Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Вербальний і невербальний інтелект

 

Вимірювання рівня інтелекту часто пов'язано з негативними емоційними реакціями людей, так як людина боїться, що його віднесуть до розряду розумово відсталих. Тому таке вимірювання можуть вести тільки психологи з дотриманням усіх етичних та професійних правил.

Найбільший інтерес для людини становить визначення структури інтелекту. Як ми з'ясували, існує дві підструктури загального інтелекту. Вербальний інтелект - інтегральне утворення, функціонування якого здійснюється у словесно-логічній формі з опорою переважно на знання. Невербальний інтелект - інтегральне утворення, функціонування якого пов'язане з розвитком наочно-дієвого мислення з опорою на зорові образи і просторові уявлення.

Структура інтелекту залежить від цілого ряду факторів: віку, рівня освіти, специфіки професійної діяльності та індивідуальних особливостей.

Як показали дослідження ленінградського психолога Е. І. Степанової, процес інтелектуального розвитку дорослої людини неоднорідний, він характеризується чергуванням спадів і підйомів, а також зміною акцентів всередині системи психічних пізнавальних процесів. Виділено кілька основних періодів інтелектуального розвитку: 18-25 років - часта зміна підйомів і спадів (через один-два роки), нестійкість і активна перебудова розумових функцій; 26-35 років - збільшення стійкості, деяке зниження рівня мимовільної пам'яті, підвищення довільної уваги, загальний підйом рівня розвитку інтелекту за рахунок підвищення активності процесів мислення, формування індивідуального стилю розумової діяльності; 36-40 років - посилення цілісності інтелекту, поява зрілості суджень, мудрості; після 40 років - більший розвиток вербального інтелекту, який як би протистоїть процесу старіння і ослаблення інтелектуальних функцій. У старших віках по мірі накопичення життєвого досвіду і його професіоналізації посилюється вплив індивідуального стилю розумової роботи на інтелектуальний розвиток людини.

Для того, щоб людина могла довго зберігати інтелектуальний потенціал, необхідно свідомо регулювати процеси накопичення і логічного перетворення знань, вести активну розумову діяльність.

Для визначення структури інтелекту, отримання наочної картини відносної сили ознак можна побудувати психологічні профілі інтелекту. Приведемо два з них.

Кільцевий тип профілю інтелекту, по Р. Мейлі, представлений так: з центру, який відображає нульове значення вимірюваного ознаки, за окремим променів відкладаються досягнуті результати в певних одиницях. Цей вид профілю досить наочно показує діапазон інтелекту, причому його форма вказує на певний тип інтелекту. Інший тип профілю - вертикальний, табличний, відображає розвиток всередині структури інтелекту за окремими ознаками і характеризує її залежність від професії людини.

Розглянемо це на прикладі студентів з гуманітарної і технічної орієнтацією. Профіль інтелекту студентів технічного вузу зрушено в бік розвитку невербального інтелекту і дещо знижений за вербальним; у студентів гуманітарного профілю більш розвинений вербальний і знижений невербальний інтелект. Проте результати дослідження інтелекту інженерів показали, що найкращих успіхів у роботі досягали ті з них, які володіли розвиненими невербальним і вербальним інтелектом, тобто загальними і спеціальними здібностями.

Технічний інтелект, як своєрідна система розумових навичок, що дозволяють успішно оволодівати технічними дисциплінами, виявився складнішим явищем, ніж просто невербальний інтелект. Результати дослідження студентів технічних і гуманітарних вузів показали, що базою, на якій формується технічний інтелект, є вміння оперувати просторовими образами, вміння будувати просторові схеми, здатність переводити об'ємне зображення плоске. Крім цього з формуванням технічного інтелекту виявилися тісно пов'язані такі далекі від цього логічні операції: здатність визначити категорію, до якої відноситься поняття, клас об'єкта, вміння виділити суттєве ознака предмета. Оволодіння логікою, мовою, здатність будувати судження є таким чином не додатковою передумовою до формування технічного інтелекту, а необхідною умовою. Природа інтелекту в цілому така, що далекі за своєї професійної приналежності розумові навички, визначаються якимось загальним фактором і розвиваються, формуються тільки спільно, як, наприклад, успішне оволодіння тонкими рухами і математичними операціями. Більше того, одним з ознак сформувався інтелекту є скоординованість, узгодженість розвитку різних розумових навичок. Для першої стадії розвитку характерне послідовне розвиток розумових функцій, послідовне поява одного навику на базі іншого. Наприклад, спочатку у дітей розвивається, зростає пам'ять довготривала, увагу, а потім починає поліпшуватися логічна функція. Для дорослого інтелекту характерно вже одночасне та односпрямоване розвиток цілих блоків, «грон» розумових здібностей. Тому вузько спеціалізоване розвиток тільки одного типу, що повторює більш ранній спосіб формування інтелекту, може завдати шкоди розвитку інтелекту дорослого.

За результатами психологічних досліджень можна виділити ті якості, які найбільш тісно пов'язані з успішним формуванням технічного інтелекту, які утворюють блок технічного інтелекту. Це просторово-подібні функції та вже названі логічні операції, володіння абстрактної, математичною логікою, вміння представити предмет незвичному ракурсі, виділити площину з об'ємного зображення. Крім них розвитку технічного інтелекту якимось чином сприяють такі якісні особливості мислення, як поетичність і образність мислення. Від того, щоб стати поетами і художниками, майбутніх творців технічних об'єктів, очевидно, утримує також яскраво проявилося і тісно пов'язане з технічним інтелектом прагнення до нового і незвіданого, відсутність страху ризику.

Вплив цього останнього якості, ніяк не пов'язаного з інтелектом, ще раз підтверджує думку Б. Р. Ананьєва про цілісність людської індивідуальності, про взаємозалежність різнорідних якостей: особливостей рухової сфери, сприйняття, мислення, мотивації, характеру, (рис. 2 гол. 1). Це забезпечує гнучкість і успішність розвитку інтелекту при будь-яких задатках. І тим загальним фактором, про який говорилося вище, може бути є якась одна якість, яка стає опорою для розвитку інших.

Спробуйте визначити, наскільки успішно Ви впораєтеся із завданнями, що відображають блок технічного інтелекту. Як вже було сказано вище, це вміння оперувати просторовими уявленнями, математична логіка, вміння виділити найбільш суттєва ознака поняття і визначити категорію, до якої він відноситься. Вам пропонується виконати кілька завдань, що виявляють ці особливості.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"