Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Педагогіка


Розділ: Підручники

  

 

ПЕДАГОГІКА: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів

 

Навчальне видання

Віталій Олександрович Сластенин,

Ілля Федорович Ісаєв,

Олександр Іванович Міщенко,

Євгенії Миколайович Шиянов

 

 

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з державним стандартом базової педагогічної освіти для студентів, що навчаються в умовах як моно-, так і багаторівневої підготовки фахівців в галузі освіти.

Рекомендується для студентів всіх вузів, в яких курс педагогіки введений в якості обов'язкової дисципліни гуманітарного блоку.

 

 В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов, 1997

 Видавництво «Школа-Пресс», 1997

Слово до майбутнього педагога

РОЗДІЛ I ВВЕДЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНУ ПРОФЕСІЮ

Розділ 1. Загальна характеристика педагогічної професії

§ 1. Виникнення і становлення педагогічної професії

Конфуцій

Я.А.Коменский

И.Г.Песталоцци

К.д.ушинський

А.С.Макаренко

§ 2. Особливості педагогічної професії

Своєрідність педагогічної професії

Гуманістична функція педагогічної професії

А.Дистервег

Л.м.толстой

В.а.сухомлинський

К.Роджерс

Колективний характер педагогічної діяльності

Творча природа праці вчителя

Мотиви

Комунікації

Евристика

Креативність

§ 3. Перспективи розвитку педагогічної професії

Девіантна поведінка

§ 4. Специфіка умов праці та діяльності вчителя сільської школи

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 2. Професійна діяльність і особистість педагога

§ 1. Сутність педагогічної діяльності

Алгоритм

§ 2. Основні види педагогічної діяльності

Стохастичность

§ 3. Структура педагогічної діяльності

§ 4. Вчитель як суб'єкт педагогічної діяльності

§ 5. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога

Я.Корчак

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розділ 3. Професійна компетентність педагога

§ 1. Поняття про професійну компетентності вчителя

§ 2. Структура професійної компетентності педагога

§ 3. Зміст теоретичної готовності вчителі

Аналітичні уміння

Прогностичні уміння

Проективні вміння

Рефлексивні уміння

§ 4. Зміст практичної готовності вчителі

Мобілізаційні вміння

Інформаційні уміння

Розвиваючі вміння

Орієнтаційні уміння

Перцептивні уміння

Уміння педагогічного спілкування

§ 5. Професійна компетентність і педагогічна майстерність

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 4. Підготовка та професійне становлення особистості педагога

§ 1. Мотиви вибору педагогічної професії і мотивація педагогічної діяльності

Н.А.Добролюбов

А.Н.Леонтьев

§ 2. Розвиток особистості вчителя в системі педагогічної освіти

Загальнокультурний блок

Психолого-педагогічний блок

Предметний блок

§ 3. Професійне самовиховання вчителя

Поняття професійного самовиховання і його роль у становленні особистості вчителя

С.Д.Рубинштейн

Професійний ідеал і засоби професійного самовиховання вчителя

Ідеал

Релаксація

§ 4. Основи самоосвіти студентів педагогічного внз та вчителів

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ II ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Глава 5. Педагогіка в системі наук про людину

§ 1. Загальне уявлення про педагогіки як науці

§ 2. Об'єкт, предмет і функції педагогіки

Об'єкт педагогіки

Предмет педагогіки

Функції педагогічної науки

§ 3. Освіта як соціальний феномен

§ 4. Освіта як педагогічний процес. Понятійний апарат педагогіки

Авторитарний

Детермінанта

§ 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура

Антропологія

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 6. Методологія і методи педагогічних досліджень

§ 1. Поняття про методологію педагогіки і її рівнях

Емпіричний

§ 2. Філософські основи педагогіки

Екзистенціалізм

Неотомізм

Міфологія

Неопозитивізм

Прагматизм

Діалектичний матеріалізм

§ 3. Загальнонауковий рівень методології педагогіки

§ 4. Конкретно-методологічні засади педагогічних досліджень

Інваріантний

Етнос

Трансформація

Цивілізація

§ 5. Організація педагогічного дослідження

§ 6. Система методів і методика педагогічного дослідження

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 7. Аксіологічні основи педагогіки

§ 1. Обґрунтування нової методології педагогіки

И.Ф.Гербарт

Ф.Фребель

§ 2. Аксіологічний підхід у вивченні педагогічних явищ

§ 3. Поняття про педагогічні цінності

§ 4. Класифікація педагогічних цінностей

§ 5. Освіта як загальнолюдська цінність

Культурно-гуманістичні функції освіти

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 8. Розвиток, соціалізація і виховання особистості

§ 1. Розвиток особистості як педагогічна проблема

§ 2. Сутність соціалізації та її стадії

§ 3. Виховання і формування особистості

§ 4. Роль навчання у розвитку особистості

§ 5. Фактори соціалізації і формування особистості

Д.Локк

§ 6. Самовиховання в структурі процесу формування особистості

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 9. Зміст освіти як засіб розвитку особистості та формування її базової культури

§ 1. Сутність змісту освіти і його історичний характер

§ 2. Теорії формування змісту освіти

§ 3. Фактори, що детермінують формування змісту освіти

§ 4. Принципи і критерії відбору змісту загальної освіти

§ 5. Зміст загальної середньої освіти (державний освітній стандарт)

§ 6. Нормативні документи, регламентують зміст загальної середньої освіти

Навчальний предмет і навчальна програма

Навчальна література

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ III ТЕОРІЯ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 10. Педагогічний процес як система і цілісне явище

§ 1. Історичні передумови наукового уявлення про педагогічний процес як цілісне явище

П.Ф.Каптерев і Н.Ф.Бунаков

П.Ф.Лесгафг

В.П.Вахтеров

§ 2. Поняття про педагогічну систему

С.Т.Шацкий

П.П.Блонский

Поняття авторської педагогічної системи

Л.В.Занков

§ 3. Загальна характеристика системи освіти

Дошкільні освітні установи

Загальноосвітні заклади

Початкова школа

Основна школа

Середня школа

Професійні освітні установи

Середнє професійну освіту

Вища професійна освіта

§ 4. Сутність педагогічного процесу

Педагогічний процес як динамічна педагогічна система

Педагогічна задача - основна одиниця педагогічного процесу

Рушійні сили педагогічного процесу

Педагогічна взаємодія і його види

§ 5. Педагогічний процес як цілісне явище

Поняття цілісності педагогічного процесу

Основні аспекти цілісності педагогічного процесу

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 11. Закономірності і принципи цілісного педагогічного процесу

§ 1. Специфіка прояву законів діалектики в педагогіці

§ 2. Закони і закономірності педагогічного процесу

§ 3. Поняття про засади педагогічного процесу

§ 4. Принципи організації педагогічного процесу

Принцип науковості

Принцип навчання і виховання дітей в колективі

Принцип наочності

Принцип естетизації всього дитячого життя, перш за все навчання і виховання

§ 5. Принципи управління діяльністю вихованців

Принцип свідомості і активності учнів в цілісному педагогічному процесі

Принцип поваги до особистості дитини в поєднанні з розумною вимогливістю до нього

Принцип опори на позитивне в людині, на сильні сторони його особистості

Принцип узгодженості вимог школи, сім'ї та громадськості

Принцип поєднання прямих і паралельних педагогічних дій

Принцип доступності і посильності

Принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців

Принцип міцності і дієвості результатів освіти, виховання і розвитку

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 12. Навчання в цілісному педагогічному процесі

§ 1. Навчання як спосіб організації педагогічного процесу

М.Н.Скаткин

§ 2. Функції навчання

Освітня функція

Виховна функція

Розвиваюча функція

§ 3. Методологічні засади навчання

Деякі зарубіжні концепції навчання

Матеріалістична теорія пізнання та процес навчання

Рушійні сили процесу навчання

§ 4. Діяльність вчителя і учнів у процесі навчання

Призначення та структура діяльності вчителі

Діяльність учнів в процесі навчання

§ 5. Логіка навчального процесу і структура процесу засвоєння

Чуттєве пізнання

Абстрактне мислення

Застосування знань

§ 6. Види навчання та їх характеристика

Б.Скинпер

§ 7. Сучасні теорії навчання (дидактичні концепції)

Теорія проблемного навчання

Теорія поетапного формування розумових дій

Теорія навчальної діяльності

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 13. Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу

§ 1. Діалектика колективного та індивідуального в педагогічному процесі

§ 2. Формування особистості в колективі - провідна ідея гуманістичної педагогіки

Розробка теорії колективу в працях вітчизняних педагогів

Роль навчально-виховного колективу в розвиток особистості

§ 3. Сутність і організаційні основи функціонування навчально-виховного колективу

Істотні ознаки колективу і його функції

Структура та основні типи навчально-виховних колективів

§ 4. Етапи та рівні розвитку навчально-виховного колективу

Група-автономія

Колективізм

§ 5. Основні умови розвитку колективу

Громадська думка в колективі

Організація самоврядування

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 14. Виховання в цілісному педагогічному процесі

§ 1. Виховання як спеціально організована діяльність по досягненню цілей освіти

§ 2. Мета і задачі гуманістичного виховання

§ 3. Сутність особистості в гуманістичній концепції виховання

А.Швейцер

§ 4. Виховання як процес інтеріоризації загальнолюдських цінностей

§ 5. Тенденції і принципи гуманістичного виховання

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 15. Формування базової культури особистості цілісному педагогічному процесі

§ 1. Філософсько-світоглядна підготовка школярів

Поняття про світогляд

Світоглядні переконання і дійсність

Вікові можливості оволодіння світоглядом

Основні шляхи та засоби формування світогляду учнів

Виховання і релігія

§ 2. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості

Мета і зміст цивільного виховання школярів

Г.Кершенштейнер

Патріотичне виховання. Формування культури міжнаціонального

Правова культура та попередження правопорушень у дитячому середовищі

Дитячі громадські організації в системі виховання

§ 3. Формування основ моральної культури особистості

Основні поняття теорії моральної культури

Виховання гуманності

Виховання свідомої дисципліни і культури поведінки

Екологічна культура учнів

§ 4. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів

Завдання і зміст трудового виховання

Навчальний працю

Суспільно корисна праця

Виробничий працю

Педагогічні умови організації трудового виховання

Професійна орієнтація школярів

Професійне просвітництво

Професійна діагностика

Професійна консультація

Професійний відбір

Професійна адаптація

Формування основ економічної культури школярів

§ 5. Формування естетичної культури учнів

Поняття про естетичну культуру особистості

Система роботи школи по формуванню естетичної культури. Естетика дитячого життя

Формування естетичної культури засобами мистецтва

§ 6. Виховання фізичної культури учнів

Завдання та зміст виховання фізичної культури

Основні засоби фізичного виховання культури

Туризм

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 16. Форми організації педагогічного процесу

§ 1. Поняття про форми організації педагогічного процесу

З історії організаційного оформлення педагогічних систем

Класно-урочна система

Лекційно-семінарська система

§ 2. Загальна характеристика класно-урочної системи

Масові форми

Групові форми

Індивідуальна навчальна робота

Додаткова освіта

§ 3. Урок - основна форма організації педагогічного процесу

Типологія і структура уроків

Урок ознайомлення учнів з новим матеріалом або повідомлення нових знань

Урок закріплення знань

Узагальнюючий урок

Уроки перевірки знань, умінь і навичок

Об'єднані і змішані уроки

Фронтальна, групова та індивідуальна робота з учнями на уроці

Фронтальне навчання

Групові форми

Індивідуальна робота учнів

§ 4. Додаткові форми організації педагогічного процесу

Екскурсії

Додаткові заняття і консультації

Домашня робота

Особливості приготування уроків у школах-інтернатах і школах продовженого дня

Навчальна конференція

Шкільна лекція

Семінари та практикуми

§ 5. Допоміжні форми організації педагогічного процесу

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 17. Методи здійснення цілісного педагогічного процесу

§ 1. Сутність методів здійснення цілісного педагогічного процесу та їх класифікація

§ 2. Класифікація методів здійснення цілісного педагогічного процесу

§ 3. Методи формування свідомості в цілісному педагогічному процесі

Бесіда

Лекція

Робота з книгою

§ 4. Методи організації діяльності школярів у цілісному педагогічному процесі

П.К.Анохин

Інструктаж

Педагогічні вимоги

Навчально-виховний процес

Спостереження

Сутність методу ілюстрації і демонстрації

Сутність пояснювально-ілюстративного методу

Репродуктивний метод

Суть методу проблемного викладу

Дослідницький метод

§ 5. Методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки школярів

Змагання

Заохочення

Покарання

§ 6. Методи контролю ефективність педагогічного процесу

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Види і форми контролю його організації

Методи контролю навчання

Усний фронтальний контроль

Письмовий контроль

Практичний контроль

Комбінований ущільнений контроль

§ 7. Взаємозв'язок методів здійснення педагогічного процесу й умови їх оптимального вибору

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ IV ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Глава 18. Педагогічна технологія і майстерність вчителя

§ 1. Сутність педагогічної технології

Кібернетика - наука про управління, зв'язку і переробці інформації

Менеджмент

§ 2. Структура педагогічної майстерності

Поняття педагогічного майстерності

Компоненти педагогічної майстерності

§ 3. Сутність і специфіка педагогічної задачі

§ 4. Типи педагогічних задач та їх характеристика

Дидактичні завдання

Виховні завдання

§ 5. Етапи вирішення педагогічної задачі

Іманентний

П.Я.Гальперин

§ 6. Прояв професіоналізму й майстерності вчителя у вирішенні педагогічних задач

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 19. Технологія конструювання педагогічного процесу

§ 1. Поняття про технології конструювання педагогічного процесу

§ 2. Усвідомлення педагогічної задачі, аналіз вихідних даних та постановка педагогічного діагнозу

§ 3. Прогнозування та проектування педагогічного процесу

Проектування змісту освіти

Основи творчого конструювання педагогічного процесу

Локальний

§ 4. Планування як результат конструктивної діяльності педагога

§ 5. Планування роботи класного керівника

Загальні питання підготовки до складання плану

Технологія складання плану

Структура плану роботи класного керівника

Планування і підготовка виховного заходу

Попередня робота вихователів

Колективне планування КТД

§ 6. Планування в діяльності вчителя-предметника

Тематичне планування навчального матеріалу

Безпосередня підготовка вчителя до уроку та його планування

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 20. Технологія здійснення педагогічного процесу

§ 1. Поняття про технології здійснення педагогічного процесу

§ 2. Структура організаторської діяльності та її особливості в педагогічному процесі

§ 3. Види діяльності дітей та загальні технологічні вимоги до їх організації

§ 4. Навчально-пізнавальна діяльність і технологія її організації

Характеристика навчально-пізнавальної діяльності

Мнемический

Загальна технологія організації навчально-пізнавальної діяльності

Типізація

Технологія організації засвоєння урочної теми

§ 5. Ціннісно-орієнтаційна діяльність та її зв'язок з іншими видами розвиваючої діяльності

Місце ціннісно-орієнтаційної діяльності в структурі цілісної діяльності людини

Особливості ціннісно-орієнтаційної та інших видів розвиваючої діяльності школярів

§ 6. Технологія організації розвиваючих видів діяльності школярів

§ 7. Технологія організації колективної творчої діяльності

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 21. Технологія педагогічного спілкування встановлення педагогічно доцільних взаємин

§ 1. Педагогічне спілкування в структурі діяльності вчителя-вихователя

§ 2. Поняття про технології педагогічного спілкування

Комунікативна завдання

Вербальний

§ 3. Етапи вирішення комунікативної задачі

К. с. станіславський

Експресія

§ 4. Стадії педагогічного спілкування і технологія їх реалізації

§ 5. Стилі педагогічного спілкування та їх технологічна характеристика

§ 6. Технологія встановлення педагогічно доцільних взаємовідносин

Поняття педагогічно доцільних взаємин

Особистість вчителя як фактор встановлення педагогічно доцільних взаємин

Взаєморозуміння педагогів і вихованців як основа складних взаємин

Емпатія та ідеалізація як умови становлення відносин вихованців

Педагогічний такт і авторитет вчителя

Обумовленість взаємовідносин адекватністю оцінок поведінки і діяльності учнів

Опора на громадську думка колективу у встановленні взаємин

Педагогічне вимога у регулюванні відносин педагогів і вихованців

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ V ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Глава 22. Сутність та основні принципи управління педагогічними системами

§ 1. Державно-громадський характер управління системою освіти

Управління, внутришкольное управління, менеджмент внутришкольныи

Основні ознаки державного управління

Основні ознаки громадського управління

§ 2. Загальні принципи управління педагогічними системами

Демократизація і гуманізація управління педагогічними системами

Системність і цілісність в управлінні

Раціональне поєднання централізації і децентралізації

Єдність єдиноначальності і колегіальності в управлінні

Об'єктивність і повнота інформації в управлінні педагогічними системами

§ 3. Школа як педагогічна система й об'єкт наукового управління

Системоутворюючі фактори педагогічної системи

Соціально-педагогічні і тимчасові умови функціонування педагогічної системи

Демографія

Структурні компоненти педагогічної системи

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 23. Основні функції управління школою

§ 1. Управлінська культура керівника школи

Основні компоненти управлінської культури

Функціональні обов'язки посадових осіб освітніх установ

Заступники директора з навчально-виховної роботи

Організатор позакласної та позашкільної роботи

§ 2. Педагогічний аналіз у внутрішньошкільному управлінні

Роль педагогічного аналізу в управлінні цілісним педагогічним процесом

Основне призначення педагогічного аналізу

Види і зміст педагогічного аналізу

Параметричний аналіз

Тематичний аналіз

Підсумковий аналіз

Основні об'єкти педагогічного аналізу

Розгорнутий педагогічний аналіз уроку

Короткий аналіз уроку

Аспектний аналіз

Педагогічний аналіз виховних заходів

§ 3. Цілепокладання та планування як функція управління школою

Види планів роботи школи та основні вимоги до них

Перспективний план

Річний план

Поточний план

Приблизний зміст річного плану роботи школи

§ 4. Функція організації в управлінні школою

Зміст організаторської діяльності в управлінні школою

Організаційні форми управлінської діяльності в школі

Оперативні інформаційні наради

§ 5. Внутрішкільний контроль і регулювання в управлінні

Загальні положення

Види, форми і методи внутрішкільного контролю

Фронталый контроль

Персональний контроль

Класно-узагальнюючий контроль

Предметно-узагальнюючий контроль

Тематично-узагальнюючий контроль

Комплексно-узагальнюючий контроль

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 24. Взаємодія соціальних інститутів в управління педагогічним процесом

§ 1. Школа як організуючий центр спільної діяльності школи, сім'ї та громадськості

§ 2. Педагогічний колектив школи

Особливості педагогічного колективу

Організаційне будова педагогічного колективу

Формальна структура колективу

Неформальна організаційна структура педагогічного колективу

Соціально-демографічні та індивідуально-психологічні особливості

Організаційна структура колективу

Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі

Конфлікти в педагогічному колективі

§ 3. Сім'я як специфічна педагогічна система

Соціально-педагогічні проблеми однодетной сім'ї

§ 4. Психолого-педагогічні основи встановлення контактів з сім'єю школяра

§ 5. Форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів

Класні батьківські зборів

Педагогічні консультації

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Глава 25. Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів

§ 1. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Інновації в освіту

Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки

Педагогічний досвід

Критерії педагогічних інновацій

§ 2. Підвищення кваліфікації вчителів та їх атестація

Методична робота в школі як фактор підвищення педагогічної культури

Основні форми організації методичної роботи в школі

Проблемні семінари і практикуми

Школа передового досвіду

Діяльність педагогічного колективу за обраною науково-методичною темою

Науково-педагогічні конференції

Педагогічне самоосвіта вчителя

Атестація педагогічних працівників

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

  

Дивіться також:

 

 Педагогіка як наука і практика

І педагогікаі психологія спочатку існували в лоні філософії, від якої спочатку відбрунькувалася педагогіка, а потім і психологія.

bibliograph.com.ua/psihologia-1/2 .htm

 

Психологія і педагогіка

Сибірський державний університет. шляхів сполучення. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Рекомендовано.

bibliograph.com.ua/psihologia-1/index.htm

 

Бенджамін Спок і його педагогіка

Отже, доктор Спок, підкреслювалося в друку минулих років, з ім'ям якого пов'язана гуманістична педагогіка, виступив зі статтею...

bibliograph.com.ua/620/35 .htm

 

Сімейна педагогіка про умови і основних типах сімейного...

Підвищення педагогічної культури батьків служить родинна педагогіка, яка є найважливішим розділом педагогічної науки.

bibliograph.com.ua/psihologia-1/53 .htm

 

Основи сімейної педагогіки. Сім'я як чинник виховання особистості...

Сім'я як чинник виховання особистості дитини. Сімейна педагогіка є складовою частиною теорії комуністичного виховання - цілеспрямованого...

bibliograph.com.ua/enc-Semya/36.htm

 

...освітнім стандартом дисципліни Психологія і педагогіка

Це видання складено відповідно до Державним освітнім стандартом дисципліни "Психологія і педагогіка".

bibliograph.com.ua/psihologia-1/1 .htm

 

Додаткова література з психології

Фрейд А. Психологія і захисні механізми: Пров. з англ. - М: Педагогіка, 1993. До розділу II. Аткінсон Р. Людська пам'ять і процес навчання.

bibliograph.com.ua/psihologia-1/56 .htm

 

Науково-дослідні методи психології та педагогіки. Основні...

Вивчення психології і педагогіки має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані в процесі навчання знання необхідні в роботі з персоналом і соціальними...

bibliograph.com.ua/psihologia-1/4 .htm

 

...А П. Єдина система безперервної освіти //Радянська педагогіка....

Кантор І.М. Помоигишо-термінологічна система педагогіки: Логіко-методологічні проблеми. - М: Педагогіка, 1980

bibliograph.com.ua/nalogovaya-policiya/128.htm

 

Праця педагога: різні точки зору. Духовна культура. Погляди...

Педагогіка гуманізму, реалізована ним і його численними послідовниками з допомогою методики опорних сигналів, - це справжнє творче співробітництво з учнями...