Вся Бібліотека >>>

  

 

Бізнес

Основи менеджменту


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

менеджмент

 

Основи менеджменту

 

Мескон М.

Альберт М.

Хедоурі Ф.

 

Книга випущена при фінансової підтримки американської фірми «АРЧЕР ДЕНІЕЛ МІДЛЕНД»

 

Академія народного господарства

Вища школа міжнародного бізнесу

  

Переклад з англійської

Загальна редакція і вступна стаття доктора економічних наук Л.І. Євенко

 

Все основне про менеджмент як науки, практики і мистецтво управління - в одній книзі. Три видання цього підручника допомогли десяткам тисяч американців освоїтися у світі бізнесу.

Книга придатна і для самоосвіти, так і для групового навчання в школах бізнесу, і для перекваліфікації викладачів. Вона цілком доступна підприємцю, але і керівники вищої ланки, прочитавши цю книгу, задумаються про втрачені можливості і намітять нові плани.

 

Copyright © 1988 by Harper & Row,

Publishers, Inc.

© Переклад на російську мову,

вступна стаття, оформлення

Видавництво «Дело», 1992

 

Уроки американського менеджменту (вступна стаття)

 

Пам'яті засновника і першого директора

видавництва «Дело» Бориса Івановича Мокроусова

присвячує цю книгу колектив видавництва

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Частина перша. ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

 

РОЗДІЛ 1. Організації, менеджери та успішне управління

Введення

ОРГАНІЗАЦІЇ

РЕСУРСИ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

ПІДРОЗДІЛИ

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПОДІЛ ПРАЦІ

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

ХТО ТАКІ МЕНЕДЖЕРИ, І ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ?

РОЛІ КЕРІВНИКА

УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

КЕРІВНИКИ НИЗОВОЇ ЛАНКИ

КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ

КЕРІВНИКИ ВИЩОЇ ЛАНКИ

ПІДПРИЄМЦІ В ЯКОСТІ КЕРУЮЧИХ

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ, СПРЯМОВАНЕ НА УСПІХ

ВИЖИВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ (IMPLEMENTATION)

УЗАГАЛЬНЕННЯ

НЕОБХІДНІСТЬ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

НЕМАЄ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ ДАНОЇ КНИГИ

РЕЗЮМЕ

 

ГЛАВА 2. ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ

ДАВНЯ ПРАКТИКА - НОВА НАУКА

СТАРОДАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВІДСУТНІСТЬ ІНТЕРЕСУ ДО УПРАВЛІННЯ

ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

РУХ ЗА ЛЮДСЬКІ ВІДНОСИНИ

РОЗВИТОК ПОВЕДІНКОВИХ НАУК

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ І МОДЕЛІ

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

КОМУНІКАЦІЯ

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ СИСТЕМИ

ПІДСИСТЕМИ

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД

СИТУАЦІЙНІ ЗМІННІ

РЕЗЮМЕ

 

РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВНУТРІШНІ ЗМІННІ

ЦІЛІ

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

ОБСЯГ УПРАВЛІННЯ

НЕОБХІДНІСТЬ У КООРДИНАЦІЇ

ЗАВДАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І МЕХАНІЗАЦІЯ

СКЛАДАЛЬНІ КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПО ВУДВОРД

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПО ТОМПСОНУ

ЗДІБНОСТІ

ПОТРЕБИ

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ОСОБИСТІСТЬ І ПОВЕДІНКУ

ГРУПИ

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПІДСИСТЕМИ

РЕЗЮМЕ

 

ГЛАВА 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В БІЗНЕСІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СЕРЕДОВИЩЕ

СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОГО ВПЛИВУ У ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДОВИЩЕМ НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СЕРЕДОВИЩЕ ПРЯМОГО ВПЛИВУ

МАТЕРІАЛИ

КАПІТАЛ

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ШТАТІВ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

КОНКУРЕНТИ

СЕРЕДОВИЩЕ НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ

МІЖНАРОДНЕ ОТОЧЕННЯ

КУЛЬТУРА

ЕКОНОМІКА

ЗАКОНИ І ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ

ПОЛІТИЧНА ОБСТАНОВКА

РЕЗЮМЕ

 

ГЛАВА 5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЕТИКА

РОЛЬ БІЗНЕСУ В СУСПІЛЬСТВІ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ПРАКТИЦІ

ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ЕТИЧНІ НОРМАТИВИ

 

Частина друга. Єднальні процеси

 

ГЛАВА 6. КОМУНІКАЦІЇ

ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

МІЖРІВНЕВІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

КОМУНІКАЦІЇ ПО ВИСХІДНІЙ

КОМУНІКАЦІЇ МІЖ РІЗНИМИ ВІДДІЛАМИ (ПІДРОЗДІЛАМИ)

КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИК-ПІДЛЕГЛИЙ

КОМУНІКАЦІЇ МІЖ КЕРІВНИКОМ І РОБОЧОЮ ГРУПОЮ

НЕФОРМАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ

КОДУВАННЯ І ВИБІР КАНАЛУ

ДЕКОДУВАННЯ

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

МІЖОСОБИСТІСНІ КОМУНІКАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ

Перешкоди в організаційних комунікаціях

Вдосконалення комунікацій в організаціях

РЕЗЮМЕ

 

ГЛАВА 7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ПРИРОДА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ РІШЕННЯ

ЗАПРОГРАМОВАНІ РІШЕННЯ

КОМПРОМІСИ

ІНТУЇТИВНІ РІШЕННЯ

РІШЕННЯ, ЗАСНОВАНІ НА СУДЖЕННЯХ

РАЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

РЕАЛІЗАЦІЯ

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

ЧАС І ЗМІНЮЄТЬСЯ СЕРЕДОВИЩЕ

РЕЗЮМЕ

 

ГЛАВА 8. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

НАУКОВИЙ МЕТОД

МОДЕЛЮВАННЯ

ОРІЄНТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НА МАЙБУТНЄ

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ

АНАЛОГОВА МОДЕЛЬ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Процес побудови моделі

ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ НА ДОСТОВІРНІСТЬ

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ

Проблеми моделювання

Огляд моделей науки управління

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

КАУЗАЛЬНЕ (ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВЕ) МОДЕЛЮВАННЯ

Якісні методи прогнозування

РЕЗЮМЕ

 

Частина третя. Функції управління

 

ГЛАВА 9. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВИГОДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Сутність стратегії

Планування і успіх організацій

ЗНАЧЕННЯ МІСІЇ

ВИБІР МІСІЙ

МІСІЯ МАЛИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

КОНКРЕТНІ І ВИМІРНІ ЦІЛІ

ОРІЄНТАЦІЯ ЦІЛЕЙ У ЧАСІ

ДОСЯЖНІ ЦІЛІ

ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ

МАРКЕТИНГ

ФІНАНСИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ОПЕРАЦІЇ

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

КУЛЬТУРА І ОБРАЗ КОРПОРАЦІЇ

ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Вибір стратегії

Планування

РЕЗЮМЕ

 

Глава 10. Планування реалізації стратегії

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Проблеми, пов'язані з правилами і процедурами

УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ І КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ

БЮДЖЕТ

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ І ЦІЛЕЙ

ЕТАПИ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

ВИРОБЛЕННЯ ЦІЛЕЙ

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА

ПРАКТИЧНА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ МВО

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 11. Організація взаємодії і повноваження

ДЕЛЕГУВАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОВНОВАЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПОВНОВАЖЕННЯ

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ НОРМИ КЕРОВАНОСТІ

ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД

РЕЗЮМЕ

 

Глава 12. Побудова організацій

ВИБІР СТРУКТУРИ

ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

НЕГАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮРОКРАТІЇ

ДЕПАРТАМЕНТАЛІЗАЦІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕПАРТАМЕНТАЛІЗАЦІЯ

ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ВИБІР ОРІЄНТАЦІЇ ВІДДІЛЕНЬ

АДАПТИВНІ СТРУКТУРИ

ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Організація конгломератного типу

ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Інтеграція структури

РЕЗЮМЕ

 

Глава 13. Мотивація

ПОЛІТИКА БАТОГА І ПРЯНИКА

СПРОБИ ВИКОРИСТОВУВАТИ В УПРАВЛІННІ МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Сучасні теорії мотивації

ВИНАГОРОДА

ЗМІСТОВНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ

Теорія потреб МакКлелланда

Двохфакторна теорія Герцберга

ЗАСТОСОВНІСТЬ ТЕОРІЇ ГЕРЦБЕРГА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ

Теорія очікувань

Теорія справедливості

Модель Портера-Лоулера

МОТИВАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 14. Контроль

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЮ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

ПІДТРИМАННЯ УСПІХУ

Попередній контроль

Поточний контроль

ПРОЦЕС КОНТРОЛЮ

МАСШТАБ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ І ПРИНЦИП ВИКЛЮЧЕННЯ

ВИМІР РЕЗУЛЬТАТІВ

ПЕРЕДАЧА ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ

ОТРИМАННЯ НЕПРИДАТНОЮ ІНФОРМАЦІЇ

Економічність контролю

ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ В ПЛАНУВАННІ ТА КОНТРОЛІ

ІУС І УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІУС

УЧАСТЬ КОРИСТУВАЧІВ У ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА ДАНИХ

РЕЗЮМЕ

 

Частина четверта. Групова динаміка і керівництво

 

ГЛАВА 15. Групова динаміка

ГРУПИ ТА ЇХ ЗНАЧИМІСТЬ

Формальні і неформальні групи

Хоторинські експерименти

РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПРАВЛІННЯ НЕФОРМАЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРУП

РЕЗЮМЕ

 

Глава 16. Керівництво: влада і особистий вплив

ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕР

Бізнес по Макіавеллі

СТРАХ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Законна влада. Вплив через традиції

Вплив за допомогою харизми

ПЕРЕКОНАННЯ ТА УЧАСТЬ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 17. Лідерство: стиль, ситуація і ефективність

ОГЛЯД ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІДЕРСТВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕВІНА

Керівництво, зосередженіше на роботі і на людині

Чотири системи Лайкерта

ПІДХІД З ПОЗИЦІЙ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН

СИТУАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА

Теорія життєвого циклу

Модель прийняття рішень керівником Врума-Йеттона

АДАПТИВНЕ КЕРІВНИЦТВО. ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 18. Управління конфліктами, змінами і стресами

ПРИРОДА КОНФЛІКТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Типи конфлікту

РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАВДАНЬ

ВІДМІННОСТІ В ЦІЛЯХ

ВІДМІННОСТІ В УЯВЛЕННЯХ І ЦІННОСТЯХ

ВІДМІННОСТІ В МАНЕРІ ПОВЕДІНКИ І ЖИТТЄВОМУ ДОСВІДІ

НЕЗАДОВІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНОЮ СИТУАЦІЄЮ

Міжособистісні стилі вирішення конфлікту

ПРИРОДА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Заходи проведення змін в організації

Подолання опору змін

ЛЮДИ ЯК ІНДИВІДУУМИ

 

Частина п'ята. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ГЛАВА 19. Управління трудовими ресурсами

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Відбір кадрів

РОЗВИТОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Оцінка результатів діяльності

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ І МОТИВАЦІЯ

ЖІНКИ - РЕЗЕРВ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 20. Управління виробництвом: створення операційної системи

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ

Класифікація операційних систем

Взаємозв'язок з іншими функціями організації

Конкурентоспроможність

Стратегічні рішення в галузі виробництва

Критерії і вибір проектів

Сучасний рівень розвитку виробничих систем

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ. МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ, ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

РЕЗЮМЕ

 

Глава 21. Управління виробництвом: функціонування операційної системи

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ПЛАНУВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Розвиток програм забезпечення якості

РЕЗЮМЕ

 

Глава 22. Управління продуктивністю: комплексний підхід

Системний погляд на продуктивність

Якість і продуктивність

ХАРАКТЕР ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ПРОДУКТИВНОСТІ

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ

КОМУНІКАЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І КЕРІВНИЦТВО В СПРАВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

 

Дивіться також:

 

Абетка економіки Словник економічних термінів Економіка і бізнес Введення в бізнес Курс підприємництва Індивідуальна підприємницька діяльність Управління персоналом Як добитися успіху Організація підприємницької діяльності

 

Міжнародний менеджмент

 

ВВЕДЕННЯ В МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 1. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС І МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС: СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК, ХАРАКТЕРНІ РИСИ. ЩО ТАКЕ МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

РОЛЬ ЗНАНЬ В ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

ОСНОВНІ РИСИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЩО ТАКЕ МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ВІДМІННОСТІ ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: РЕЗЮМЕ

ВИСНОВОК

Глава 2. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ: ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ В ІНТЕРЕСАХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ РОСІЙСЬКОЇ ФІРМИ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК ТА РОЛЬОВІ ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖЕРА

РОСІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІРМИ

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ДАНИХ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, НЕОБХІДНИХ МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРНОЇ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОВЕДІНКИ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ І ДЕЯКІ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ

КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ

ОБЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖЕРА

ВИСНОВОК

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ФІРМАХ

Розділ 3. ІНТЕГРОВАНІ КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

ОСНОВНІ ФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

МІЖНАРОДНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ

ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ДОСТУП ДО НОВИХ РИНКІВ

ДОСТУП ДО НОВИХ ДЖЕРЕЛАМИ РЕСУРСІВ

ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

ФОРМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ США

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ НІМЕЧЧИНІ

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ ЯПОНІЇ

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ РОСІЇ

ХОЛДИНГОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ МНК

ДОЧІРНІ І ЗАЛЕЖНІ КОМПАНІЇ

ФІНАНСОВІ ТА ЗМІШАНІ ХОЛДИНГИ

МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ГРУПИ КОМПАНІЙ

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

НЕІЄРАРХІЧНІ ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА: ФОРМУВАННЯ В ЯПОНІЇ ФПГ З НЕИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЮ

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМНОГО УЧАСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІНТЕГРОВАНІ БАНКІВСЬКІ СТРУКТУРИ

ЕЛЕМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

ПРЕДСТАВНИЦТВА

БАНКІВСЬКІ ФІЛІЇ

ДОЧІРНІ БАНКИ

АСОЦІЙОВАНІ БАНКИ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ У США

БАНКІВСЬКІ ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ УГОДИ

АЛЬЯНСИ З ПАЙОВОЮ УЧАСТЮ

СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

ПЕРЕХІДНІ ФОРМИ АЛЬЯНСІВ

МІЖНАРОДНІ АЛЬЯНСОВЫЕ МЕРЕЖІ

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ МСА

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ РІШЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ АЛЬЯНСУ

ЧИННИКИ УСПІХУ СТВОРЮВАНОГО АЛЬЯНСУ

ВПЛИВ СКЛАДНОСТІ ПОСТАНОВЦІ ЗАВДАНЬ НА ОРГАНІЗАЦІЮ АЛЬЯНСУ

Глава 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ БІЗНЕСУ В РОСІЇ І ЗА КОРДОНОМ

ПІДПРИЄМНИЦТВО БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ОРГАНІЗАЦІЇ (ЮРИДИЧНІ ОСОБИ)

ТОВАРИСТВА РОСІЙСЬКІ НОРМИ

ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

ІНШІ ФОРМИ БІЗНЕСУ. КООПЕРАТИВИ

СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА КОРДОНОМ

ВИСНОВОК

Глава 5. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ФІРМІ

СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОХОПЛЕННЯ ВСІХ РІШЕНЬ ПО ЗОВНІШНІМ ВЗАЄМОДІЯМ

ПОСЛІДОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ МЕТИ

ВНУТРІШНЯ НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ

ЗОВНІШНЯ НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ

ОРІЄНТАЦІЯ НА ОЦІНКУ ТЕНДЕНЦІЙ

ПРОЦЕДУРИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ФІРМІ

РЕАЛІЗАЦІЯ МІСІЇ ФІРМИ У СТРАТЕГІЇ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ

АЛГОРИТМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ФІРМІ

СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СТРУКТУРИ

РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ

ПІДБІР ТА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МНК

ПРИЧИНИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

ПОРІВНЯННЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЮ ТА ГЛОБАЛЬНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

ВИДИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ

МОДЕЛЬ ОМАЄ

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО КОМПАНІЇ МНК

ЗБІР ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

ПЕРЕДАЧА МАРКЕТИНГОВОГО ДОСВІДУ

МІЖНАРОДНА ПРОДУКТОВА ПОЛІТИКА

МІЖНАРОДНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ЗБУТУ

МІЖНАРОДНА РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА

ПРАКТИКА РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ МНК

ПЛАНУВАННЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ

СХЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЯ

СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ІНШІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ

ГІБРИДНА СТРАТЕГІЯ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ АЛЬЯНСІВ

РОЗРОБКА ГІБРИДНОЇ СТРАТЕГІЇ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИПУ СТРАТЕГІЇ ВІД ВИДУ ІННОВАЦІЇ

ВИСНОВОК

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ В МІЖНАРОДНИХ ФІРМАХ

Глава 6. ФІНАНСОВІ І ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТРУМЕНТИ СТРОКОВОГО РИНКУ

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ ФІРМИ

КОРОТКОСТРОКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ФІРМИ

ДОВГОСТРОКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ КОМПАНІЇ

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ФІРМИ

ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ ФІРМИ

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК ТА СТРАТЕГІЇ ЙОГО ХЕДЖУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМ РИЗИКОМ

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНО-ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

МІНІМІЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ПРАКТИКА ОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ВИСНОВОК

ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Глава 7. ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТУ

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ І ДОВГОСТРОКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ

ФАКТОРИНГ ТА ФОРФЕЙТИНГ ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

ФОРФЕЙТИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

ПОРІВНЯННЯ ФОРФЕЙТИНГУ І ФАКТОРИНГУ

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

СПОСОБИ СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ РИЗИКІВ

СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ІМПОРТУ

ВИСНОВОК

Глава 8. ТЕХНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

МІСЦЕ І РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ВИХІДНІ МОМЕНТИ ІНВЕСТУВАННЯ

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙ

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ

КОРЕЛЯЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ АКТИВІВ

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

ХАРАКТЕРНІ ВІДМІННІ РИСИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ КОЛЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СХЕМ КОЛЕКТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

СПОСОБИ ОЦІНКИ АКТИВІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

ПРОЦЕДУРА РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКУПУ ПАЇВ

ВИТРАТИ І ВИНАГОРОДИ ЗА УПРАВЛІННЯ

СТИЛІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

ВИСНОВОК

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Глава 9. ТЕХНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МНК

ЦІЛІ І НАПРЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ МНК

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТРАНСФЕРТУ

СТРАТЕГІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ НДДКР

ВИБІР ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НДДКР

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ НДДКР

НАЦІОНАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ НДДКР

ВИСНОВОК

Глава 10. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЕТИКА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ МІЖНАРОДНОЇ ФІРМИ

ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ МЕНЕДЖЕРІВ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

НАВЧАННЯ

МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

МІЖНАРОДНИЙ КОЛЕКТИВ

ЕТИКА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

ВИСНОВОК

Глава 11. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МНК

ПРИЧИНИ ПЕРЕБУДОВИ МНК

«КРИЗОВИЙ СИНДРОМ» І ПЕРЕБУДОВА

ЗМІСТ ПЕРЕБУДОВИ МНК

МАКРОПЕРЕСТРОЙКА

ВИСНОВОК

 

Менеджмент

 

Розділ 1. МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

1.1. Поняття і сутність менеджменту

1.2. Еволюція управлінської думки

1.3. Зарубіжний досвід менеджменту

1.4. Специфіка менеджменту в Росії

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Зовнішнє середовище

2.2. Внутрішня середовище

2.3. Організація роботи підприємства

Розділ 3. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ. ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Зміст процесу управління

3.2. Основні функції управління. Цикл менеджменту

 Глава 4. СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ПЛАНИ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

4.1. Стратегічне (перспективне) планування

4.2. Місія підприємства

4.3. Цілі підприємства

4.4. Аналіз зовнішньої середовища

4.5 Аналіз сильних і слабких сторін

4.6. Аналіз альтернатив, вибір, реалізація й оцінка стратегії

4.7. Тактичне і поточне планування. Основні етапи. Реалізація поточних планів

Глава 5. МОТИВАЦІЯ, ПОТРЕБИ І ДЕЛЕГУВАННЯ

5.1. Мотивація

5.1. Пошук оптимального варіанти мотивації

5.2. Потреби

5.3. Делегування

 Глава 6. СИСТЕМА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

6.1. Методи управління

6.2. Групи методів управління

6.3. Управління і типи характерів

Глава 7. КОМУНІКАТИВНІСТЬ

7.1. Інформація менеджменті та її види

7.2. Комунікація

7.3. Трансакційний аналіз

 Глава 8. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

8.1. Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад

8.2. Типи співрозмовників

8.3. Фактори підвищення ефективності ділового спілкування

8.4. Техніка телефонних переговорів

8.5. Етапи і фази ділового спілкування

Глава 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

9.2. Методи прийняття рішень

9.3. Рівні прийняття рішень

Глава 10. КОНТРОЛЬ І ЙОГО ВИДИ

10.2. Етапи контролю

10.3. Технологія і правила контролю

10.4. Види контролю

10.5. Загальні вимоги до ефективно поставленому контролю. Характеристика ефективного контролю

10.6. Підсумкова документація по контролю

 Глава 11. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ

11.2. Основні елементи конфлікту

11.4. Основні види конфліктів

11.5. Стрес

 Глава 12. КЕРІВНИЦТВО: ВЛАДА ТА ПАРТНЕРСТВО

12.2. Партнерство

 

Ризик-менеджмент

 

Основні терміни ризик-менеджменту

 Комерційний ризик - фінансова категорія

Ризик-менеджмент - частина фінансового менеджменту

Страхування - основний прийом ризик-менеджменту

Сутність, зміст і види страхування

Організаційна структура страхування

Сутність, зміст та завдання актуарних розрахунків

Особисте страхування

Майнове страхування

Страхування відповідальності

Перестрахування

 Страховий бізнес

 

Інноваційний менеджмент

 

МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ

ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСПІХУ В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ

 ВИКОРИСТАННЯ ЗАХІДНОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У РОСІЇ

  МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

 КОМУНІКАЦІЇ БАНКУ - РЕКЛАМА, ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

 

Вся Бібліотека >>>