Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

  

 

Практична психологія

Підручник

 

Під редакцією д-ра психол. наук, проф.,

акад. БПА М. К. Тутушкиной

 

4-е видання, перероблене, доповнене

 

Санкт-Петербург

Видавництво «Дидактика Плюс»

2001

 

Підручник рекомендований Міністерством освіти Російської Федерації в якості основної літератури

в Програмі курсу «Психологія і педагогіка»

 

Рецензенти: Н. М. Грановська, д-р. психол. наук, проф., Н. Н. Обозов, д-р. психол. наук, проф. (Академія психології підприємництва та менеджменту).

 

Автори: М. К. Тутушкина (введення, гл.1, 2, 3, ч.1; гл.1, 2, 3, 2 ч.; гл.1, 2, 4 ч.); В. А. Артем'єва (гол. 3, 1 ч.); С. А. Волков (гол. 2, 3 ч.); О. Б. Годлиник (гол. 3, 2 ч.; гол. 3, 5, ч. 3); М. А. Гуліна (гол. 2, 1 ч.; гол. 4, 5, ч. 4); Е. С. Єрмак (гол. 2, ч. 1); В. М. Лущихина (гол. 2, 1 ч.; гол. 6, ч. 3); Ю. І. Лобанова (гол. 2, ч. 1); В. П. Мальцев (гол. 2, 2 ч.; гол. 3, 4 ч.); Е. А. Соловйова (гол. 2, 1 ч., гол. 1, 3 ч.); В. В. Троїцька (гол. 4, ч. 3).

 

Під ред. д-ра психол. наук, проф., акад. БПА М. К. Тутушкиной - 4-е изд., перераб., доп. - СПб.:

 

Викладена концепція практичної психології у зв'язку з гуманізацією вищої освіти в сучасних умовах. Книга складається з чотирьох частин. У першій частині дається аналіз психології індивідуальності, пропонуються психологічні тести, які допоможуть скласти психологічний портрет індивідуальності.

У другій частині розкриваються особливості групової діяльність, спілкування і конфліктних ситуацій.

У третій частині дається аналіз професійної та підприємницької діяльності, інженерного творчості, психології безпеки і реклами.

У заключної четвертої частини розкриваються проблеми психології особистої та повсякденному житті, психологічної допомоги. Даються рекомендації і вправи по виходу з психологічних криз та вибору життєвих позицій: виграє та який програє.

Книга може бути рекомендована як підручник «за курсом психології для вузів і для широкого кола читачів і фахівців.

 

© М. К. Тутушкина та ін, 2001

© Видавництво «Дидактика Плюс», 2001

 

Виявилося більш просто спроектувати сверхразумных роботів, ніж уявити вигляд людської індивідуальності.

Б. Р. Ананьїв

 

 

ВВЕДЕННЯ

МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

ЧАСТИНА 1. ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Розділ 1. ПСИХІЧНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ

Поведінкова психологія

Гуманістична психологія

Захисні механізми

Психологічний час

Психологічний простір

Індивідуалізація психічного світу

Енергетичний заряд, психічна енергія

Глава 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Базові властивості особистості

Індивідуальність людини

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХІКИ

Нервова система. Нейрони

Нервові системи примітивних безхребетних

Властивості нервової системи

Мозок

Середній мозок

Ендокринна система

Щитовидна залоза і надниркові залози

Статеві залози

Висцеротонический ендоморф

Соматотонический мезоморф

Церебротонический ектоморф

Темперамент

Тест

Обробка матеріалів

Характер

Тест. Характер

Підрахунок результатів

Що потрібно робити, якщо зустрічаєшся з такою особистістю?

Фізіогноміка

Здібності

Інтелект і пізнавальні процеси

Вербальний і невербальний інтелект

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Відповіді на тести з психології

Психічні пізнавальні процеси

Відчуття

Интероцептивный образ

Проприоцепция

Сприйняття

Модальності

Мислення. Види і механізми

Активація мислення

Мова

Соціолінгвістичні критерії мови

Дихання

Артикулярна система

Зорова система

Функції мови

Сигнификативная функція мови

Інтелектуальна функція мови

Комунікативна функція мови

Мовленнєве спілкування

Види мови

Культура мовлення

Аудіювання

Породження мовленнєвого висловлювання

Література для читання

Особливості писемного мовлення

Увагу

Концентрація уваги

Розподіл уваги

Людський мозок

Пам'ять

Довільне запам'ятовування

Мимовільне запам'ятовування

Емоції

Фізіологічні механізми, що лежать в основі емоцій

Функції емоцій

Інтенсивність і глибина емоцій

Емоції, інформація і потреби

Емоції і сприйняття

Емоції та інтелект

Роль емоцій в житті людини

Формування емоцій

«Я-концепція»

Психічні стану

Стомлення

Стан психічної напруженості

Стрес. Методи оцінки емоційного стану

Тест Спілбергера-Ханіна

Спрямованість, мотивація, самоактуалізація

Тест-опитувальник мотивації досягнення А. Мехрабина (Адаптація М. Ш. Магомед-Эминова)

Обробка та аналіз даних

Модифікація тесту-опитувальника А. Мехрабина

Самосвідомість і самооцінка

Тест

Обробка результатів і висновки

П'ятнадцять кроків до впевненості в собі

Рефлексія

Ключі до авторським опитувальником

Розділ 3. ТВОРЧІСТЬ У РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Творчий пошук

Задум

Творчий потенціал індивідуальності

Натхнення

Творчий потенціал інженера

Творчі здібності

Конвергентне і дивергентне мислення

Пильність у пошуках проблем

Здатність до згортання розумових операцій

Здатність до перенесення досвіду

Широко розподілене увагу

Готовність пам'яті

Цілісність сприйняття

Зближення понять

Гнучкість мислення

Здатність до оцінки

Мужність у творчості

Здатність до зчеплення і антисцеплению

Оригінальність і легкість генерування ідей

Фантазія

Швидкість

Завдання та запитання для самоперевірки

Рекомендована література

ЧАСТИНА 2. ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ВЗАЄМОВІДНОСИН В ГРУПІ

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ГРУПИ

Три типи установки на сприйняття іншої людини

Проекція на інших людей власних властивостей

Наслідування

Конфортизм

Типи лідерства

Глава 2. СПІЛКУВАННЯ І МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ

Функції спілкування

Засоби спілкування

Канали спілкування

Типи спілкування

Фази спілкування

Технічні поради

Стенфордський опитувальник про сором'язливість

Розділ 3. КОНФЛІКТИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Внутрішньоособистісний конфлікт

Міжособистісний конфлікт

Конфлікт між особистістю і групою

Причини конфліктів в організаціях

Управління конфліктами

Структурні методи

Міжособистісні стилі вирішення конфліктів

Тест Томаса

Про вміння розташовувати до себе людей

Рекомендована література

ЧАСТИНА 3. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 1. ЛЮДИНА І ЙОГО ПРОФЕСІЙНА СЕРЕДА

Характеристика професійної середовища

Інженерна психологія

Ергономіка

Організаційна психологія

Средовая психологія

Глава 2. ІНЖЕНЕРНЕ ТВОРЧІСТЬ

Основні механізми творчості

Проблеми технічної творчості

Цілісний підхід до творчої діяльності

Розвиток методів творчості

Мозковий штурм

Метод синектики

Морфологічний аналіз

Основні етапи розв'язування технічних задач

Розділ 3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Охорона праці

Психологія безпеки

Особистісні якості

Властивості характеру

Підлога

Стаж та вік

Психічні стану

Соціально-психологічні передумови нещасних випадків

Глава 4. ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ефективність господарювання кооперативів

Ознаки процесу розвитку господарства

Підприємницька діяльність

Способи підприємницької діяльності

Підприємницьке поведінка

Етапи підприємницької діяльності

Індивідуально-психологічні особливості підприємців

Ознаки підприємців

Оцінка потенціалу менеджера

Оцінка підприємницьких здібностей

Глава 5. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Неформальна організація

Характеристики, важливі для управління

Рівні управління

Формування організаційної культури

Функції управління

Розвиток управлінської думки

Школа людських відносин

Керівництво та лідерство

Глава 6. ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ

Експресивна функція

Виховна, або педагогічна функція реклами

Престижна функція реклами

Види реклами

Сегментація ринку споживачів. Психологічні аспекти

Психологічні механізми впливу реклами

Мотиви і бажання споживачів

Доречність і несподіванка реклами

Психологія при виборі властивостей рекламованого товару

Брендинг

Поняття контррекламы та антиреклами

Рекомендована література

ЧАСТИНА 4. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОЇ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Розділ 1. ПСИХОЛОГІЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ

Трудова діяльність

Відповідальність

Глава 2. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

Вимірювання любові

Відносини

Чоловічі і жіночі риси характеру

Усвідомлення кохання

Благополуччя і стабільність шлюбу і сім'ї

Розділ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ КРИЗИ

Типи криз

Цінність

Цілісний криза

Глава 4. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Боротьба за перевагу

Творча сила самості

Почуття громадського

Особистість

Пояснювальні фікції

Автономний людина

Гідність

Творчість

Психологічний зростання

Функціональний аналіз

Раціонально-эмотивная терапія

Типові помилки ірраціонального мислення

Критерії психічного здоров'я

Життєві позиції людини

Виграють

Програють

Глава 5. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Модель М. Скаллі і Б. Хопсона

Вправи. Ваша доросла етика

Самоідентифікація

Ство

Кращий терапевт

Троянда

Рекомендована література

  

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"