Вся Бібліотека >>>

  

 

Організація і технології документаційного забезпечення управління

Діловодство


Розділ: Економіка

 

 

Діловодство

(Організація і технології документаційного забезпечення управління)

 

Підручник для вузів. Кузнєцова Т.В., Санкіна Л.В., Бикова Т.А. та ін;

 

Під редакцією проф. Т.В. Кузнецової

 

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів

 

Рецензенти:

кафедра документознавства Московського

держ. університету мистецтва і культури

(зав. проф. кафедри Ю.М. Столяров);

канд. іст. наук М.Ю. Ларін, директор ВНДІДАС

Головний редактор видавництва Н.Д. Эриашвили

 

Висвітлено питання сучасної регламентації діловодства, складання та оформлення управлінських документів. Дана характеристика законодавчих актів і нормативно-методичних документів, регламентують роботу з документами. Розглянуто організація діловодної служби, її структура, задачі, функції, посадовий і чисельний склад.

Особливо виділені питання документування управлінської діяльності: поняття документа, види і різновиди документів, вимоги до складання бланків документів, оформлення всіх реквізитів документів, а також правила складання організаційних, розпорядчих і інформаційно-довідкових документів, що входять в систему організаційно-розпорядчої документації. Висвітлено питання організації роботи з документами, включаючи організацію документообігу, технології реєстрації документів, контролю за термінами їх виконання, інформаційно-довідкової роботи. Розглянуто правила зберігання документів діловодстві та підготовки їх до здачі в архів.

Для студентів і викладачів вузів, а також для керівників підприємств і організацій, працівників діловодних служб, секретарів-референтів.

 

 

Колектив авторів, 2000

 

ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ЮНИТИ-ДАНА", 2000.

 

Передмова

1. Основні поняття

Документування

Організація роботи з документами. Документообіг. Інформація

Документ

Офіційні документи

Юридична сила документа

Система документації

Стандартизація

Уніфікована система документації

2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ДІЛОВОДСТВА

2.1. Діловодство в Давньоруському державі (X-XI ст) та у період феодальної роздробленості (XI-XV ст.)

2.2. Наказове діловодство (XVI-XVII ст.)

2.3. Діловодство в установах Росії XVIII ст. (коллежское діловодство)

2.4. Діловодство в установах Росії XIX - початку XX ст. (міністерське діловодство)

2.5. Державне діловодство в радянську епоху

3. СУЧАСНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЛОВОДСТВА

3.1. Законодавче регулювання діловодства

3.2. Нормативно-методичне регулювання діловодства

4. ОФОРМЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Формати паперу і поля

4.3. Бланки документів

Бланк листа

Загальний бланк

Бланк документа

Бланки двома мовами

Гербові бланки

4.4. Правила оформлення окремих реквізитів документів. Реквізит 01-Державний герб Російської Федерації. Реквізит 02-герб суб'єкта Російської Федерації

Реквізит 03 емблема організації або товарний знак (знак обслуговування). Реквізит 04-код організації

Реквізит 05-код форми документа. Реквізит 06 найменування організації

Реквізит 07 довідкові дані про організації. Реквізит 08 найменування виду документа

Реквізит 09 дата документа

Реквізит 10 реєстраційний номер документа

Реквізит 11 посилання на індекс і дату вхідного документа. Реквізит 12 місце складення або видання

Реквізит 13 гриф обмеження доступу до документом. Реквізит 14 адресат

Реквізит 15 гриф затвердження документа

Реквізит 16 резолюція

Реквізит 17-заголовок до тексту

Реквізит 18 відмітка про контроль. Реквізит текст документа 19

Реквізит 20 відмітка про наявність додатків

Реквізит 21 підпис

Реквізит 22 гриф погодження документа. Реквізит 23 візи узгодження документа

Реквізит 24 друк

Реквізит 25 відмітка про засвідчення копії

Реквізит 26 відмітка про виконавця

Реквізит 27 відмітка про виконання документа і направлення його до справи

Реквізит 28 відмітка про надходження документа в організацію. Реквізит 29 ідентифікатор електронної копії документа

4.5. Вимоги до виготовлення документів

5. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5.1. Вимоги до тексту документа

5.2. Підготовка документів на комп'ютері

6. ОСОБЛИВОСТІ МОВИ І СТИЛЮ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

6.1. Норми офіційно-ділового стилю

Лексика

Використання термінів

Використання іноземних слів

Плеоназм

Тавтологія

Розрізнення паронімів

Орфографія

Імена прикметники, утворені від імен осіб

Географічні назви

Назви установ, організацій, підприємств

Назви документів, пам'яток культури

Словотвір

Правила графічного скорочення слів

Правила абревіації

Правила використання скорочень і абревіатур

Граматика (морфологія)

Вибір відмінка іменника при синонімічних словах

Відмінювання складних складених слів

Відмінювання числівників

Граматика (синтаксис)

Розщеплене присудок

Узгодження присудка з підметом

Порядок слів

Використання деепричастных обертів

Нанизування непрямих відмінків

Композиція документа

6.2. Редакторська правка службових документів

Етапи редагування

Види правки

Правка-скорочення

Правка-обробка

7. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

7.1. Організаційні документи

Статут

Структура і штатна чисельність

Штатний розклад

Інструкції

Договір

7.2. Розпорядчі документи

Наказ

Вказівка

Розпорядження

Рішення

7.3. Протокол

7.4. Інформаційно-довідкові документи

Акт

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Довідки

Лист

Телеграма (телетайпограма)

Телекс

Телефонограма

Телефакс (факс)

8. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА

8.1. Загальні вимоги

8.2. Організаційні форми роботи з документами

8.3. Типові організаційні структури служби діловодства

Управління справами

Канцелярія

Загальний відділ

Секретар установи

8.4. Завдання і функції служби діловодства

8.5. Функції структурних підрозділів служби діловодства

8.6. Посадовий і чисельний склад служби діловодства

Керівники

Фахівці

Технічні виконавці

8.7. Нормативна регламентація служби діловодства

Положення про службу діловодства

Інструкція з діловодства

8. 8. Умови праці

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

9.1. Проблема вдосконалення документообігу

9.2. Поняття «документообіг», його розвиток і нормативно-методична регламентація

9.3. Основні правила організації документообігу в установі

9.4. Прийом, обробка і розподіл вступників документів

Прийом і первинна обробка

Передача документів

9.5. Порядок направлення на виконання і роботи виконавця з документами

9.6. Правила обробки вихідних документів

10. РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

10.1. Значення і завдання реєстрації документів

10.2. Загальні правила реєстрації документів

10.3. Форми реєстрації документів

10.4. Автоматизовані системи реєстрації

Реєстрація вхідних документів

Реєстрація вихідних і внутрішніх документів

11. Інформаційно-довідкова робота з документів

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ

12.1. Значення та види контролю

Контроль за термінами виконання документів

12.2. Форми контролю. Сроковая картотека

12.3. Автоматизовані системи контролю за виконанням документів

13. Робота з листами та зверненнями громадян

14. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

14.1. Номенклатура справ

Загальні вимоги до номенклатури

Види номенклатур

Складання номенклатури

Розробка номенклатури справ

Визначення кола документів для включення в номенклатуру

Складання заголовків справ

Розробка класифікаційної схеми

Визначення строків зберігання справ

Індексація справ

Порядок оформлення та засвідчення номенклатури справ

14.2. Формування справ

14.3. Зберігання справ

15. ПІДГОТОВКА СПРАВ ДО АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ

15.1. Експертиза цінності документів

Критерії оцінки документів

Експертні комісії

Проведення експертизи цінності

15.2. Оформлення справ

15.3. Складання описів справ

15.4. Порядок передачі справ до архіву

16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

16.1. Систематизація документів

16.2. Забезпечення збереженості документів в електронній формі

16.3. Архівне зберігання

Перелік нормативних актів

Бібліографічний список

Додатка

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ СТАВИТЬСЯ ПЕЧАТКА

ЗРАЗКИ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПРАВКИ (ПРАКТИКУМ)

ФОРМА НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ (ЦЕК) МІНІСТЕРСТВА (ВІДОМСТВА) РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Загальні положення

Функції ЦЕК

Права ЦЕК

Організація роботи ЦЕК

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальні положення

Основні завдання ЕК

Основні функції ЕК

Права ЕК

Форма обкладинки справи постійного і тимчасового зберігання

Форма опису справ постійного зберігання

Форма опису справ тривалого зберігання

 

Дивіться також:

 

  ДІЛОВОДСТВО ЗА ПИСЬМОВИМИ ТА УСНИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Робота із зверненнями громадян ведеться на підставі Типового положення про ведення діловодства за пропозиціями, заявами і скаргами громадян в ...
bibliograph.com.ua/biznes-58/18 .htm

 

  Курс діловодства: Документаційне забезпечення управління

Враховані Типова інструкція з діловодства у міністерствах, ... Посібник призначений для студентів, що вивчають діловодство і менеджмент, ...
bibliograph.com.ua/biznes-58/index.htm

 

  ДІЛОВОДСТВО. Секретарська справа

Курс діловодства: Документаційне забезпечення управління ... Тема 7. ДІЛОВОДСТВО ЗА ПИСЬМОВИМ І УСНИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ...
bibliograph.com.ua/biznes-60/index.htm

 

 

  Принцип державної мови судочинства. Судочинство ...

Судочинство і діловодство в Конституційному Суді РФ, ... Судочинство і діловодство у світових суддів і в інших судах суб'єктів Російської ...
www.bibliograph.com.ua/osnovy-prava-3/121 .htm

 

  Менеджмент розпадається на безліч підфункцій планування ...

Але пізніше менеджмент розпадається на безліч підфункцій планування, діловодство, збут, закупівлі, організацію, статистичний аналіз виробництва. ...
bibliograph.com.ua/menedzhment-2/19 .htm

 

  ДІЛОВОДСТВО - діловодство, яке полягає в ...

діловодство, яке полягає в прийомі надійшли в цех документів і доставці їх виконавцям, оформлення та надсилання вихідних документів, ...
bibliograph.com.ua/kodex-11-4/155.htm

 

  ДІЛОВОДСТВО БЕЗБУМАЖНОЕ - інформаційна управлінська ...

ДІЛОВОДСТВО, БЕЗБУМАЖНОЕ. - інформаційна управлінська технологія, дозволяє виконувати зберігання, пошук і відображення інформації засобами ЕОМ без ...
bibliograph.com.ua/kodex-11-4/154.htm

 

  Посадова інструкція секретаря. СЕКРЕТАР В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ

Здійснює методичне керівництво за організацією діловодства в ... Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної ...
bibliograph.com.ua/biznes-60/5 .htm

 

Теорія організації