Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Логіка і аргументація

Навчальний посібник для вузів


Розділ: Підручники

  

 

Р. В. Рузавін

 

ЛОГІКА І АРГУМЕНТАЦІЯ

 

Рекомендовано Міністерством загального і

професійного освіти Російської Федерації

в якості навчального посібника для студентів

вищих навчальних закладів

 

Москва

"Культура і спорт"

Видавниче об'єднання "ЮНІТІ"

1997

 

Рецензенти:

кафедра філософії Московського

державного соціального університету

і д-р філос. наук проф. АЛ. Нікіфоров

Головний редактор видавництва Н.Д. Эриашвили

Рузавін Г.І.

 

Це перша у вітчизняній літературі спроба розглянути закони і принципи логіки в тісному зв'язку з аргументацією, використовується в практичних і наукових міркуваннях.

Основна увага звертається на діалог як на ту реальне середовище, в рамках якої відбуваються суперечки, дискусії, диспути і полеміки. Виклад логічних питань підпорядковане цілям вироблення навичок критичного мислення в процесі аргументації.

Для студентів гуманітарних вузів, а також широкого кола осіб, які бажають оволодіти навичками аргументації як мистецтва раціонального переконання.

 

ВВЕДЕННЯ

Частина перша. Дедуктивні і правдоподібні міркування

1 РОЗДІЛ. Предмет і завдання логіки

1.1. Логіка як наука

1.2. Основні етапи розвитку логіки

1.3. Логіка та інші науки

1.4. Поняття про логічну форму та правильності мислення

1.5. Логіка і мова

2 ГЛАВА. Поняття як форма мислення

2.1. Поняття як результат узагальнення

Зміст і обсяг поняття

Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття

Відношення між поняттями

Узагальнення і обмеження понять

2.2. Визначення понять. Їх основні види

Інші типи визначення

Синтаксичні визначення

Індуктивні визначення

Операціональні визначення

Класичний метод визначення понять

2.3. Поділ понять та класифікація

Правила ділення

Принципи класифікації

Наукові класифікації

Штучні класифікації

Допоміжні робітники класифікації

2.4. Розуміння і аргументація

Синтаксичний аналіз

Прагматичний аналіз

Аргументація

3 ГЛАВА. Логіка висловлювань

3.1. Висловлювання і пропозиція

3.2. Логічна структура висловлювань

3.3. Способи утворення складних висловлювань

3.4. Основні логічні операції над висловлюваннями

Визначення логічних операцій

Диз'юнкція

Імплікація

Операція еквівалентності

Закони логіки висловлювань

3.5. Логічне слідування

3.6. Доказовість і виводимість

Правило відділення

Правило підстановки

3.7. Логічний аналіз міркувань природної мови

3.8. Про модальності суджень

Види модальних понять

3.9. Безпосередні умовиводи традиційної логіки

Перетворення

Звернення

Протиставлення предикату

4 ГЛАВА. Логіка предикатів

4.1. Властивості, відносини і предикатів

4.2. Квантори

Закони між визначеннями кванторов спільності та існування

4.3. Обчислення предикатів

4.4. Логічне слідування

4.5. Виводимість і довідність

Правило кон'юнкції

Правило диз'юнкції

Правило імплікації

Правило заперечення

Правило заперечення диз'юнкції

Правило заперечення імплікації

4.6. Категоричний силогізм та інші умовиводи дедуктивної логіки

Правила термінів

Правила посилок

Фігури і модуси силлогизма

Модуси силлогизма

Скорочені і складні форми силлогизмов

Сучасний підхід до силлогистике

Умовно-категоричні та розділово-категоричні дедуктивні умовиводи

Розділово-категоричними умовиводами

4.7. Логічний аналіз міркувань природній мові

5 ГЛАВА. Правдоподібні міркування

5.1. Статистична і логічна ймовірність

5.2. Основні форми індуктивних міркувань

Повна індукція

Математична індукція

Узагальнююча індукція

Індукція через перерахування випадків

Энумеративная індукція

Элиминативная індукція

Індукція і наукове пізнання

Індукція і підтвердження гіпотез

Гипотетико-дедуктивний метод

5.3. Методи індукції Бекона - Мілля

Метод подібності

Метод відмінності

Метод супутніх змін

Метод залишків

5.4. Причинність, індукція і гіпотеза соціально-гуманітарному пізнанні

Судова версія як вид гіпотези

Причинні і цільові пояснення соціальному пізнанні

5.5. Умовиводи за аналогією

5.6. Статистичні висновки

6 РОЗДІЛ. Основні закони логіки

6.1. Закон тотожності

6.2. Закон протиріччя

6.3. Закон виключеного третього

6.4. Закон достатньої підстави

Частина друга. Логічні основи аргументації

7 ГЛАВА. Доказ і спростування

7.1. Загальне поняття про доказі

7.2. Структура докази

7.3. Основні способи демонстрації тези

7.4. Прямі й непрямі докази

7.5. Спростування

7.6. Правила доказу і спростування

Правила, що відносяться до тези

Правила, що відносяться до аргументів

Правила, що відносяться до демонстрації тези

7.7. Паралогизмы, софізми і парадокси

8 РОЗДІЛ. Аргументація і діалог

8.1. Діалог як форма пошуку істини і спосіб аргументації

ЗМІ і опитування громадської думки

Пошуковий діалог

Процес аналізу та підготовки рішень

8.2. Суперечка, дискусія і полеміка

Эристический підхід до спору

Традиційний підхід до спору

Спір як пошук істини

Софістичний спір

Дискусія

Полеміка

8.3. Помилки та хитрощі, що допускаються в ході аргументації

Неправильне вживання зворотів мови

Прийоми, що нагадують мовні, але спираються на свідоме розширення або звуження змісту ключових тверджень

Прийоми, пов'язані з індуктивними узагальненнями і міркуваннями

Прийоми, пов'язані з процесом докази і спростування

Група прийомів, пов'язана з заходами психологічного і морального впливу на опонентів і слухачів

Аргументація до аудиторії

9 РОЗДІЛ. Загальна структура і методи аргументації

9.1. Графічні схеми структури аргументації

9.2. Основні стадії процесу аргументації

Перша стадія аргументації

Друга стадія аргументації

Третя стадія аргументації

Четверта стадії аргументації

9.3. Найважливіші методи аргументації

10 ГОЛОВА. Аналіз і оцінка даних аргументації

10.1. Основні види даних і вимоги, що пред'являються до них

Вимоги для даних

10.2. Про природу цінностей в аргументації

10.3 Довіру як джерело переконання

Типи довіри

Висновок

Рекомендована література

  

Дивіться також:

 

Логіка

 

Логіка. Принципи логіки. Закони формальної логіки.

Логіка. включає засади визначення, класифікації, правильного. вживання термінів, предикації, доказів і міркувань.

 

Логіка і науковий метод. Систематизація методів побудови теорій...

формальної логіки до вирішення повсякденних проблем, з якими я. стикаюся і як людина, і як науковець? Якщо подумати, мене. більшого навчила практика, а не логіка.

 

Формальна і полуинтуитивная логіка. Абстрактні критерії. Проблеми...

служить нам основним орієнтиром в лабораторній практиці. Та полуинтуитивная логіка, якою користується кожен.

 

...і книжки Мілля. Підстави політичної економії. Система логіки....

позитивізму, послідовник Огюста Конта. В "Системі логіки" (т 1-2,1843) разработал.сменялась логікою, логіка математикою, математика мовами.

 

...Чарльза Пірса. Засновник семіотики. Американський філософ, логік...

Американський філософ, логік, математик, натураліст Родоначальник. прагматизму Висунув принцип, згідно якому зміст поняття цілком.

 

Основні логічні закони в російській мові. Логічні закони.

Тому говорять не просто про закони логіки, а про закони і правила логіки (див. про це: Свинцов В.І. Логіка.

 

Загальний характер філософії Аристотеля і порівняння її з філософією...

Цим він зробив величезну послугу-знання. Вказавши філософії нову мету, Аристотель дав їй і засоби для досягнення цієї делі, яке полягають в його логіці.

 

Інтуїція - що це таке

Досить часто ці два способи конфронтируют між собою. Логіка відкидає інтуїцію, інтуїція задавлює логіку.

 

...аспекти філософського аналізу. Аналітична філософія і логіка....

На початковому етапі ці взаємини були максимально тісними (згадаємо хоча б позицію раннього Рассела, який вважав логіку "сутністю філософії").

 

...Біографія і твори Гегеля. Феноменологія духу, Наука логіки...

натурфілософії, що має змістом відчуження Бога свого творіння самого. собі в людському дусі В кінці знову виявляється логіка - на цей раз.

 

Останні додавання:

 

Педагогіка

Ділова психологія

Політологія

Політологія Західна і Східна традиції