Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

Інтелект і пізнавальні процеси

 

Дуже часто ми судимо про себе та про інших людей з розвитку інтелекту - «інтелектуал», «зовсім без інтелекту». Щоправда, іноді під інтелектом мається на увазі або добре розвинений розум, мислення людини, або його розумне поведінка, або здатність до навчання.

Так що ж таке інтелект, яка його структура і від чого залежить рівень його розвитку? Спробуємо, спираючись на дослідження радянських та зарубіжних психологів, розібратися в цьому питанні. Відомий радянський психолог С. Л. Рубінштейн розглядав інтелект як тип поведінки людини - «розумне поведінка». Ядро інтелекту становить здатність людини виділити в ситуації суттєві властивості та привести свою поведінку у відповідність з ними. В цьому розумінні виділяються два основних компонента: інтелект як здатність пізнавати навколишній світ і як спосіб регуляції поведінки на на основі цього пізнання.

Інтелект є одним з найбільш складних і багаторівневих утворень людської психіки. Спробуємо подумки уявити складну систему пізнавального інтелекту (рис. 4). Що ж в неї входить? По-перше, система психічних процесів, за допомогою якої людина відображає й пізнає навколишній світ. В цій системі три базових блоки: увага, пам'ять і мислення. Шлях пізнання - від відчуття (сприйняття, уявлення, уява) до абстрактного мислення. По-друге, блок оцінки ситуації; по-третє, прийняття рішення; по-четверте, регуляція поведінки. Завершується вся система інтелекту самооцінкою і самоконтролем. Емоції особливо сильно підключаються до блоку оцінки ситуації і прийняття рішення, а вольовий компонент дуже важливий на стадії прийняття рішення і регуляції поведінки.

 

Рис. 4. Структура інтелекту

 

Отже, інтелект - це система психічних процесів, що забезпечують реалізацію здатності людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і відповідно до цього регулювати свою поведінку.

Інтелект особливо важливий в нестандартних ситуаціях - як символ навчання людини всьому новому.

Французька психолог Ж. Піаже вважав однією з найважливіших функцій інтелекту взаємодія з навколишнім середовищем через адаптацію до неї, тобто вміння орієнтуватися в умовах і відповідно будувати свою поведінку. Адаптація може бути двох видів: асиміляція-це пристосування ситуації через зміна умов до людини, її індивідуального стилю розумової діяльності і акомодація - пристосування людини до ситуації, що змінюється через перебудову стилю мислення.

Інтелект можна визначити також як загальну здатність людини діяти доцільно, мислити раціонально і ефективно функціонувати в навколишньому середовищі (Векслер).

В психології існує поняття загального інтелекту двох його підструктур: вербального і невербального.

Під загальним інтелектом розуміється складне інтегральне якість, визначений синтез властивостей психіки, які забезпечують у сукупності успішність будь-якої діяльності. Рівень розвитку загального інтелекту часто вимірюється через IQ - коефіцієнт інтелектуальності, який був запропонований відомим дослідником і автором спеціалізованого тесту на інтелект Д. Векслером. У шкалою Векслера інтелект вимірюється балами по наступній системі: понад 135 балів - геній, від 120 до 135 балів - високий, від 100 до 120 - середній, від 80 до 100 - низький. Все, що нижче 80 балів - розумова відсталість.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. ... Основні напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"