Вся Бібліотека >>>

  

 

Діяльність підприємства

Економіка підприємства


Розділ: Економіка

  

 

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями та напрямками.

 

«Економіка підприємства»

підручник

під редакцією доктора економічних наук,

професора Н. А. Сафронова

 

Рецензенти:

Д-р екон. наук, проф. В.Є. Розов;

кафедра економіки Тверського державного технічного університету

 

Колектив авторів:

канд. екон. наук, доц. Е. Ст. Арсенова (гол. 2); асп. Я.Д. Баликів (п. 2 гол. 17); канд. екон. наук. доц. І. в. Корнєєва (гол. 11, п. 1, 2, 5 гол. 12, гол. 22); канд. екон. наук, доц. О.Г. Крюкова (гол. 20. 23); д-р екон. наук, проф. Л.М. Огольова (гол. 16, спільно з В.М. Радиковским); канд. екон. наук, доц. Павлова І.П. (гол. 18, спільно з Г.Т. Шевченко); канд. екон. наук, доц. В.М. Радиковский (гол. 16, спільно з Л.М. Оголевої); ст. викл. Л.П. Рєпіна (п. 1, 2 гол. 19); ас. Г.М. Русакова (гол. 8); д-р екон. наук. проф. М.О. Сафронов (введення, гол. 1, 3, 4, 6, п. 3, 4 гол. 12, гол. 14, п. 1, 3, 4 гол. 17); асп. М.М. Сафронов (п. 6 гол. 7); канд. екон. наук, доц. А.А. Сергєєв (гол. 15); канд. екон. наук, проф. В.М. Сумароков (гол. 21); канд. екон. наук, проф. Б.П. Супрунович (п. 3, 4 гол. 19); д-р екон. наук, проф. П.В. Тальмина (гол. 5, 13); канд. екон. наук, доц. Л.А. Чалдаева (гол. 9, 10); канд. екон. наук, доц. Є.В. Чернецова (п. 1-5 гол. 7); канд. екон. наук, проф. Г.Т. Шевченка (гол. 18, спільне І.П. Павлової).

 

У підручнику розглядаються всі сторони діяльності підприємства з моменту його створення: вибір організаційно-правової форми, формування матеріальних і фінансових ресурсів, організація виробництва і збуту продукції, розробка стратегії, тактики, цінової політики, інноваційна і інвестиційна діяльність, поліпшення якості продукції, фінанси підприємства, зовнішньоекономічна і природоохоронна діяльність, планування роботи підприємства і організація економічного аналізу. Підручник написаний колективом професорів і викладачів Фінансової академії при Уряді РФ.

Для студентів економічних вузів, керівників і фахівців підприємств.

 

Видавництво «Юристь», 1998

Колектив авторів, 1998

 

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Акулова Т., Хаскін Ст. Основи экоразвития. - М: Изд-во Росэконакад, 1994.

2. Башин М. Оборотні кошти підприємств в умовах ринку. - М: Фінанси, 1994.

3. Вейс Р., Дерінг У. Введення в загальну економіку й організацію виробництва. Красноярськ, 1995.

4. Ворст В., Ревентлоу П. Економіка фірми. - М: Вища школа, 1994.

5. Голуб А., Струкова Е. Економіка природокористування - М: Аспект, 1995.

6. Грузинов Ст. Економіка підприємства і підприємництва - М: Софіт, 1994.

7. Зайцев Н. Економіка промислового підприємства, навчальний посібник. - М: Інфра-М, 1996.

8. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Економіка. М: Республіка, 1992.

9. Маркетинг / Під ред. А. Романова. - М: Банки і біржі, ЮНІТІ, 1995.

10. Моденов Д. С. Фінанси підприємств галузей народного господарства. - М: Фінанси і статистика, 1996.

11. Настільна книга фінансиста / Під ред. В.Г. Панскова. - М: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1995.

12. Організація і планування виробничого підприємства, Навчальний посібник. - СПб.: Изд. Санкт-Петербурзького ун-ту економіки та фінансів, 1996.

13. Основи підприємницького справи: Підручник / Під ред. Ю. Осипова, Тобто Смирнової. - М.: Видавництво БЕК, 1996.

14. Ринкова економіка: Підручник у 3 т. / Під ред. А. Смирнова. - М.: Сомитэк, 1992.

15. Підручник з основ економічної теорії / Під ред. Ст. Камаєва - М: Владос, 1994.

16. Фінанси / Під ред. Ст. Родіонової. - М: Фінанси і статистика, 1994.

17. Фінанси підприємств; Навчальний посібник / Кол. авторів під ред. О. Бородіної. - М: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.

18. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмаленэи Р. Економіка. - М: Річ, 1993.

19. Чеботар Ю. Оплата праці і ціноутворення. - М: Світ ділової книги, 1997.

20. Економіка /Під ред. А.Булатова.- М: Видавництво БЕК, 1997.

21. Економіка і статистика фірм / Під ред. С. Ильенковой - М: Фінанси і статистика, 1996.

22. Економіка підприємства: Підручник / Під ред. Ст. Горфинкеля, Тобто Купріянова. - М: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.

 

ПЕРЕДМОВА

ВВЕДЕННЯ. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗМІСТ КУРСУ

 

РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

РОЗДІЛ 1. НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РОСІЇ

1. Сфери і підрозділи економіки

Галузі економіки

Міжгалузеві комплекси

Сектори економіки

2. Структурна перебудова економіки

Особливості та напрямки структурної перебудови в Росії

Тенденції розвитку промисловості

Структурні зміни в агропромисловому комплексі

Удосконалення відтворювальної структури економіки

Регіональні аспекти структурної перебудови

 

ГЛАВА 2. ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА ЕКОНОМІКИ

1. Підприємництво і підприємство

Підприємницька діяльність

Поняття юридичної особи

Підприємництво і бізнес

Підприємство

2. Типи підприємств

Класифікація за видом і характером діяльності

Класифікація за розмірами підприємства

Класифікація за формами власності

Класифікація за належністю капіталу

Класифікація за організаційно-правовими форм

3. Об'єднання підприємств

4. Фінансово-промислові групи

 

РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМСТВО ЯК АГЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Місце підприємства в системі ринкових відносин

Умови складання ринкових відносин

Самостійність підприємства

Підприємство на різних ринкових структурах

2. Підприємство в ринковому механізмі

Загальна характеристика ринкового механізму

Попит підприємства

Пропозиція підприємства

 

РОЗДІЛ II. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 

ГЛАВА 4. МАЙНО ТА КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

1. Майно підприємства

Поняття майна підприємства

Склад майна підприємства

2. Капітал підприємства

Статутний капітал

Розміри статутного капіталу

Основний і оборотний капітал

 

ГЛАВА 5. ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Економічна сутність та відтворення основних фондів

Економічна сутність основних фондів

Закономірності та показники відтворення основних фондів

2. Склад і класифікація основних фондів

Класифікація фондів по термінах виробництва, секторах економіки та галузях

Функціонально-видова класифікація і структура основних фондів

3. Види оцінки і методи переоцінки основних фондів

Види оцінки основних фондів

Методи переоцінки основних фондів

Служби оцінки майна

4. Знос і амортизація основних фондів

Поняття зносу основних фондів

Амортизація основних фондів

Норма амортизації

Методи нарахування амортизації

Порядок використання амортизаційного фонду

5. Показники використання основних фондів підприємства

Система резервів поліпшення використання основних фондів

 

ГЛАВА 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Склад і класифікація оборотних коштів. Елементи оборотних коштів

Нормовані і ненормовані оборотні кошти

Джерела формування оборотних коштів

2. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах. Порядок нормування

Методи нормування

Нормування матеріалів

Нормування незавершеного виробництва

Нормування готової продукції

3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. Показники ефективності використання

Поліпшення використання оборотних коштів

 

ГЛАВА 7. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Персонал підприємства. Категорії виробничого персоналу

Професійно - кваліфікаційна структура персоналу

Планування чисельності та складу персоналу

Показники динаміки та складу персоналу

2. Організація праці на підприємстві

Мотивація продуктивної праці

3. Нормування праці

Види норм

Методи нормування

4. Тарифікація праці

Ставки першого розряду

Тарифна сітка

5. Матеріальне стимулювання праці. Форми заробітної плати

Системи погодинної заробітної плати

Системи відрядної заробітної плати

Надбавки та доплати

Посадові оклади

Участь у прибутку підприємства

6. Ринок праці, зайнятість, безробіття

 

РОЗДІЛ III. ВИРОБНИЧА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

ГЛАВА 8. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. 1. Виробнича структура підприємства

Елементи виробничої структури

Спеціалізація цехів

Функціональні підрозділу підприємства

Фактори, впливають на виробничу структуру

2. Типи промислового виробництва. Одиничне виробництво

Серійне виробництво

Масове виробництво

3. Організація виробничого процесу

Принципи раціональної організації

Зміст виробничого процесу

Класифікація виробничих процесів

4. Виробничий цикл

Структура циклу

Тривалість циклу

ГЛАВА 9. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

1. Конструкторська підготовка виробництва

Завдання конструкторської підготовки

Етапи конструкторської підготовки

2. Технологічна підготовка виробництва

Етапи технологічної підготовки

Організація технологічної підготовки

Стадії розробки

Технологічність конструкції виробу

Методи порівняння технологічних процесів

3. Планування технічної підготовки виробництва. План технічної підготовки

Методи планування

ГЛАВА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

1. Інструментальне господарство

Організація інструментального господарства

Класифікація інструментів

Визначення потреби в інструменті

Склади і комори інструменту

2. Організація ремонтного господарства

Види ремонтних робіт

Організація проведення ремонтних робіт

3. Матеріально-технічне постачання підприємства

Класифікація і індексація матеріалів

Нормування витрати матеріалів

Нормування запасів матеріалів

Організація складського господарства

Матеріально-технічне постачання підрозділів підприємства

4. Транспортне господарство. Види транспорту

Вантажообіг і вантажопотік

Організація внутрішньозаводських перевезень

5. Система збуту продукції

Особливості процесу реалізації

Підрозділ по збуту

Зміст посередницьких функцій

Види посередників

6.Тенденции розвитку виробничої інфраструктури

ГЛАВА 11. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1. Лінійна структура управління

Особливості і області застосування

Переваги і недоліки

2. Функціональна структура управління

Особливості і області застосування

Переваги і недоліки

3. Дивізіональна структура управління

Особливості і області застосування

Переваги і недоліки.

4. Адаптивні структури управління

Особливості і області застосування

Переваги і недоліки

5. Принципи побудови організаційної структури управління

 

РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ГЛАВА 12. ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

1. Формування господарської стратегії

Передумови формування стратегії

Типи господарських стратегій

Вибір типу господарської стратегії

2. Етапи розробки господарської стратегії підприємства

Складання прогнозу

Аналіз зовнішнього середовища

Прогнозування збуту

3. Товарна стратегія підприємства. План виробництва і реалізації продукції

Умови формування товарної стратегії

Формування асортименту

Планування нового продукту

План реалізації продукції

4. Виробнича програма і виробничі потужності підприємства. Варіанти виробничої програми

Показники виробничої програми

Виробничі потужності

Проект виробничих потужностей

5. Бізнес-план

Зміст бізнес-плану

Порядок розробки бізнес-плану

ГЛАВА 13. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

1. Поняття та види витрат підприємства

Поняття витрат та витрат виробництва

Види витрат підприємства

2. Собівартість продукції

Склад і структура витрат, що включаються в собівартість продукції

Групування витрат за економічними елементами (кошторис витрат на виробництво)

Групування витрат за статтями калькуляції

Визначення собівартості продукції

3. Витрати фірми в мікроекономічній теорії

Загальні середні та граничні витрати

Взаємозв'язок валових, середніх та граничних витрат

ГЛАВА 14. ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА

1. Види цін

Класифікація цін за ступенем регульованості

Класифікація цін за характером обслуговуваного обороту

Інші класифікації цін

2. Цінова політика підприємства

Завдання і механізм розробки цінової політики

Постановка цілей цінової політики

Цінова стратегія підприємства

Вибір методу ціноутворення

Модифікації цін

3. Особливості ціноутворення при різних моделях ринку. Ціни ринку вільної конкуренції

Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції

Ціноутворення в умовах олігополії

Ціни умовах чистої монополії

ГЛАВА 15. ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

1. Поняття і показники якості і конкурентоспроможності

Поняття якості продукції

Показники якості продукції

Поняття конкурентоспроможності

Показники конкурентоспроможності

2. Державні і міжнародні стандарти та системи якості. Поняття стандартів та стандартизації

Система стандартів в Російській Федерації

Міжнародні стандарти та системи якості

3. Розвиток систем управління якістю. Досвід управління якістю

Сучасні проблеми управління якістю

Розвиток системи сертифікації

Політика підприємства в області якості

4. Японська і американська моделі управління якістю. Досвід зарубіжних підприємств

Методи забезпечення якості

ГЛАВА 16. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття інновацій

Види інновацій

Життєвий цикл інновацій

Зміст інноваційної діяльності

Показники потенціалу підприємства

2. Показники технічного рівня і ефективності нової техніки і технології

Показники технічного рівня нововведення

Показники технічного рівня виробництва

Технологічний рівень виробництва

Економічна оцінка інновацій

3. Порівняльна економічна ефективність нової техніки і технології

Вибір бази порівняння

Витрати на впровадження нової техніки

Ефект від впровадження нової техніки

Інноваційний проект

ГЛАВА 17. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття та принципи інвестиційної діяльності

Поняття інвестицій

Принципи інвестиційної діяльності

2. Прийоми і методи проектного аналізу

Види аналізу

Методи аналізу

Метод дисконтування

Показники прибутковості проекту

3. Капітальні вкладення

Напрями використання

Джерела фінансування

4. Ефективність портфельних інвестицій. Цілі портфельних інвестицій

Ризики фінансових інвестицій

Портфель цінних паперів

ГЛАВА 18. ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Державне управління природоохоронними заходами. Державні органи, що регулюють природокористування

Механізм реалізації державної природоохоронної політики

Система екологічних фондів Росії

2. Економічні механізми природоохоронної діяльності підприємств. Платежі за забруднення навколишнього середовища

Екологічний паспорт підприємства

Платежі за землекористування

Платежі за водокористування

Платежі за надра

Платежі за користування лісовими ресурсами

ГЛАВА 19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

1. Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Види зовнішньоекономічних угод

Напрями зовнішньоекономічної діяльності

Способи реалізації експортно-імпортних операцій

2. Операції підприємства з експорту

Особливості експортної політики підприємства

Експортні документи

Форми розрахунків за експортом

Митні збори

Особливості розрахунку експортних цін

3. Операції підприємства з імпорту та зустрічні угоди

Сертифікація імпортованих товарів

Митна вартість імпортованого товару.

Митні мита

Зустрічні угоди

4. Підприємства з іноземними інвестиціями

Угоди про розподіл продукції

Вільні економічні зони в економіці Росії

 

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ГЛАВА 20. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Фінансові ресурси підприємства. Джерела фінансових ресурсів

Напрями використання грошових коштів

Фінансова служба підприємства

2. Виручка, доходи і прибуток підприємства. Виручка та прибуток підприємства

Показники прибутку

Балансова прибуток

3. Планування прибутку і порядок його розподілу на підприємствах різних організаційних форм

Методи планування прибутку

Принципи розподілу прибутку

Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційних форм

4. Податки і платежі, що вносяться підприємствами у бюджет і в позабюджетні фонди

Види податків

Податок на майно підприємства

Плата за ресурси

Платежі у позабюджетні фонди

5. Фінансовий план підприємства

Структура фінансового плану

Взаємозв'язок доходів і витрат

ГЛАВА 21. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА З ІНСТИТУТАМИ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

1. Взаємодія підприємств з банками. Розрахунково-касове обслуговування

Банківське кредитування

Валютні операції

Лізингові операції.

Факторингові операції

Трастові операції

2. Взаємовідносини підприємств з біржами. Особливості біржової торгівлі

Види біржових угод

Фондові біржі

3. Роль страхових організацій в діяльності підприємств. Принципи страхування

Види страхування

ГЛАВА 22. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І СКЛАДАННЯ ЙОГО БАЛАНСУ

1. Балансовий звіт підприємства

Бухгалтерський баланс підприємства

Форма бухгалтерського балансу

Активи і пасиви підприємства

Методи оцінки статей балансу

Значення бухгалтерської звітності

2. Система показників ефективності виробництва і фінансового стану підприємства

Поняття ефективності виробництва

Принципи визначення економічної ефективності

Показники фінансового стану підприємства

ГЛАВА 23. РИЗИК В ПІДПРИЄМНИЦТВІ І ЗАГРОЗА БАНКРУТСТВА

1. Види ризиків та методи їх оцінки

Поняття і види ризику

Фактори ризику

Аналіз ризику

Методи кількісного аналізу ризику

Способи зниження ризику

2. Поняття і процедура банкрутства. Причини банкрутства

Процедура банкрутства

Зовнішнє управління

Санація

Примусова ліквідація

Добровільна ліквідація

Світове угода

 

Дивіться також:

 

«Цивільний Кодекс Російської Федерації для підприємців»

 

 Курс підприємництва

Економіка підприємства та підприємництва. - М.: СОФІТ, 1994. П. Карлоф Б. Ділова стратегія: концепції, зміст, символи. ...
bibliograph.com.ua/biznes-39/index.htm

 

 Механізм функціонування підприємства. Підприємство в ринкових ...

Співвідношення ресурсів на вході і на виході складає зміст такого предмета, як економіка підприємства. Для економіки підприємства ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-39/13 .htm

 

 Що таке економіка

Економіка складається з галузей, галузі - з підприємств. Підприємства виробляють різноманітну продукцію. Давайте спробуємо простежити...
www.bibliograph.com.ua/biznes-13/2 .htm

 

 ВЕЛИКІ, ДРІБНІ І НАЙДРІБНІШІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО ...

Деякі з цих підприємств досягають успіху; проте більшість з них не приносить ... Що таке економіка. Найпростіше розуміння економіки...
bibliograph.com.ua/biznes-64/51 .htm

 

 Оцінка фінансового стану підприємства

Ринкова економіка висунула вимоги до аналізу цілої системи нових показників фінансового стану та прибутковості підприємств. ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-39/43 .htm

 

 Реформи. економіка країни в цілому, власне, і складається з ...

Опорний момент проводиться сьогодні господарської перебудови - самостійність об'єднань і підприємств. Доречно нагадати, що економіка, ...
bibliograph.com.ua/biznes-57/4 .htm

 

 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Економіка та управління ... Для успішної діяльності підприємства надзвичайно важливо враховувати, ... Аналіз платоспроможності підприємства ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-41/57 .htm