Вся Бібліотека >>>

  

 

Психологія

Психологія та педагогіка


Розділ: Економіка і юриспруденція

  

 

Новосибірська державна академія

економіки і управління

 

Сибірський державний університет

шляхів сполучення

 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

Навчальний посібник

 

Рекомендовано

Міністерством загальної і професійної освіти

Російської Федерації якості навчального посібника

для студентів вищих навчальних закладів

 

Москва-Новосибірськ

ІНФРА-М-НГАЭиУ

2000

 

Автори: Л.К. Аверченко, Андрюшина Т.В., Булигіна А.А., Журевич Л.А., Залєсов Г.М., Звягінцев В.В., Кашник О.І., Крейк А.І., Ніколаєнко В.М., Татаринова Р.Б., Федосихина Е.А., Шибаєва С.С.

 

Рецензенти: д-р психол. наук, професор Новосибірського державного педагогічного університету В.Г. Леонтьєв, д-р пед. наук, професор Новосибірської державної академії будівництва Ц.Р. Скібіцький, д-р пед. наук, професор Сибірського державного університету шляхів сполучення Н. Ст. Силкіна.

 

У навчальному посібнику висвітлено три блоки проблем: психологія пізнавальних процесів (відчуття і сприйняття, увага, пам'ять, уява, мислення), психологія особистості (особистість, темперамент, характер, здібності, почуття і емоції, воля) і педагогіка.

Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані в процесі навчання знання необхідні в роботі з персоналом і соціальними групами, крім того, вони допоможуть побудувати ділові та міжособистісні стосунки, а також допоможуть в самопізнанні, з тим щоб раціонально підходити до власної долі, до особистісному зростанню.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

© НГАЭиУ, 1998

© ІНФРА-М, 1998

 

серія заснована в 1996 р.

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ I ВВЕДЕННЯ В ПСИХОЛОГІЮ І ПЕДАГОГІКУ

Розділ 1. Предмет психології і педагогіки, їх завдання і науково-дослідні методи

1. Педагогіка як наука і практика

2. Що вивчає психологія?

3. Науково-дослідні методи психології і педагогіки

Глава 2. Психіка і організм, свідомість і підсвідомість. Психологічний захист

1. Психіка і організм

2. Свідомість і підсвідомість

3. Механізми психологічного захисту

РОЗДІЛ II ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Розділ 1. Відчуття і сприйняття

1. Пізнавальні психічні процеси. Структура прийому інформації

2. Відчуття: класифікація, загальні властивості

Основні характеристики чутливості аналізаторів

3. Сприйняття, його види і властивості

Властивості сприйняття

Глава 2. Увагу

1. Загальне уявлення про увагу. Теорії уваги

2. Зосередженість і розвиток уваги

Розділ 3. Пам'ять

1. Загальна характеристика пам'яті. Теорії пам'яті

2. Види і особливості пам'яті

3. Закони пам'яті. Мнемотехнічні прийоми запам'ятовування

Глава 4. Уява

1. Поняття "уява", його види та форми прояву

2. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви. Функції уяви

3. Уява і мислення. Уява і творчість

Глава 5. Мислення

1. Сутність мислення як пізнавального процесу

2. Типи і види мислення. Індивідуальні особливості мислення

3. Мова як інструмент мислення і засіб спілкування

РОЗДІЛ III ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 1. Особистість

1. Визначення поняття "особистість". Співвідношення понять "людина", "індивід", "індивідуальність" з поняттям "особистість"

2. Дослідження особистості: етапи, наукові підходи

3. Структура особистості. Соціалізація особистості

Глава 2. Темперамент

1. Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту

2. Характеристика типів темпераменту. Темперамент і особистість темперамент і діяльність

Розділ 3. Характер

1. Поняття про характер. Фізіологічні основи характеру

2. Структура характеру. Риси характеру

3. Акцентуації характеру

Глава 4. Здібності

1.поняття"здібності". Структура і види здібностей

2. Природа людських здібностей

3. Розвиток здібностей

Глава 5. Почуття та емоції

1. Поняття про почуття, емоції та їх види. Емоційні стани

2. Функції емоцій та почуттів, їх значення в життя людини

3. Почуття і особистість. Розвиток емоційної сфери особистості та емоційна саморегуляція

Глава 6. Воля

1. Загальне поняття про волю. Теорії волі

2. Розвиток волі у людини

РОЗДІЛ IV ПЕДАГОГІКА

Розділ 1. Педагогіка як теорія навчання

1. Дидактика: поняття, основні функції

2. Принципи навчання

3. Методи навчання

Глава 2. Педагогіка як теорія виховання

1. Загальне уявлення про виховання

2. Цілі освіти і виховання

3. Засоби й методи виховання

Розділ 3. Навчальна ситуація як спосіб організації ефективного взаємодії

1. Структура міжособистісних відносин в навчальної ситуації

2. Види ситуаційних відносин

3. Емоційно-моральний розвиток особистості

Глава 4. Морально-психологічний образ педагога

1. Праця педагога: різні точки зору

2. Основні ознаки психолого-педагогічної культури педагога

3. Система державних заходів, стимулюють підвищення кваліфікації педагогів

Глава 5. Сімейне виховання і сімейна педагогіка

1. Характерні риси сімейного виховання, його проблеми

2. Сімейна педагогіка про умови і основні типи сімейного виховання

3. Взаємовідносини сім'ї та школи виховному процесі. Авторитет вихователя

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

Додаткова література

  

Дивіться також:

 

Управління персоналом

...професор, член експертної ради ВАК Російської Федерації з педагогіки і психології. ... 1.3. Трудовий колектив і його розвиток. 1.4. Соціально-психологічні феномени...

 

Бенджамін Спок і його педагогіка

У дні фестивалю я познайомився з доктором Споком, провів з ним багато часу, обговорюючи різні проблеми педагогіки та психології.

 

...А П. Єдина система безперервної освіти //Радянська педагогіка....

Барабанщиків А. В., Давидов В.П., Феденко Н.Ф. Основи військової психології та педагогіки: Навч. посібник для студентів пед. ін-тів по спец. №2115 "Поч. воєн. навчання і фіз...

 

Інструментарій виявлення професійних та особистісних якостей...

*Психологія і педагогіка / Упоряд. ... • проективні методи, засновані на висновках психологічної науки про те, що суб'єкт свідомо чи несвідомо переносить...

 

...і за значенням перевершує всі інші - потреба. Психологія...

* Загальна психологія: Підруч. посібник для студентів пед. інститутів. Ред. В.В. Богословський та ін ... ** Хекхаузен X. Мотивація і діяльність. Т.1. М.: Педагогіка, 1986.

"Біржова діяльність

 

Введення в науку Організаційне поведінка. Організаційне...

**Психологічний словник. - М: Педагогіка - Прес, 1996. ... Організаційна поведінка базується на дослідженнях економічної психології та економічної соціології, проте...

 

Психограма - найважливіша частина професіограми - характеристика...

• швидкість і точність розпізнання, порівняння, розрізнення, виділення, членування і т. д. Методи виявлення цих якостей описані в роботах К. К. Платонова по індустріальної психології

 

Психологічний контакт. Особливе значення в забезпеченні успішності...

Це криміналістика, бухгалтерський облік та експертиза, судова статистика, судова медицина, судова психіатрія, судова психологія. ... bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2 .htm.

 

...Р. М. ХМУРИЧ, викладачі кафедри педагогіки і психології...

М. Н. ФИЦУЛА, Р. М. ХМУРИЧ, викладачі кафедри педагогіки і психології педагогічного інституту.

 

...груп і верств населення. Правова ідеологія і правова психологія

16.2. Правова ідеологія і правова психологія. Правосвідомість у своїй структурі містить правову ідеологію і правову психологію.

"Загальна теорія права

 

Останні додавання:

 

Виборче право Митний кодекс Російське громадянське право Захист прав споживачів

Реєстрація прав на нерухоме майно та угоди з ним "Про іпотеку (заставі нерухомості)"