Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Денежно-кредитная сфера Бізнес. Інвестиції. Цінні папери. Право


Грошово-кредитна сфера

 

 

ВВЕДЕННЯ

 

Однією з необхідних умов сталого рівноважного розвитку народного господарства в рамках змішаної економіки є формування чіткого механізму грошово-кредитного регулювання. Грошово-кредитна (монетарна) політика держави - дуже демократичний інструмент впливу на змішану економіку, не порушує суверенітету більшості суб'єктів системи бізнесу. В ідеалі грошово-кредитна політика повинна забезпечувати стабільність цін, повну зайнятість і економічне зростання - такі її вищі і кінцеві цілі.

Грошово-кредитна політика призводить до зміни значень основних макроекономічних параметрів: ВНП, інфляції, рівня безробіття. Це відбувається тому, що за допомогою монетарних методів можна змінити пропозиція грошей в економічній системі.

Грошово-кредитна політика - найважливіший метод державного регулювання суспільного відтворення з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку ринкової економіки.

Як провідника грошово-кредитної політики виступає Центральний емісійний банк держави. Такими банками, наприклад, є Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії), Банк Англії, Банк Японії, Національний банк Молдови. У деяких країнах функції центрального грошово-кредитного установи виконує ціла група банків (у США, наприклад - Федеральна Резервна Система). Впливаючи на основний об'єкт монетарної політики - грошову масу, центральний фінансовий орган грає одну з провідних ролей у державному регулюванні ринкової економіки. Наділений державою емісійним правом, Центральний банк реалізує політику стабілізації економіки, досягнення товарно-грошової збалансованості.

Регулююча діяльність Центрального Банку заснована на аналізі динаміки макроекономічних показників, у тому числі валового національного продукту і національного доходу, індексу цін, дефіциту держбюджету, сукупного фонду заробітної плати. Вона спрямована на здійснення контролю за станом сукупної грошової маси в країні і має своєю метою ефективне управління сукупним грошовим оборотом, включаючи готівковий та безготівковий компоненти, шляхом встановлення меж приросту грошової маси.

Кредитно-грошова політика на макрорівні - це сукупність заходів, здійснюваних Центральним банком у галузі грошового обігу і кредитних відносин для додання макроекономічним процесам потрібного державі напрямки розвитку.

Механізм регулювання включає методи, інструменти регулювання готівкових і безготівкових банківських операцій та конкретні форми контролю за динамікою грошової маси, банківських процентних ставок, банківської ліквідністю на макро-та мікрорівні.

Головною метою грошово-кредитної політики є допомога економіці в досягненні обсягу виробництва, що характеризується повною зайнятістю, відсутністю інфляції та зростанням. У нашій країні на даному етапі раціональна грошово-кредитна політика повинна мінімізувати інфляцію і спад виробництва, не допустити зростання безробіття

Метою даної курсової роботи є вивчення кредитно-грошової сфери сучасної економіки, а також розгляд особливостей її функціонування в економіці Республіки Білорусь.

Завданнями роботи є наступні: розкриття сутності кредитно-грошової сфери, аналіз основних цілей грошово-кредитної політики, вивчення її інструментів, виявлення особливостей реалізації грошово-кредитної політики, розгляд особливостей функціонування кредитно-грошової сфери в економіці Республіки Білорусь.

Цілі і завдання курсової роботи визначають її структуру. Дана курсова робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку літератури.

У першій главі розкривається сутність кредитно-грошової сфери, її важливість, описано її основні принципи, цілі та завдання.

У другому розділі розкриваються методи та інструменти, застосовуються державою для здійснення грошово - кредитної політики.

У третьому розділі описуються особливості кредитно-грошової сфери в економіці Білорусі, а також основні напрями грошово-кредитної політики Республіки Білорусь.

    

 «Бізнес, фінанси, ринок, право» Наступна сторінка >>>