННІ ОСАДУ ДЛЯ ДОБРИВ

Глава XV. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИМИ ВОДАМИ

ШЛЯХУ ОХОРОНИ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ

САМООЧИЩЕННЯ ВОДИ У ВОДОЙМІ

УМОВИ СПУСКУ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМИ

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Глава XVI. МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА СХЕМИ ОЧИСНИХ СТАНЦІЇ

МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД І ОБРОБКИ ОСАДУ

СХЕМИ ОЧИСНИХ СТАНЦІЙ

Глава XVII. СПОРУДИ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

РЕШІТКИ

ОБ'ЄДНАНІ РЕШІТКИ-ДРОБАРКИ

ПІСКОЛОВКИ

ВІДСТІЙНИКИ

СПОРУДИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ АЕРАЦІЇ І БИОКОАГУЛЯЦИИ

Глава XVIII. ОБРОБКА, ЗНЕШКОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОПАДІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАДІВ, МЕТОДИ ОБРОБКИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СПОРУДИ

СЕПТИКИ

ДВОХ'ЯРУСНІ ВІДСТІЙНИКИ

МЕТАНТЕНКИ

АЕРОБНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ОПАДІВ

МУЛОВІ МАЙДАНЧИКИ

МЕХАНІЧНЕ ЗНЕВОДНЕННЯ ОПАДІВ

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ОПАДІВ

Розділ XIX. БІОЛОГІЧНА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В ПРИРОДНИХ УМОВАХ

МЕТОДИ ГРУНТОВОЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

КОМУНАЛЬНІ ПОЛЯ ЗРОШЕННЯ, ПОЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД І ПОЛЯ ЗРОШЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

БІОЛОГІЧНІ СТАВКИ

Розділ XX. СПОРУДИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В ШТУЧНО СТВОРЕНИХ УМОВАХ

БІОФІЛЬТРИ

АЕРОТЕНКИ

ВТОРИННІ ВІДСТІЙНИКИ І ИЛОУПЛОТНИТЕЛИ

Розділ XXI. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. СПОРУДИ ДЛЯ НАСИЧЕННЯ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД КИСНЕМ. ВИПУСК ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМУ

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ХЛОРНИМ ВАПНОМ І ГІПОХЛОРИТОМ КАЛЬЦІЮ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ХЛОРОМ, ГІПОХЛОРИТОМ НАТРІЮ І ОЗОНОМ

КОНТАКТНІ РЕЗЕРВУАРИ

ВИПУСКИ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМИ

Розділ XXII. ЗАГАЛЬНІ СХЕМИ СТАНЦІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ВИБІР МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ОЧИСНИХ СПОРУД І СПОСОБІВ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ І СХЕМИ ВИСОТНОГО РОЗТАШУВАННЯ ОЧИСНИХ СПОРУДЖЕННІ

ВОДОМІРНІ ПРИСТРОЇ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

Розділ XXIII. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД

ПРИЙОМ СПОРУД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ПУСКОВИЙ ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ СПОРУД В ДІЮ

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ОЧИСНИХ СПОРУД. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ХАРАКТЕРНІ ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД І ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ СПОРУД

Розділ XXIV. КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ОКРЕМО РОЗТАШОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

МАЛА КАНАЛІЗАЦІЯ

СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ МАЛИХ КІЛЬКОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД

КОМПАКТНІ АЕРАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

 

Розділ п'ятий. КАНАЛІЗУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Голова XXV. СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ, СКЛАДУ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І РЕЖИМУ ВІДВЕДЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД І ВИЛУЧЕННЯ З НИХ ЦІННИХ РЕЧОВИН

СИСТЕМИ І СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ СХЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТРОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

НАСОСНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СГОННЫХ ВОД

Розділ XXVI. ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ

УСРЕДНИТЕЛИ

МЕХАНІЧНА ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

ХІМІЧНА ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

БІОЛОГІЧНА ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

ПРОЦЕСИ ДООЧИСТКИ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕНИХ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

ОЧИЩЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ СТІЧНИХ ВОД, ЩО МІСТЯТЬ ОСОБЛИВО ШКІДЛИВІ ДОМІШКИ, ОБРОБКА ОСАДУ

СХЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ДЕЯКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Розділ шостий. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Розділ XXVII. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КАНАЛІЗАЦІЇ

СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

РАЙОННІ І ГЕНЕРАЛЬНІ СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ

ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Дивіться також:

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ. Системи водопостачання і каналізації ...

Системи водопостачання і каналізації, електропостачання та газифікації, вентиляція і кондиціонування.

 

КАНАЛІЗАЦІЯ. Каналізаційні труби ...

Каналізаційний стояк приймає скидаються з туалету фекальні води, а також воду з каналізаційних труб. Через стояк скидаються води надходять в ...

 

 Каналізація

Каналізація підрозділяється на внутрішню, до якої відносяться внутрішні каналізаційні труби і обладнання до головного каналізаційного відводу довжиною в 1 ...

 

 Повна каналізація - способи біологічного очищення побутових стоків

Просто повна каналізація передбачає видалення та утилізацію стічних вод від вбиральні, а це можливо лише при наявності водогону і тільки в садибному ...

 

 Місцева каналізація. Вбиральні. Будівництво туалету

Ця каналізація побудована за так званого ґрунтової принципом очищення фекальних вод. Суть її полягає в тому, спочатку стічні води з будинкового стояка ...

 

 Каналізація. Змивний клозет. Чаша ватерклозета

Вони влаштовані так, що проникають із каналізації гази затримуються водяним запором в сифоні. Очисний патрубок у разі необхідності може бути виконаний в ...

 

  Каналізація. Очищення стічних вод - механічна, механо-хімічна ...

В містах, населених пунктах і на промислових підприємствах каналізація призначена для відведення, очищення і знезараження забруднених стічних вод з ...

 

 Часткова каналізація - способи біологічного очищення побутових ...

Часткова каналізація. Є три доступних і надійних способу біологічної .... Всі системи місцевої каналізації, про які ми розповіли, можна споруджувати ...

 

 Каналізація. Каналізаційні труби. Прокладка труб для систем ...

В деяких місцях застосовують роздільне каналізацію, в якій дощова вода і господарсько-побутові стоки транспортують по трубах роздільно. ...

 

 Санітарно-технічні пристрої в тваринницьких будівлях ...

Внутрішня каналізація у приміщеннях для утримання тварин ... В залежності від призначення будівлі в каналізацію можуть надходити також стоки від миття ...

 

 КАНАЛІЗАЦІЯ - система санітарно-технічних споруд і ...

Існує два основних типи каналізації: вивізне (вивезення нечистот за допомогою асенізаційних коштів) і сплавная (за трубах і каналах каналізаційної мережі) ...

 

 Водопостачання і каналізація

Каналізація населених місць являє собою систему пристроїв, призначених для приймання, відведення і знезараження стічних вод. ...

 

 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ - гаряче й холодне водопостачання ...

До інженерного обладнання дачного будиночка відноситься водопостачання - холодне і гаряче, каналізація, газопостачання, опалення, електропостачання і ...

 

 Санітарно-технічні роботи

До санітарно-технічного устаткування відносяться водопровід (якщо немає громадського водопроводу)» домова водонапірна вежа, каналізація, газопровід, ...

 

 Водопостачання

Справжня книга призначається служити підручником з курсу «Водопостачання» - однією з профілюючих дисциплін спеціальності «Водопостачання і каналізація» ...

 

 Пристрій каналізації. біоочищення в очисних спорудах

Система каналізації давно вже перестала бути «предметом розкоші»; пройшли ті часи, коли в будинках індивідуальної забудови «всі зручності» розташовувалися під ...

 

 Труби для каналізаційної мережі. Полімерні каналізаційні труби ...

Системи місцевої каналізації включають в себе внутрішні і зовнішні мережі трубопроводів, Сталеві труби ... у мережах каналізації практично не застосовують. ...

 

 

Вся Бібліотека >>>