Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Ипотека и ипотечный кредит Бізнес, інвестиції, право


 

Іпотека і іпотечний кредит

 

 

ВВЕДЕННЯ

 

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Росії в остан-ня роки призвело до звернення до тих правових інститутів, які здатні забезпечити їх ефективне функціонування. Одним з таких інститутів є іпотека.

Інтерес до цієї проблеми обумовлений як відносної новизною інститут-тута іпотеки для правовідносин, що виникають у Росії у сфері підприємництва, так і численними, але поки ще не дозволеними питаннями теоретичного і практичного порядку, які виникають при реалізації прав, що випливають із застави.

Інститут іпотеки - невід'ємна складова частина будь-якої розвиненої системи приватного права. Особливо зростає роль іпотеки тоді, коли стан економіки є незадовільним. В цьому випадку продумана і еф-фективная іпотечна система може допомогти стабілізувати положення. Іпотека, з одного боку, сприяє зниженню інфляції, тимчасово відтягуючи на себе вільні грошові кошти громадян і підприємств, з іншого сторо-ни, допомагає вирішувати соціальні та економічні проблеми.

Світова практика свідчить про те, що навіть у самих розвинених країнах держава має можливість забезпечити житлом соціально неза-щищенные категорії громадян лише в об'ємі 15-20% від загальної потреби населення в житло. Це пояснює, чому спроби радянського держави забезпечити безкоштовним житлом все населення країни виявилися зовсім неспроможними і, зрештою, зазнали краху.

Активне використання іпотеки в Росії обіцяє велике кількість переваг, здатних поліпшити стан вітчизняної економіки, забезпе-чити житлом соціально незахищені категорії громадян.

Розвиток інституту іпотеки має принципове значення і для бан-ковской системи. Вкладення в нерухомість, під гарантії держави, осо-бенно під час нестабільності на фондовому ринку, становлять інтерес так-же при невисокій прибутковості.

Найважливішою передумовою розвитку і застосування іпотеки є нор-мативное регулювання заставних правовідносин. Основними законодавчо-них актами в цій галузі є: Цивільний Кодекс Російської Федерації; Федеральний Закон «Про іпотеку (заставі нерухомості)» від 16 липня 1998 року № 102-ФЗ; Закон РФ «ПРО заставу» від 29 травня 1992 р.; Федеральний Закон «Про державної реєстрації прав на нерухомість і угод з ним» від 21 липня 1997 р. Попередній аналіз нормативних актів показує, що законодавство в галузі застави до теперішнього часу непоследова-тельно і повно протиріч.

Разом з тим, ситуація в цій сфері стала змінюватися з прийняттям ука зазначених нормативних актів. Однак, їх детальне вивчення та особливості правозастосовна практика наводять на думку, що на сьогоднішній день да-леко не все в порядку з регулюванням іпотечних відносин.

Безумовно, прийняття Федерального Закону «Про іпотеку (заставі недви-мості)» від 16 липня 1998 року № 102-ФЗ стало важливим етапом формування-нді законодавства про іпотеку. Оскільки Федеральний Закон «Про заставу», в частині регулювання іпотеки, безнадійно застарів, а більшість норм Грома-цивільного кодексу, що містяться у статтях про заставу, не розраховане на застосуван-ня до тих відносин, предметом яких є нерухоме майно, у тому числі земля і земельні ділянки, поява закону було викликано насущ-ної необхідністю.

Іпотека виступає не тільки як окреме правовідношення цивільно-го законодавства, але і складне правове явище. Крім договору про іпо-теке в іпотечних відносинах фігурують заставна та додатки до неї, по-наступна іпотека (перезастава), другий, третій перезастава. Настільки численний-ливі варіанти іпотеки потребують додаткового правового регулювання всіх ситуацій, які можуть виникнути в процесі правозастосування.

У 2003 році кількість іпотечних позик в Росії значно збіль-чілось. Однак висока динаміка іпотеки відносна: кредити використовува-лись всього в 0,5 % випадків від загального числа угод з нерухомістю. Аналізу діяльності учасників іпотечної системи і визначення подальших шляхів розвитку житлового кредитування була присвячена, зокрема, Друга Все-російська конференція по іпотеці, організована інформаційним агент-ством «АК&М».

Про значущість розвитку інституту іпотеки говорить і той факт, що цьому питанню в останні роки серйозний вплив приділяє держава.

У квітні 2004 року ВАТ «Агентство по іпотечному житловому креди-укомплектування» (АІЖК) підписало угоду про співробітництво з розвитку про-щефедеральной системи іпотечного житлового кредитування з Правительст-вом р. Санкт-Петербурга. Третьою стороною угоди є ВАТ «Санкт-Петербурзьке іпотечне агентство», створене Урядом р. Санкт-Петербурга, яке згідно з угодою буде виконувати функції регіонального оператора.

До особливостей реалізації іпотечної програми в умовах Санкт-Петербурга відноситься те, що вона є складовою частиною комплексного підходу петербурзького уряду до формування ринку доступного жи-лья. Санкт-Петербург першим в країні розробляє процедури конкурсного розподілу земельних ділянок під житлове будівництво, має намір ак-тивно залучати кредитні організації у фінансування будівництва та видачу жителям іпотечних кредитів.

Зазначена вище проблематика обумовила мета даної дипломної ра-боти - дослідити правовий інститут іпотеки та особливості іпотечного кре-дитования в сучасному цивільному обороті.

У завдання роботи входить:

1. Показати генезис розвитку іпотеки як інституту цивільного права.

2. Здійснити аналіз іпотеки як форми застави з точки зору дейст-вующего російського законодавства.

3. Дати характеристику іпотеки та іпотечного кредитування громадян-ському обороті.

4. Виявити проблеми та визначити перспективи розвитку інституту іпо-теки.

Теоретичною базою для виконання даної дипломної роботи послу-жили законодавчі та нормативні акти РРФСР, Російської Федерації, праці відомих російських цивілістів, які вивчали заставні правовідносин-ня і специфіку правового інституту іпотеки (застави нерухомості), у тому числі таких видатних вчених, як Г.В.Бланк, Л.В.Гантовер А.С. Звониц-кий, Л.А.Кассо, К.П.Победоносцев, Г.Ф.Шершеневич та інших, а також навчальна література.

    

 «Бізнес, фінанси, право»