Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Методи оцінки вартості родовищ корисних копалин

 

 

У нас в країні основними методами оцінки родовищ корисних копалин є методи дохідного підходу, переважно капіталізації потенційних доходів або дисконтування грошового потоку.

Інші методи застосовуються для отримання розрахункових показників, що використовуються при визначенні вартості родовища, отриманої дохідним методом, а також витрат, пов'язаних з проведенням робіт з компенсації шкоди, завданої природному середовищу, визначенні вартості гірського майна.

Методи витратного підходу застосовуються для визначення вартості відтворення, вартості заміщення будівель, споруд, обладнання, а також для оцінки природних ресурсів, теряемых або повреждаемых при експлуатації родовища і екологічного збитку. Методи порівняльного підходу застосовуються для отримання значень цін на мінеральну сировину та використовуване обладнання.

За кордоном, там де розвинений цивільний оборот на надра (наприклад, США), досить широке застосування мають методи порівняльного підходу. Наявними методичними посібниками по вартісній оцінці надр рекомендується проводити з використанням трьох підходів. Вибір методу визначається цілями оцінки, ступенем вивченості родовища і рядом інших факторів. Причому, на різних етапах розвідки та оцінки родовища можуть бути використані різні методи оценки1.

Науковий підхід до економічної оцінки корисних копалин у нашій країні почав формуватися з кінця 30-х років. Постановка проблеми та створення методичних основ економічної оцінки ресурсів надр пов'язана з іменами А. В. Хачатурова, М.І Агошкова. К.Г. Гофмана, Н.А. Хрущова. В відповідно до розробленої в ті роки методологією під економічною оцінкою родовищ розумілася грошова оцінка запасів, визначена на основі ціни на корисна копалина, витрат на залучення родовища в експлуатацію і величиною ефекту, що одержується від експлуатації запасів.

 

Для економічної або вартісної оцінки мінерального сировини застосовувалась тимчасова типова методика економічної оцінки родовищ. Під економічною оцінкою родовищ корисних копалин розумілася різниця між цінністю продукції, одержуваної із запасів конкретного родовища, та сумарними експлуатаційними і капітальними витратами на її отримання за весь період відпрацювання родовища з урахуванням фактора часу. Даний підхід до оцінки родовищ корисних копалин зберігся до цього часу і, з коригуванням на ринкові умови видобутку та реалізації сировини, може застосовується для визначення вартості родовищ корисних копалин.

Ставка дисконтування приймається рівною прийнятною для інвестора нормі доходу або віддачі на капітал. Ставка дисконтування встановлюється на такому рівні, який дозволяє інвестору не тільки компенсувати ризик, але і отримати необхідну прибуток.

До складу витрат, що враховуються при розрахунку вартості родовища можуть включатися витрати на геологорозвідувальні роботи, проводяться за рахунок коштів інвестора, витрати на транспортування сировини до станції або порту відвантаження (франкирование ціни на транспортоемкое сировина), витрати на рекультивацію земель, а також витрати на компенсацію екологічної шкоди та страхування ризиків заподіяння шкоди природному середовищу.

Структура витрат по основним елементам включає:

• матеріали,

• паливо,

• енергія, пар, вода,

• заробітна плата,

• амортизаційні відрахування,

• транспортні витрати,

• послуги з капітального ремонту,

! послуги з поточного ремонту,

! прокат, лізинг, оренда,

! інші.

В залежності від цілей оцінки до складу витрат або включаються або не включаються податки, та інші платежі, пов'язані з видобутком і використанням корисних копалин.

«Методичними рекомендаціями щодо техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ твердих корисних копалин (крім вугілля і горючих сланців), затверджених Міністерством природних ресурсів Росії 15.03.99 р., рекомендуються при проведенні оцінки з метою визначення ефективності роботи гірничорудних підприємств проводити розрахунок у двох варіантах:

! без урахування податків, відрахувань і платежів (розглядається як базовий варіант);

! з урахуванням податків, відрахувань і платежів (розглядається як комерційний варіант).

Для базового варіанту рекомендується застосовувати ставку дисконту дорівнює 10%, для комерційного варіанту - не нижче 15%.

Найбільш складною проблемою є визначення ставки дисконтування. На практиці застосовуються методи економічної оцінки родовищ, що враховують або не враховують фактор часу.

За кордоном оцінка вартості родовищ корисних копалин також ґрунтується на розрахунку величини очікуваного прибутку. Для цілей оцінки використовується формула Хоскольда, що дозволяє враховувати ризик на вкладений капітал. Для розрахунку коефіцієнта капіталізації застосовують дві окремі ставки відсотка: спекулятивну ставку, що представляє собою ринкову норму прибутку на капітал з урахуванням ризиків, та безпечну ставку для фонду відшкодування, призначеного для повернення всього інвестованого капіталу єдиною сумою після закінчення терміну інвестиції.

При оцінці вартості родовищ розглядається кілька варіантів його освоєння. З них вибирається варіант з максимальною величиною вартості.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій