Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Концепції сучасного природознавства


Розділ: Підручники

 

  

 

Карпенків Степан Харланович

 

«Концепції сучасного природознавства: Підручник для вузів»

 

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Видавництво «Академічний Проект» 2000

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

кафедра філософії Фінансової академії

при Уряді Російської Федерації

(зав. проф. кафедри М.В. Вальяно)

і лауреат Державної премії СРСР

в області науки і техніки, д-р техн. наук,

проф. В.А. Шахнов

 

Підручник написаний у відповідності з Державним освітнім стандартом. У ньому викладено фундаментальні принципи, закони, концепції та найважливіші досягнення природознавства, а також висвітлено природно-наукові основи сучасних технологій, енергетики та екології.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути цікавий і корисний широкому колу читачів.

 

 

© Карпенків С.Х,, 2000

© Академічний Проект, оригінал-макет, оформлення, 2000

 

Присвячується всім тим, хто

хотів би повідати таємниці,

могутність і красу

природи

Передмова

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА

Введення

ЧАСТИНА I. ПРИРОДОЗНАВСТВО І СУЧАСНИЙ СВІТ

Глава I. ПРИРОДОЗНАВСТВО І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

1.1. Роль природознавства у формуванні професійних знань

1.2. Природознавство в мінливому світі

1.3. Фундаментальні та прикладні проблеми природознавства

1.4. Природознавство і математика

1.5. Розвиток природознавства і антинаукові тенденції

Темпи розвитку

Антинаукові тенденції

1.6. Природознавство і моральність

1.7. Раціональна і реальна картина світу

1.8. Природно-наукові та релігійні знання

Глава II. ПРИРОДНО-НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

2.1. Природно-наукове пізнання - процес осягнення істини

Загальні відомості

Достовірність наукових знань

Істина - предмет пізнання

2.2. Форми природничо-наукового пізнання

Єдність емпіричного і теоретичного пізнання

Чуттєві форми пізнання

Науковий факт

Спостереження і експеримент

Технічні засоби експерименту

Мислення

Опис, пояснення і передбачення

2.3. Методи і прийоми природничо-наукових досліджень

Поняття методології та методу

Порівняння, аналіз і синтез

Абстрагування, ідеалізація і узагальнення

Абстрактне і конкретне

Аналогія

Моделювання

Індукція і дедукція

2.4. Наукове відкриття і доказ

Логіка відкриття

Відкриття як дозвіл протиріч

Творча уява та інтуїція

Доказ

2.5. Експеримент - основа природознавства

Практична спрямованість експерименту

Теоретичні передумови експерименту

Поєднання практичних і теоретичних знань

Обробка експериментальних результатів

2.6. Сучасні засоби природничо-наукових досліджень

Специфіка сучасних експериментальних і теоретичних досліджень

Сучасні методи і технічні засоби експерименту

Лазерна техніка

Синхротронные джерела випромінювання

Експериментальні методи розшифровки складних структур

Оптична спектроскопія

2.7. Найважливіші досягнення сучасного природознавства

Високотемпературна надпровідність

Хімічні лазери

Молекулярні пучки

Досягнення ядерної хімії

Нова ядерна установка

Хімічний синтез ДНК

Успіхи генної інженерії

Клонування

ЧАСТИНА II. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАКОНИ ТА КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДОЗНАВСТВА

РОЗДІЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ

3.1. Фізика - фундаментальна галузь природознавства

Фізика - це основа природничих наук

Основні етапи розвитку фізики

3.2. Концепція атомизма і універсальність фізичних законів

3.3. Фундаментальні взаємодії

Види фундаментальних взаємодій

Ієрархія структур

Принцип тотожності

Проблема створення єдиної фундаментальної теорії

3.4. Концепції матерії, руху, простору і часу

3.5. Принцип відносності і інваріантність

3.6. Властивості простору, часу і закони збереження

3.7. Фундаментальні закони Ньютона

Закони динаміки

Класична механіка і лапласовский детермінізм

3.8. Статистичні та термодинамічні властивості макросистем

Розвиток уявлень в природі теплових явищ

Термодинамічний і статистичний опис властивостей макросистем

Основні положення молекулярно-кинетическик уявлень

3.9. Термодинамічні закони

3.10. Електромагнітна концепція

Розвиток польової концепції опису властивості матерії

Концепції дальнодії і близькодії

Дискретність і безперервність матерії

Сутність електромагнітної теорії Максвелла

3.11. Корпускулярно-хвильові властивості світла

Розвиток уявлень про світло

Хвильові властивості

Квантові властивості світла

Глава 4. АТОМНИЙ І НУКЛОННЫЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

4.1. Еволюція уявлень про будову атомів

4.2. Постулати Бора

4.3. Корпускулярно-хвильові властивості мікрочастинок

Універсальність корпускулярно-хвильовий концепції

Принципи невизначеності і додатковості

4.4. Імовірнісний характер микропроцессов

Імовірнісні властивості мікрочастинок

Принципи причинності та відповідності

4.5. Елементарні частинки

Загальні відомості

Істинно елементарні частинки

Антиречовина

Класифікація умовно елементарних частинок

4.6. Будова атомного ядра

Нуклонный рівень

Кварки

4.7. Ядерні процеси

Дефект маси і енергія зв'язку

Середня енергія зв'язку одного нуклона в ядрі

Радіоактивність

Ланцюгова реакція поділу ядер урану

Термоядерний синтез

4.8. Перспективи розвитку фізики мікросвіту

Розвиток теорії

Сучасні прискорювачі

Структурна нейтронографія

ЧАСТИНА III. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ

ГЛАВА 5. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

5.1. Сутність концепції розвитку

Самоорганізація систем

Концепція розвитку

5.2. Еволюція Всесвіту

Всесвіт і різновиди матерії

Основні концепції космології

Освіта об'єктів Всесвіту

5.3. Структура Всесвіту

5.4. Засоби спостереження об'єктів Всесвіту

5.5. Проблема пошуку позаземних цивілізацій

5.6. Сонячна система - частина Всесвіту

Походження Сонячної системи

Сонце

Місяць

Планети земної групи

Планети-гіганти

5.7. Земля - планета Сонячної системи

Походження Землі

Будова Землі

Глава 6. ЕВОЛЮЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО РЕЧОВИНУ

6.1. Розвиток хімічних знань

Історія розвитку знань про речовину

Масштаби хімічної індустрії

6.2. Управління хімічними процесами

6.3. Синтез хімічних речовин

Синтез органічних і неорганічних з'єднань

Селективний і фотохімічний синтез

Біосинтез

6.4. Сучасний каталіз

Загальні відомості

Гетерогенний каталіз

Гомогенний каталіз

Электрокатализ і фотокаталіз

Штучні ферменти

6.5. Освіта земних і позаземних речовин

6.6. Природні запаси сировини

Запаси і споживання сировини

Метали

Неметаллическое сировину

Вуглець

Вторинну сировину

6.7. Органічна сировина

Нафта

Вугілля

Природний газ

Горючі сланці, смоляні піски і торф

Біомаса

Деревина

6.8. Нові хімічні елементи та ізотопи

Продовження періодичної системи елементів

Радіоактивні ізотопи

Від радіоактивного ейфорії до радіофобії

6.9. Перспективні хімічні процеси

Плазмохимические процеси

Самораспространяющийся високотемпературний синтез

Хімічні реакції при високих тисках

Синтез алмазів

6.10. Синтетичні матеріали

Загальні відомості

Сучасні пластмаси

Еластомери

Синтетичні тканини

6.11. Традиційні матеріали з новими властивостями

Деревина

Скло

Силікатні і керамічні матеріали

Засоби збереження матеріалів

Заміна матеріалів

6.12. Перспективні матеріали

Надміцні матеріали

Матеріали, що містять рідкісні метали

Термостійкі матеріали

Нитинол

Рідкі кристали

Блоксополимеры

Оптичні матеріали

Матеріали з електричними властивостями

Матеріали дисоціації металоорганічних сполук

Тонкоплівкові матеріали для накопичувачів інформації

ГЛАВА 7. БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

7.1. Основоположні життєві системи

7.2. Рівновага біохімічних процесів

7.3. Носій генетичної інформації

7.4. Генетичні властивості

Спадковий апарат і генна інженерія

Гени індивідуальності

7.5. Білки - основа живих систем

Структура білків

Функції білків

7.6. Будова та різновиди клітин

7.7. Сучасне уявлення про походження життя

7.8. Передумови еволюційної ідеї

Різноманіття форм життя

Зародження еволюційної ідеї

7.9. Еволюція життя

Історія виникнення теорії еволюції Дарвіна

Штучний і природний добір

Цілеспрямована поведінка і природний відбір

Геологічні ери і еволюція життя

7.10. Рослинний і тваринний світ

Різновиди живих істот

Особливості рослинного і тваринного світу

Адаптація живих організмів

Взаємозалежність живих організмів

7.11. Людина - феномен природи

Фізіологічні особливості людини

Соціологічні аспекти

Естетичне сприйняття та краса природи

7.12. Життєзабезпечення людини

Зростання населення і забезпечення продовольством

Підвищення родючості ґрунту

Фіксація азоту

Білок - основа харчування

Перспективи збільшення продовольчих ресурсів

Засоби збереження здоров'я

7.13. Продовження життя організму

Загальні відомості

Ентропійний характер старіння

Механізм старіння

Старіння і тривалість життя

Пошук засобів проти старіння

7.14. Формування ноосфери

ЧАСТИНА IV. ПРИРОДНО-НАУКОВІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Глава 8. КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЕНЕРГЕТИКИ

1.1. Розвиток технічних засобів інформаційних технологій

Уніфікація інформаційних технологій

Історія розвитку обчислювальних засобів

Застосування обчислювальних засобів

8.2. Сучасні засоби накопичення інформації

Загальні відомості

Пам'ять людини і пам'ять ЕОМ

 

Технологічні можливості реалізації високої інформаційної щільності

Проблеми відтворення живого образу

Голографічна пам'ять

Нейронні мережі

8.3. Мультимедійні системи і віртуальний світ

8.4. Мікро - та наноэлектронная технології

Загальні відомості

Розвиток твердотільної електроніки

Витоки сучасної мікроелектронній технології

Підвищення ступеня інтеграції та нові технології

8.5. Лазерні технології

Особливості лазерного випромінювання та різновиди лазерів

Волоконно-оптична зв'язок

Перспективні напрямки розвитку лазерних технологій

Голографія і розпізнання образів

8. 6. Сучасні біотехнології

Виробництво штучних білків

Біокаталізу

8.7. Генні технології

8. 8. Проблеми клонування

Глава 9. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ

9.1. Сучасне уявлення про енергію

Природно наукове розуміння енергії

Енергія - джерело добробуту

9. 2. Перетворення та споживання енергії

Способи перетворення енергії

Хімічні процеси і перетворення енергії

9.3. Ефективність виробництва і споживання енергії

9.4. Теплові електростанції

9.5. Підвищення ефективності енергосистем

Способи підвищення ефективності виробництва енергії

Проблеми прямого перетворення енергії

9.6. Гидроисточники і геотермальні джерела енергії

Гідроелектростанції

Гідроакумулюючі електростанції

Приливні електростанції

Геотермальні джерела енергії

9.7 Геліоенергетика

9.8 Енергія вітру

9.9. Атомна енергетика

Розвиток атомної енергетики

Ядерне паливо

9.10. Особливості розвитку вітчизняної енергетики

9.11. Енергії Світового океану

9.12. Енергетика майбутнього

Глава 10. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

10.1. Глобальні катастрофи та еволюція життя

10.2. Біосфера та запобігання екологічної катастрофи

10.3. Природні катастрофи і клімат

Зміна клімату

Кліматичні умови в минулому

Довгострокові прогнози

Рівновага клімату

10.4. Парниковий ефект та кислотні опади

Парниковий ефект

Кислотні опади

10.5. Збереження озонового шару

10.6. Водні ресурси і проблеми їх збереження

10.7. Споживання енергії і середовище нашого проживання

10.8. Радіоактивний вплив на біосферу

Загальні відомості

Взаємодія випромінювання з речовиною

Захист від опромінення

Життєво необхідна радіація

10.9. Природничо-наукові проблеми захисту навколишнього середовища

Глава 11. ГАРМОНІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ І ПРИРОДИ

11.1. Оновлення енергосистем

11.2. Промисловість, автотранспорт та навколишнє середовище

Модернізація технічної бази промисловості

Автотранспорт і навколишнє середовище

11.3. Міста і природа

Екологічні проблеми міст

Особливості мегаполісів

11.4. Вирішення проблем утилізації

Утилізація екологічно небезпечних газів

Утилізація побутових відходів

Поховання ядерних відходів

11.5. Перспективні матеріали, технології та навколишнє середовище

Висновок

Словник спеціальних термінів

А

Б

В

Г

Д

Е, Ж

І

До

Л

М

Н

Про

П

Р

З

Т

У

Ф

Х

Ц

Е

Покажчик імен

 

Дивіться також:

 

Природознавство. НОВІТНЯ РЕВОЛЮЦІЯ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ

Цим природознавство настала нової історичної епохи істотно відрізнялося від природознавства.

 

Загальні умови розвитку природознавства

У своїй праці «Матеріалізм і емпіріокритицизм», опублікованому в 1909 р., Ленін відповів на кардинальні філософські, питання, виникли в ході розвитку природознавства.

 

природознавство. НОВІТНЯ РЕВОЛЮЦІЯ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ...

Загальні умови розвитку природознавства. Боротьба передових і реакційних ідей в природознавстві.

 

СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЦИНИ. Впровадження природознавства в медицину

природознавства в області медицини ... В тісному зв'язку з усіма медичними предметами вона не тільки принесла світло до ліжка хворого і всілякі благодіяння...

 

...навколо світу (1831-1836) і його значення в історії природознавства

областях природознавства, що проф. Генсло, рекомендуючи його в 1831 р. як натураліста на «Бігль», керувалася далеко не однією лише своєю інтуїцією.

 

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (терапія. Клінічна медицина

Все це вело до серйозного відставання клінічної медицини того часу від розвивається природознавства. ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (терапія).

 

...і науки Бекон виступив як провісник досвідченого природознавства...

...з одного боку, про якісно простих природах, а з інший, - про щось більш близькому майбутнім пояснювальними моделями механістичного природознавства.

 

Медицина В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ...

В епоху Відродження основними рисами природознавства стали: затвердження досвідченого методу в науці, розвиток математики і механіки, метафізичне мислення...

 

Революція у природознавстві, що йде протягом усього XX...

І таким чином в науковому світі склався дивний парадокс: представники природничих наук, що вивчають більш прості об'єкти, давно відкрили складність, багатовимірність...

 

МИКОЛА КУЗАНСКИЙ. Біографія і трактати Миколи Кузанського....

космології Коперника і досвідченого природознавства. Микола Кузанский народився в селищі Куза в Південній Німеччині в 1401 році Батько.

 

Останні додавання:

 

Валеологія. Вайнер Валеологія Географія світового господарства Мовознавство

Туристська діяльність Збірник задач з банківської справи Логіка і аргументація

 

Вся Бібліотека >>>