Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Бізнес та інвестиції

 

ПИФ Пайові інвестиційні фонди (Піфи)


 

Дохід пайовика

 

 

 

Дохід акціонера складається з приросту вартості його паїв. Вартість паїв з часом може як збільшуватися, так і зменшуватися, оскільки змінюється ринкова вартість цінних паперів у складі майна фонду. Саме тому, як зазначено вище, власники інвестиційних паїв несуть ризик збитків, пов'язаних з зміною вартості паїв. Прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні керуючою компанією. Керуюча компанія також не вправі надавати будь-які гарантії, обіцянки і припущення про майбутньої ефективності та прибутковості її інвестиційної діяльності.

 

Власникам паїв ніякі доходи у вигляді відсотків або дивідендів не нараховуються та не виплачуються. Пайовик отримує дохід тільки при зворотного продажу своїх паїв керуючої компанії (звичайно, якщо вартість паїв зросла і покрила всі витрати пайовика).

 

Розрахункова вартість паю відкритого пайового фонду визначається і публікується керуючою компанією щодня. Розрахункова вартість паю інтервального пайового фонду визначається компанією щомісяця.

 

Вартість паю визначається виходячи з поточної вартості чистих активів (ВЧА) фонду шляхом ділення ВЧА на кількість виданих паїв.

Вартість чистих активів - це різниця між активами і пасивами фонду. Активи фонду - це майно (цінні папери, депозити, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо), а пасиви - кредиторська заборгованість та резерви майбутніх витрат і платежів.

 

Якщо ринкова вартість цінних паперів у складі активів фонду зростає, то зростає і вартість паю, і навпаки, якщо ринкова вартість цінних паперів у складі активів фонду падає, то падає і вартість паю.

 

Вартість чистих активів фонду змінюється і за рахунок покупки або продажу паїв пайовиками, однак це не впливає на ціну паю (так як змінюється кількість паїв фонду).

    

 «Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)» Наступна сторінка >>>