Вся електронна бібліотека >>>

 Практична психологія

 

 

 

Практична психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

 

ВВЕДЕННЯ

 

В новому столітті увагу людей все більше і більше приваблюють науки, пов'язані з людиною. Вчені передбачають, що особливу роль буде грати психологія - наука про внутрішньому психічному світі і духовному розвитку людини.

Наша складне життя, різноманітна життя постійно ставить перед людиною безліч проблем як професійних, так і особистих. Вони химерно переплітаються, і людина шукає вихід з виниклих суперечливих життєвих ситуацій. Як же його знайти? Можна методом проб і помилок, але це найскладніший шлях із величезними нервово-психічними витратами. Краще всього йти шляхом самоаналізу свого поведінки та поведінки іншої людини, передбачення наслідків своїх вчинків і відносин з іншими людьми, формування умінь управляти своєю поведінкою, емоціями і спілкуванням. У цьому нам може допомогти психологічна підготовка. Навіщо вона потрібна людині?

Ми виділяємо три основних компоненти такої підготовки: формування психологічної культури, психологічної компетентності у професійній діяльності та вміння людини уявити себе на ринку праці.

Психологічна культура продовжує лінію фізичної культури в плані турботи людини про своє психічне здоров'я і включає наступні моменти: пізнання самого себе, іншої людини, культуру поведінки і спілкування.

Психологічна компетентність-це комплекс знань і вмінь з психології, необхідний для вирішення завдань в різних областях діяльності. Для кожної спеціальності повинен бути підготовлений і освоєний свій комплекс психологічних знань. Особливо це стосується підготовки сучасних фахівців з менеджменту, маркетингу, гуманітарних і медичних наук.

Вміння людини уявляти себе дуже важливо в умовах сучасного суспільства, коли молодому фахівцеві доводиться самому шукати роботу після закінчення вузу. І від того, наскільки він знає і розуміє сильні і слабкі сторони своєї індивідуальності, свій внутрішній потенціал, залежить можливість отримання творчої, цікавої роботи по спеціальності. А цього молодий чоловік, студент може навчитися на заняттях з практичної психології.

Вища школа зазнає в даний час серйозні зміни, здійснюється перехід до ступеневої системи освіти, що значно розширює можливості вибору шляху в сфері професійної діяльності. Вільний вибір може бути здійснено тільки на основі усвідомлення і розуміння молодими людьми своїх індивідуальних можливостей. Велику роль тут повинна відіграти психологічна наука, яка покликана допомогти створити сприятливі умови для розвитку індивідуальності людини, розкриття його творчого потенціалу.

Виникла проблема гуманізації та гуманітаризації вищої освіти. З позиції «економічної людини» треба переходити на позиції «людського людини», тобто на гуманістичну, психологічну позицію, освіта повинно сприяти інтелектуальному та моральному самовдосконаленню особистості.

Гуманізм (від лат. humanus - людський, людяний) - визнання людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей, утвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин.

Гуманізація праці включає в себе оптимальне використання властивостей індивідуальності, удосконалення професійної підготовки і перепідготовки з урахуванням психологічних особливостей працюючого. Дуже важливо створити умови, при яких людині було б легко і приємно трудитися, але не менш важливо, щоб чоловік розумів, що він робить, навіщо він це робить і бачив результати своєї праці, а також міг передбачити соціальні та психологічні наслідки свого праці.

І починати докорінну перебудову на шляху до гуманізації треба з технічного освіти. Є різні підходи до розуміння гуманізації в технічному вузі, найбільш перспективною нам здається точка зору, яка виділяє фундаментальне поняття гуманізації як поворот освіти обличчям до людини. У технічній освіті гуманізація має два найважливіших напрями. Перше - це гуманізація самого технічного знання, вона повинна увійти в тканину викладаються предметів через підвищення загальнокультурної та психологічної підготовки викладачів технічних вузів, друге - це гуманізація освіти через розкриття творчого потенціалу індивідуальності викладача і студента, пошук і діагностику обдарованої молоді, а також через безперервну психологічну підготовку під час їх навчання у вузі.

В даний час ряд проблем, що стоять перед вузом, мають чисто психологічні коріння і можуть бути вирішені тільки з використанням нових психологічних методів оцінки і корекції особливостей особистості студентів. До цих проблем відносяться:

- неадекватна структура мотивів студентів у процесі навчання у вузі;

- низький рівень усвідомлення студентами своїх можливостей, здібностей, особливостей особистості;

- відсутність методів, що розвивають особистість студента в процесі навчання у вузі;

- низький рівень психологічної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності;

- недостатній рівень розвитку навичок взаємодії з іншими людьми;

- недостатній облік в процесі професійної підготовки схильностей, можливостей і типу особистості студента.

Наша книга-підручник «Практична психологія» охоплює комплекс проблем, які входять в основний курс психології, запропонований студентам технічного вузу.

Кафедра практичної психології Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету розробила програму психологічної підготовки студентів технічного вузу й успішно впровадила її у практику викладання. Курс складається з двох частин: перша - «Психологія індивідуальності», друга - «Психологія взаємодії в групі, соціально-психологічні основи управління організацією». Наприкінці першої частини курсу студентам пропонується самостійна курсова робота на тему «Мій психологічний портрет», який складається на основі аналізу властивостей своєї індивідуальності, отриманих при бланковому та комп'ютерному тестуванні.

Пропонуємо читачам скласти психологічний портрет своєї індивідуальності після вивчення першої частини нашого підручника з «Психології особистості».

Кілька слів про предмет психології та практичної психології (більш докладно про це написано в 1 частині підручника).

Психологія, в буквальному значенні цього слова - наука про душу, історія її, як вивчення душі людини, її психічного світу методом самоспостереження (інтроспекції) і самоаналізу, йде далеко в глибину століть, в філософські та медичні вчення. Психологія як самостійна наука утвердилася лише в кінці минулого століття, після того, як отримала експериментальну базу та природничо-наукову, фізіологічну основу.

Датою початки наукової психології вважається 1879 р., коли в Лейпцигу була відкрита Вундтом перша психологічна лабораторія. Шлях розвитку наукової психології був не простим, він відображає різноманіття і складності практики та життєдіяльності людей. Спочатку розробки в психології мали суто теоретичний характер, але потім, особливо у зв'язку з розвитком виробництва і техніки, що все більше і більше висувалися практичні проблеми, які необхідно було вирішувати психології (працездатність, взаємини в групі, мотивація поведінки і т. д.).

В середині двадцятого століття спостерігається активний процес диференціації психології на численні галузі - вікова, медична, інженерна, соціальна, педагогічна, космічна, спортивна, творчості і т. д.

Психологія, розвиваючись і як теоретична наука, все ближче і ближче підходить до практики. І виникає потреба в інтеграції знань з різних областей психології для вирішення життєво-важливих проблем конкретних людей. Це призводить до появи нового напряму в психологічній науці - практичної психології.

В чому ж суть і особливості практичної психології?

Відомі психологи Ю. М. Забродін і Ст. Ст. Новіков відзначають, що відмінність теоретичної (науково-дослідницької) та науково-практичній психології полягає перш всього в предметі та об'єкті вивчення. Науково-практична психологія завжди має справу з реальним об'єктом, в якому є все: і особистісна структура, і система функціональних і психічних станів зі своєю динамікою.

Розуміння природи реального об'єкта при роботі практичного психолога має спиратися не тільки на певне предметне уявлення, яке є в психологічній науці (або її галузі), але і на ту реальність, в яку включений цей об'єкт, тобто людина.

Отже, у центрі уваги практичної психології повинен стояти реальний живий людина з усіма його особливостями, включений в реальну сферу життєдіяльності (професійну, побутову та особисту) і наповнений різними життєвими проблемами, які можуть його радувати і мучити.

Завдання психології та психологів допомогти людині розібратися в собі, у своїх складних проблеми та знайти раціональний вихід зі сформованих ситуацій без значних нервово-психічних напружень.

В цьому суть практичної психології, яка розуміється нами як інтеграція знань і методів з різних областей психології з метою вирішення проблем, що виникають у людини в різних сферах його життєдіяльності.

В згідно з цим розумінням ми розглядаємо структуру, методи практичної психології і результат, до якого можна прийти, використавши рекомендації практичної психології.

Практична психологія складається з чотирьох частин:

1) психологія індивідуальності;

2) психологія взаємин і взаємодії в групі;

3) психологія професійної діяльності;

4) психологія особистої та повсякденному житті.

Логіка такого поділу полягає в тому, що в центрі стоїть людина з його неповторною індивідуальністю, і він повинен знати і розуміти себе та іншого людини. Але людина рідко буває один, зазвичай він включений в групові відносини, які можуть бути дуже різними, але разом з тим, є певні закономірності взаємин і взаємодії в групі, знання яких допомагає людині раціонально будувати свою поведінку. Дві інших частини практичної психології розкривають можливості і особливості поведінки людини в основних сферах його життєдіяльності: професійної, особистої і повсякденному житті. В цілому, ми підходимо до розуміння того, що таке внутрішня гармонія у людини, як сама людина може сприяти її розвитку і зміцненню психічного здоров'я.

В практичної психології застосовуються методи, що використовуються в науковій психології. Ми пропонуємо опис сутності основних методів психології.

 

  

До змісту: Практична психологія. Підручник для вузів

 

Дивіться також:

 

Психологія Підручник з психології

 

Сфери практичного застосування психологічного знання. Особлива...

9 липня 2013Поэтому з психології праці запозичуються в основному методичні знання. ... Можна вказати найбільш важливі завдання, які вирішуються практичним психологом у школі.

 

Психологія

8 липня 2013Предисловие наукового редактора. Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. Основні ... напрямки практичної психології.

 

...і нормативні документи, що відносяться до практичної психології

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються практичної психології; основи психології праці та управління...

 

Загальні відомості про психології та психіки

У словнику практичного психолога зазначається, що «в системі наук психологія займає абсолютно особливе місце.

 

Психологія і педагогіка

6 липня 2013путей повідомлення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано. ... Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців...

 

Тематичні цитати визначення термінів

У строгому сенсі розуміється як наука про психіку, а психолог - людина, що професійно займається психологією в теоретичному і практичному плані...

 

Еволюція етнологічних поглядів в Росії і в усьому світі....

М.: Інститут практичної психології, 1996. ... См.: Вундт Ст. Проблеми психології народів. М., 1912; Фуллье А. Психологія французького народу.

 

Трансерфінг реальності - переміщення енергії думок

В цей розділ входять книги з практичної психології, книжки - рекомендації, книги - полу релігійного смислового змісту, претендують на зміну розуміння нормальної...

 

Діяльність Джона Дьюї. Инструменталистская версія прагматизму...

У книзі "Психологія" (1886) він підкреслював, що об'єктом психологічного дослідження є цілісний людина та її практична діяльність.

"Філософія"