Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Політологія


Розділ: Підручники

  

 

Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів.

 

Гаджієв К.С.

 

М.: Логос, 2001

 

Рецензенти:

Доктора політичних наук

В.Н.Дахин (Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації), Г.В.Каменская (Інститут світової економіки і міжнародних відносин РАН)

 

Викладається курс політології: становлення, основні проблеми, методи та теми політичної науки. Головне увагу приділяється політологічним аспектів громадянського суспільства та інститутів влади. Розглядаються основні політичні системи, партії та ідейні течії. Розкриваються природа демократії, особливості політичного розвитку Росії, роль у політиці засобів масової інформації. Містить питання для контролю знанні, навчальну програму, рекомендовану літературу. На відміну від того ж автора книги «Введення в політичну науку» (М., Логос, 2000) виклад наведено в відповідність з вимогами державних освітніх стандартів вищого професійної освіти другого покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів. Являє інтерес як для політичних діячів, наукових працівників, фахівців служб політичного консультування, так і для широкої читацької аудиторії.

 

© К.С. Гаджиєв, 2001

© «Логос», 2001

ПЕРЕДМОВА

Глава 1 ОСНОВНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Витоки політичної науки

Формування основ політичної науки

Інституціоналізація політичної науки

Дві тенденції в розвитку політичної науки

Політична наука після Другої світової війни

Порівняльна політологія

Глава 2 ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК САМОСТІЙНА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

Предмет політичної науки

Місце політичної науки в системі соціальних та гуманітарних наук

Політична філософія

Політична психологія

Політична антропологія

Методологія і методи політичних досліджень

Метод дослідження

Біхевіористський аналіз

Політико-культурний підхід

Міждисциплінарний аналіз

Глава 3 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Витоки громадянського суспільства

Громадянське суспільство: сутність і найважливіші структурні елементи

Принцип поділу різних сфер суспільного життя

Глава 4 ВЛАДА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Історичні корені влади

Влада і монополію на законне насильство

Основні параметри влади

Глава 5 ДЕРЖАВА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальна характеристика

Територіальний імператив

Легітимність

Політична легітимізація

Суверенітет

Національна держава

Абстрактність і анонімність влади та держави

Правова держава

Міцна влада

Глава 6 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Системний підхід або політична система?

Основні характеристики політичної системи

Світове співтовариство

Досвід типологізації політичних систем

Політичні режими

Територіально-політична організація державно-політичної системи

Унітарний тип

Федерація

Проблема суверенітету

Субсидіарність

Договірні та конституційно-договірні федерації

Конфедерація

Глава 7 ДЕМОКРАТІЯ: ПРИНЦИПИ, УСТАНОВКИ ТА ЦІННОСТІ

Поняття «демократія»: витоки і зміст

Основні принципи та установки демократії

Недоліки і переваги демократії

Конституційні основи демократії

Ліберально-демократичні режими

Глава 8 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

Основні віхи формування партій

Ідея і принцип представництва

Роль і функції партій у політичній системі

Партії і зацікавлені групи

Досвід типологізації політичних партій

Особливості міжпартійної конкуренції

Новітні тенденції в еволюції партії

Про перспективи розвитку партійної системи в Росії

Глава 9 ВИБОРЧІ СИСТЕМИ: МЕХАНІЗМИ І ПРОЦЕДУРИ

Виборча кампанія

Основні типи виборчої системи

Глава 10 ДЕМОКРАТІЯ В НЕЗАХІДНОМУ СВІТІ

Феномен експансії демократії

Співвідношення ринкової економіки і демократії

Демократія як народовладдя

Сумісна демократія з незападными культурами?

Про виживання і керованості демократії у незахідному світі

Глава 11 ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ДИКТАТОРСЬКОГО ТИПУ

Типологізація диктаторських систем

Тоталітарні режими

Анігіляція традиції

Тоталітарні перевтілення інтернаціоналізму і націоналізму

Політичний та ідеологічний монізм

Терор як сутнісна характеристика тоталітаризму

Тоталітарний людина і держава

Редукціонізм і апофеоз конфронтаційності

Глава 12 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Виникнення політичної конвенції культури

Що таке політична свідомість?

Політична соціалізація

Складові елементи політичної культури

Політична символіка

Релігійний аспект політичної культури

Типологізація політичної культури

Фрагментований і інтегрований тип

Органічний тип

Ліберально-демократичний тип

Глава 13 ПОЛІТИЧНА ЕТИКА

Морально-етичний аспект політичного світу

Політика між професіоналізмом і мораллю

Антиномія між рівністю і свободою

Глава 14 ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Політична теорія

Політична ідеологія

Що є політична філософія?

Онтологія світу політичного

Глава 15 ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Лібералізм

Консерватизм

Соціал-демократизм

Марксизм

Глава 16 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ

Місце і роль ЗМІ в політиці

Тенденції впливу ЗМІ на громадську думка

Що таке «теледемократия»?

Взаємовідносини ЗМІ та владних структур

ЗМІ як інструмент «політичного маркетингу»

ЗМІ і опитування громадської думки

Театралізація політичного процесу

Додаток ПРОГРАМА КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Тема I. Політологія як самостійна наукова дисципліна: етапи формування, предмет, цілі і завдання

Тема П. Соціологічні основи політики

Тема III. Влада і держава

Тема IV. Політичні системи і політичні режими

Тема V. Демократії: принципи, установки і цінності

Тема VI. Політичні партії та виборчі системи

Тема VII. Політичні системи диктаторського типу

Тема VIII. Політична культура

Тема IX. Політична етика

Тема X. Політична філософія

Тема XI. Основні течії ідейно-політичної думки

Тема XII. Засоби масової інформації політиці

Література

  

Дивіться також:

 

...науки після 1945 р. Експерти ЮНЕСКО. Американська політологія....

Політологія в США орієнтується переважно на прикладні емпіричні дослідження.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Становлення політичної науки. Початок політичної науки у Франції...

Однак поступово американська політологія зосередилася на конкретно-емпіричних дослідженнях діяльності урядових інститутів і політичної поведінки людей.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС. Політологія і соціологія. Походження сім'ї...

Політологія і соціологія. Походження сім'ї, приватної власності і держави. Фрідріх Енгельс.

bibliograph.com.ua/engels/

 

...державу і політику породило нову галузь знань - політологію...

§ 1. Введення. Прагнення ряду вчених науково осягнути держава і політику породило нову галузь знань - політологію (політичну науку)...

bibliotekar.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення...

У свою чергу, політологія використовує положення і висновки теорії держави і права з питань розуміння політичної влади та держави, функцій і механізму держави...

bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/3 .htm

 

Політична наука прагне стати наукою, спирається на достовірні...

В даний час історія політичних і правових учень являє собою історичну частину не тільки філософії права, а й політології.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США...

Для студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями «Політологія», «Державне і муніципальне управління», «Юриспруденція».

bibliograph.com.ua/administrativnoe-pravo-7/index.htm

 

...Арон. На відміну від спеціальної науки про політику - політології...

На відміну від спеціальної науки про політику - політології - політична філософія розглядає ці принципи в світоглядному плані і співвідносить їх з філософськими...

bibliograph.com.ua/filosofiya/119.htm

 

Поняття режим. Поняття державно-політичного режиму....

Цікаво, що в політології ця проблема досліджується у відносно більш широкому ракурсі як весь політичний режим, в той час як у конституційному праві...

bibliograph.com.ua/konstitucionnoe-pravo-1/113 .htm

 

ФІЛОСОФІЯ. Підручник з філософії

Область наукових інтересів - політична філософія, політологія. Брудне Олександр Феодосійович - доктор філософських наук...

 

Видатна роль в критиці кейнсіанства і в розробці...

Коло дослідницьких інтересів Ф. Хайєка надзвичайно широкий - економічна теорія, політологія, методологія науки, психологія, історія ідей.

bibliograph.com.ua/economicheskaya-teoriya-3/81 .htm

 

Науковий менеджмент» в США, лідером якого був Ф.Тейлор, є...

Його величезну спадщину, що включає роботи з соціології і політології, релігії, економіці, методології науки, пройнятий порівняльно-історичним підходом.

bibliograph.com.ua/menedzhment-2/120 .htm

 

Концепції плюралістичної демократії. Моріс Ориу. Основне увагу...

До середини сторіччя институционалистические концепції зайняли панівне становище у французькій політології (це позначилося і на навчальних планах університетів...

 

Останні додавання:

 

 Педагогіка

Ділова психологія