Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Психологія


Розділ: Економіка і юриспруденція

  

 

СЕРІЯ ПІДРУЧНИК НОВОГО СТОЛІТТЯ

 

Психологія

Підручник для гуманітарних вузів

 

Під редакцією

В. Н. ДРУЖИНІНА

 

Санкт-Петербург

Москва • Харків • Мінськ

2001

 

Підручник підготовлений групою провідних російських науковців та викладачів відповідно до вимог Державного освітнього стандарту для бакалаврів. У загальній частині підручника викладаються основи психології як наукової дисципліни, базові відомості про її структуру, історії, методи і досягнення. Спеціальна частина присвячена конкретним галузей психологічної науки, орієнтованим на фахівців-гуманітаріїв.

 

Призначений для студентів 1-2 курсів гуманітарних спеціальностей, для викладачів кафедр психології гуманітарних вузів і всіх читачів, які цікавляться теоретичними і прикладними аспектами психологічної науки.

                  

© Дружинін В. Н., 2000

© Серія, оформлення. Видавничий будинок «Пітер», 2001

 

Передмова наукового редактора

 

Частина 1. Загальна психологія Глава 1. Психологія як наука 1.1. Методологія наукового пізнання

1.1.Объяснительные принципи психології

Принцип детермінізму

Принцип цілісності

Принцип активності

Принцип суб'єктності

Принцип реконструкції

1.1.Предмет та методи психології

Психологія - єдина наукова дисципліна

Рекомендована література

Глава 2. Історія психології

Вчення про душу

Філософська теорія пізнання, вчення про досвід і свідомість

2.2. Психологія як самостійна наукова дисципліна (60-ті роки XIX ст. - теперішній час)

Криза психології

Сучасний стан психології

2.3. Психологічна наука і психологічна практика

Основні напрямки практичної психології

Сфери практичного застосування психологічного знання

Рекомендована література

Розділ 3. Біологічні основи психіки

3.1. Розвиток психіки у філогенезі

Формування органів почуттів

3.2. Нейрофізіологічні механізми вищої нервової діяльності

3.3. Центральна нервова система

3.4. Психофізіологічна проблема

Рекомендована література

Глава 4. Природна і соціальна детермінація психічного розвитку

4.1. Основні підходи до проблеми біологічного і соціального в психології

Типологічний підхід

Концепція індивідуальності

Психогенетический підхід

Результати психогенетических досліджень

Взаємодія генотипу і середовища

4.2. Вивчення розрізняються груп

4.3. Механізми адаптації

Рекомендована література

Глава 5. Структура психіки

5.1. Функції психіки

5.2. Психічні процеси, стани і властивості

5.3. Свідомість і несвідоме

5.4. Змінені стани свідомості

Сон

Штучно викликані ІСС

Рекомендована література

Глава 6. Научіння

6.1. Види навчання

Класичне обумовлення

Оперантне обумовлення

6.2. Складні форми навчання

Когнітивні карти

Інсайт

Перенесення

Імітація та научіння через спостереження

Рекомендована література

Глава 7. Психологія діяльності та адаптація

7.1. Проблема діяльності в психології

7.2. Схема аналізу діяльності

Рівень дії

Рівень операції

7.3. Творчість

7.4. Адаптація і дезадаптація

Порушення процесу адаптації

Рекомендована література

Глава 8. Емоції і почуття

8.1. Загальне уявлення про емоції

8.2. Роль емоцій

Керуюча роль емоцій

Дезорганизующая роль емоцій

8.3. Прояв емоцій

8.4. Механізми емоцій

8.5. Управління емоціями

8.6. Почуття

Рекомендована література

Глава 9. Мотивація і психічна регуляція поведінки

9.1. Поняття про мотивацію

9.2. Рішення проблеми мотивації в рамках біхевіоризму

9.3. Психоаналітичні теорії мотивації

9.4. Гуманістичні теорії мотивації

9.5. Когнітивні теорії мотивації

Теорія балансу

Сценарії (скрипти) і контрфакты

9.6. Мотиваційний контроль дій

Плани і структура поведінки

Теорія чотирьох стадій дії, або «модель Рубікону»

Теорія мотиваційного контролю Д. Хайленда

Основні структурні блоки контролю дії

Рекомендована література

Глава 10. Увагу

10.1. Проблема уваги в психології

10.2. Види уваги

10.3. Теоретичні напрями в дослідження уваги

Дослідження уваги у когнітивній психології

Увагу як активність особистості

Увагу як спосіб управління поведінкою і функція контролю

Увага як результат організації діяльності

Рекомендована література

Глава 11. Сенсорно-перцептивні процеси

11.1. Відчуттів психофізика

11.2. Види відчуттів

Нюх

Зір

11.3. Сприйняття простору та руху

Сприйняття руху

Сприйняття форми

11.4. Константность сприйняття

Рекомендована література

Глава 12. Пам'ять

12.1. Основні мнемічні процеси

Запам'ятовування

Зберігання

Відтворення

Забування

12.2. Класифікації видів пам'яті

12.3. Моністична і множинна трактування пам'яті

Моделі пам'яті в когнітивній психології

12.4. Функціональний підхід в дослідженнях пам'яті

12.5. Рівні переробки інформації

Сенсорний рівень

Лексичний та подібний рівень

12.6. Пам'ять та організація знань

Функціонування знань

Рекомендована література

Глава 13. Мислення та інтелект

13.1. Співвідношення понять «мислення» та «інтелект»

13.2. Види мислення

13.3. Мислення та логіка

13.4. Процес мислення

13.5. Мислення і творчість

13.6. Індивідуальні особливості інтелекту.

13.7. Вікові, статеві та соціальні особливості інтелекту

Рекомендована література

Глава 14. Мова

14.1. Загальна психологічна характеристика мови

14.2. Еволюція ідей про природу мови і мови

Психолінгвістика

Психолінгвістика в нашій країні

14.3. Онтогенез мовленнєвої

Ранній онтогенез мовленнєвої

Мовленнєвий розвиток від року до шкільного віку

14.4. Основні психологічні аспекти функціонування мови

Мова і мислення

14.5. Особистість у мовленні

14.6. Практичні додатки використання мови

Практична риторика

Порушення мовленнєвої функції

Рекомендована література

ЧАСТИНА II. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Глава 15. Теорії особистості

15.1. Проблема особистості у психології

15.2. Психодинамічна теорія особистості

15.3. Аналітична теорія особистості

15.4. Гуманістична теорія особистості

15.5. Когнітивна теорія особистості

15.6. Поведінкова теорія особистості

15.7. Діяльнісна теорія особистості

Самоконтроль

15.8. Диспозициональная теорія особистості

Рекомендована література

Глава 16. Психічний розвиток особистості

16.1. Фактори психічного розвитку людини

16.2. Періодизації психічного розвитку

16.3. Періодизації когнітивного розвитку

Періодизації особистісного розвитку людини

16.4. Планування і вибір життєвого шляху

Життєві плани і життєвий сценарій

Рекомендована література

Глава 17. Психологія індивідуальних відмінностей

17.1. Історія становлення диференціальної психології

17.2. Предмет і методи диференціальної психології

17.3. Основні напрями диференційно-психологічних досліджень

17.4. Тестування особистості

Особистісні опитувальники

Проективні методики

Об'єктивні методи дослідження особистості

Рекомендована література

ЧАСТИНА III. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 18. Введення в соціальну психологію

18.1. Предмет і структура соціальної психології

18.2. Історія вітчизняної соціальної психології

Становлення соціальної психології

Розвиток соціальної психології

Стагнація соціальної психології

Відродження соціальної психології

18.3. Історія зарубіжної соціальної психології

18.4. Методи соціально-психологічного дослідження

Метод спостереження

Метод аналізу документів

Метод опитування

Метод соціометрії

Метод групової оцінки особистості

Шкали вимірювання соціальних установок

Експеримент

Апаратурний метод

Рекомендована література

Глава 19. Соціальна психологія особистості

19.1. Соціальні установки, стереотипи і забобони особистості

19.2. «Я-концепція» як соціально-психологічний феномен

Рекомендована література

Глава 20. Психологія міжособистісної взаємодії

20.1. Міжособистісне сприйняття та розуміння

20.2. Міжособистісні відносини

20.3. Психологія спілкування

Структура спілкування

20.4. Психологія міжособистісного впливу

Рекомендована література

Глава 21. Психологія малих груп і міжгрупової взаємодії

21.1. Види і структура малої групи

21.2. Лідерство у малих групах

21.3. Конформізм та групове тиск

21.4. Розвиток малої групи

21.5. Психологія міжгрупової взаємодії

21.6. Психологія внутрішньо - і міжгрупових конфліктів

Рекомендована література

Глава 22. Психологія великих соціальних груп і масових явищ

22.1. Психологія великих соціальних груп

22.2. Психологія натовпу

Види натовпів

Структура натовпу

Психологічні особливості поведінки людини в натовпі

22.3. Масові явища у великих дифузних групах

Психологія чуток

Психологія паніки

Рекомендована література

ЧАСТИНА IV. ПСИХОЛОГІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 23. Психологічні основи професіознавства

23.1. Психологія і праця

Праця, професія, спеціальність

Психологічний зміст праці

23.2. Методи вивчення трудової діяльності

Метод професіографії

23.3. Класифікація трудової діяльності

Класифікація видів праці

Класифікація професій

23.4. Формування особистості професіонала

Особистість та діяльність

Вікові та біографічні кризи

23.5. Працездатність суб'єкта праці

Динаміка працездатності

Показники працездатності

23.6. Надійність суб'єкта праці

Рекомендована література

Глава 24. Професійний розвиток особистості

24.1. Співвідношення особистості і професії

24.2. Прогресивна стадія професійного розвитку особистості

24.3. Регресивна стадія професійного розвитку особистості

Рекомендована література

Глава 25. Функціональні стани суб'єкта праці

25.1. Загальна характеристика функціональних станів

Формування функціонального стану

Структура функціонального стану

Класифікація функціональних станів

25.2. Стомлення

25.3. Психологічний стрес

Когнітивна теорія стресу

25.4. Психологічна готовність до діяльності

25.5. Прийоми управління функціональними станами

Література

Глава 26. Психологія професійної придатності

26.1. Професійні здібності і мотивація

Мотивація трудової діяльності

26.2. Психологічна діагностика і прогностика

26.3. Професійна орієнтація

26.4. Професійний психологічний відбір

26.5. Психологічні основи професійної підготовки і адаптації до праці

Психологічні особливості адаптації до праці

Література

ЧАСТИНА V. КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 27. Основні форми психічних порушень процесів

27.1. Клінічна психологія і психіатрія

27.2. Розлади відчуття

27.3. Розлади сприйняття

27.4. Розлади уваги

27.5. Порушення пам'яті

Рекомендована література

Глава 28. Розлади пізнавальної діяльності та особистісно-емоційної сфери

28.1. Порушення інтелекту

Основні синдроми порушень пам'яті та інтелекту

28.2. Порушення мислення

Основні маячні синдроми

28.3. Порушення емоцій

28.4. Порушення свідомості

Синдроми виключення свідомості

Синдроми потьмарення свідомості

28.5. Порушення особистості

Порушення смыслообразования

Порушення саморегуляції і опосередкування

Порушення критичності і спонтанності поведінки

Рекомендована література

Глава 29. Основні психічні захворювання, їх лікування і профілактика

29.1. Шизофренія

29.2. Маніакально-депресивний психоз

29.3. Психогенні захворювання

29.4. Психопатії

29.5. Психосоматика

29.6. Алкоголізм

29.7. Наркоманії та токсикоманії

29.8. Психологічні основи психотерапії та реабілітації

29.9. Психогігієна

29.10. Психофармакологія

29.11. Психологія посттравматичного стресу

Рекомендована література

ЧАСТИНА VI. ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 30. Історична психологія

30.1. Історична психологія як наука

30.2. Предмет і завдання історичній психології

30.3. Проблема методу в історичній психології

30.4. Специфіка психічного світу людини минулого (на прикладі стародавніх греків періоду архаїки)

Рекомендована література

ЧАСТИНА VII. ЕТНІЧНА І КРОСКУЛЬТУРНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 31. Етнічна психологія як наука

31.1. Предмет, історія і завдання етнічної психології

31.2. Основні поняття етнічної та кросскультурной психології

Етнічне самосвідомість і етнічна ідентичність

Культура

31.3. Психологічний вимір культур

Рекомендована література

Глава 32. Прикладні аспекти етнічної психології

32.1. Особистість і культура

Самоконцепции як культурний феномен

32.2. Психологія спілкування і культура

Кроскультурні дослідження статевих ролей

Культура і вербальне спілкування

Культура і невербальне спілкування

32.3. Психологія етнічних міграцій та акультурації

Наслідки міжкультурних контактів

Рекомендована література

ЧАСТИНА VIII. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 33. Основи юридичної психології

33.1. Методологічні основи юридичної психології

33.2. Завдання юридичної психології

33.3. Предмет і система юридичної психології

33.4. Перспективи розвитку юридичної психології

Рекомендована література

ЧАСТИНА IX. ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Глава 34. Екологічна психологія

34.1. Предмет і історія екологічної психології

34.2. Психологічні ефекти взаємодії людини і середовища

Рекомендована література

ЧАСТИНА X. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

Глава 35. Психологія творчості

35.1. Творчість як психічний процес

35.2. Концепції креативності

Концепція креативності Дж. Гілфорда і Е. П. Торренса

Концепція М. Воллаха і Н. Когана

Концепція А. Мідника

Теорія інвестування Р. Стернберга

35.3. Творча особистість та її життєвий шлях

35.4. Розвиток творчих здібностей

Функціональна когнітивна надмірність як основа людської творчості

Рекомендована література

Словник

Література

 

  

Дивіться також:

 

Психологія

 

«Психологія - наука про закономірності, механізми і факти психічного...

Галузі психології: психофізіологія, зоопсихологія та порівняльна психологія, соціальна психологія, дитяча психологія та педагогічна психологія...

 

2Загальні відомості про психології та психіки

Загальні відомості про психології і психіки. «Визнаючи пізнання справою прекрасним і гідним, але ставлячи одне знання вище іншого або за ступенем досконалості, або тому...

 

Управління персоналом. Психологія особистості працівника як об'єкта...

Особистість розглядається в психології як носій свідомості і суб'єкт цілеспрямованої діяльності.

 

Гра на біржі. Психологія гри

Психологія поведінки людей є ключем до розуміння того, що відбувається на фінансових ринках.

"Торгівля акціями на біржі

 

...груп і верств населення. Правова ідеологія і правова психологія

16.2. Правова ідеологія і правова психологія. Правосвідомість у своїй структурі містить правову ідеологію і правову психологію.

"Загальна теорія права

 

Теорія груп елементи соціальної психології. Поняття команди....

У кожному разі формування працездатної групи доцільно Залучення фахівців в області психології, соціології, соціальної психології.

 

Управління персоналом. Психологія робочої групи (трудового...

Це дуже допомагає створенню сприятливого психологічного клімату в групі. Під малою групою в соціальній психології розуміється нечисленна по складу група...

 

Управління персоналом. Що таке профессиография, професіограма...

Найбільше знань про психологію працівника, особливості його професійних і особистісних якостей може нам дати психологія праці.

 

Вчення Арістотеля про душу. Психологія. Антропологія та фізіологія

Вчення про душу.- Психологія. - Антропологія та фізіологія.- Етика.- Політика.- Про виховання і музиці,- Про владу в. рабстві.- Теорія поезії...

"Життя Чудових Людей

 

Останні додавання:

 

Виборче право Митний кодекс Російське громадянське право Захист прав споживачів

Реєстрація прав на нерухоме майно та угоди з ним "Про іпотеку (заставі нерухомості)"