Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Банківська справа в Росії 7

Ощадна справа


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

Розділ IV ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВКЛАДАМИ ТА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ. Документальне оформлення операцій з вкладами

 

 

У всіх установах Ощадного банку діє єдиний порядок оформлення операцій за вкладами. У банку застосовуються стандартні бланки документів, які затверджені Правлінням Ощадного банку. Бланки побудовані таким чином, що можлива обробка міститься в ній інформації з використанням ЕОМ. При відсутності обчислювальних машин вони обробляються вручну.

По кожному виду вкладу кожному вкладнику в установі банку відкривається особовий рахунок. Особовий рахунок оформляється на бланку форми №1. В ньому наводяться: порядковий номер рахунку, номер Ощадного банку, прізвище, ім'я та по батькові вкладника, рік його народження, його адреса і до якої групи населення він належить. Призначення особового рахунку - це послідовний запис всіх операцій за цим рахунком, выведелие залишку за вкладами та за зарахованим відсоткам. Зразок підпису вкладник ставить на картці особового рахунку у відведеному місці. Зразок використовується для контролю видаткових операцій за рахунком. Вкладник на звороті особового рахунку може оформити доручення і заповідальне розпорядження. Картки особового рахунку зберігається в установі Ощадного банку. Вони розташовуються в порядку зростання номерів рахунків за даному виду вкладу.

Щоб відкрити рахунок вкладникові необхідно заповнити прихідний ордер. Він оформляється на бланку форми №51/36. Цей ордер є підтвердженням внесення початкового внеску. Вкладник в прибутковому ордері вказує прізвище, ім'я і по батькові, суму, внесену ним, дату внесення, ставить підпис. На звороті ордера вкладник може оформити доручення або заповідальне розпорядження. Якщо вкладник хоче одночасно оформити довіреність і заповіт, то він записує останнім на окремому бланку форми №36. У складі звіту прибутковий ордер направляється у відділення Ощадного банку. Ордер використовується для подальшого контролю здійснюються по ньому операцій. Вкладник також заповнює алфавітну картку. Її бланк - форма №13. Вона призначена для наведення довідок про наявність рахунку цього вкладника та номер його рахунку. Алфавітні картки зберігаються в окремих картотеках. Там вони розміщуються в алфавітному порядку прізвищ вкладників. Після того, як запис операції завершена на особовому рахунку, на прибутковому ордері та алфавітній картці проставляється номер установи банку і номер рахунку. На ордері, крім того, проставляється сума внеску, залишок вкладу і відсотків.

Вкладникові на підтвердження прийнятої суми видається ощадна книжка. У ній на титульному аркуші зазначено прізвище, ім'я та по батькові вкладника, номер і адресу установи Ощадного банку, номер особового рахунку. Всі записи в ощадній книжці засвідчуються підписом завідувача або контролера установи банку або відбитком друку Ощадного банку. На всіх наступних сторінках ощадної книжки записуються дата здійснення операцій, прийнята або видана сума і залишок вкладу. Ці дані повинні завірятися підписом контролера і касира установи банку.

В установах Ощадного банку застосовуються ощадні книжки різних форм. Книжка форми №2 використовується за різними видами вкладів. Вона є найбільш поширеною. Ощадна книжка форми №2-а має лише 1 лист. Вона призначена в основному для оформлення строкових вкладів. За строковими вкладами здійснюється зазвичай мало операцій. Книжка форми №2-д застосовується при здійсненні операцій за цільовим вкладами на дітей. В книжці форми 2-про міститься 11 відривних ордерів та корінців до них. На кожному з них видрукуваний друкарський номер. Книга має форму блокнота. Ця книжка використовується для неписьменних вкладників чи застосовується в установах, де працює один працівник.

При внесенні першого внеску на ім'я вкладника іншою особою він у прибутковому ордері перед своїм підписом вказує "Внесок внесений". А сам вкладник при першому відвідуванні дає зразок свого підпису в картці особового рахунку та на бланку №36. У ньому зазначаються також дані пред'явленого вкладником паспорта. Даний документ направляється у відділення ощадного банку, де використовується для подальшого контролю здійснюються по ньому операцій.

 

Прийом першого внеску на ім'я неповнолітнього оформляється з зазначенням підпису осіб, які будуть розпоряджатися вкладом. Якщо ж сума вкладу внесена самим неповнолітнім,, зразок підпису оформляється в загальному порядку.

Для поповнення вкладу вкладник оформляє прибутковий ордер форми №51. Якщо застосовується ощадна книжка форми №2-о, то вкладник надає ордер з неї. Працівник ощадного банку звіряє дані ощадної книжки і прибуткового ордера з даними особового рахунку, робить записи про дату і суму операції, залишок вкладу в цих документах, потім завіряє їх своїм підписом. Вносителю видається ощадна книжка тільки після прийому і перерахунку грошей. Додатковий внесок може прийматися без пред'явлення ощадної книжки. У цьому випадку вносителю в підтвердження отриманих від нього грошей видається квитанція форми №31 або форми №31-а. В ній

вказується: прізвище, ім'я та по батькові вкладника і вносителя, номер рахунку, прийнята сума і дата.

Видача вкладу здійснюється тільки за пред'явленням ощадної книжки. Щоб отримати суму, вкладник повинен заповнити видатковий ордер форми №51. Якщо ж застосовується ощадна книжка форми №2-о, то заповнюється черговий ордер з цієї ощадної книжки. Працівник ощадного банку звіряє дані ощадної книжки і видаткового ордери з даними особового рахунку, контролює відповідність підпису на ордері наявним зразком підпису вкладника на особовому рахунку, а потім оформляє видачу вкалада.

Вкладникам надається право одержувати гроші не тільки в тій установі, де ведеться особовий рахунок по вкладу, але в будь-якому закладі банку даного району, що має телефонний зв'язок.

Вклад можна отримувати за дорученням. В цьому випадку працівник Ощадного банку перевіряє правильність оформлення довіреності і термін її дії, відповідність підпису вкладника на довіреності зразком його підпису на особовому рахунку, і тільки потім оформляє видачу вкладу. Щоб одержати вклад, вкладник пред'являє контролеру ощадну книжку і видатковий ордер форми №51. В даній установі банку відсутня особовий рахунок вкладника. Установа банку здійснює попередній контроль на підставі наявних у нього документів. Ці документи - форма №51/36 і ордери за раніше здійсненими операціями. Видача грошей проводиться тільки після підтвердження залишку вкладу працівником подальшого контролю відділенням банку письмово ордері форми №51, якщо бухгалтерія банку знаходиться поруч. Якщо бухгалтерія знаходиться в іншому приміщенні, то - по телефону. Щоб списати суми отриманих грошей з особового рахунку за вкладом при здійсненні даної операції, повинен виписуватися комплект ордерів форми №59. Комплект складається з трьох частин. Вони іменуються А, Б, В. надходження До видаткового ордера форми №51 ордер форми №59-зберігається в картотеці подальшого

контролю і рахунку, за яким видана сума. Ордери форм №59-А і №59-Б служать для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку банку. Потім форма №59-Б разом з ордером форми №51 надсилається в установу банку для списання виданої суми з картки особового рахунку. Отримавши ці документи, контролер установи ощадного банку перевіряє правильність вказівки залишку вкладу і тотожність підписи вкладника на видатковому ордері зразком його підпису на особовому рахунку, потім записує операцію на особовому рахунку. Контролер на ордері форми №59-Б робить відмітку про списання суми з рахунку. Потім на ордері форми №51 вказує залишок вкладу і відсотків. Всі записи завіряються підписом контролера.

Операції щодо зарахування суми компенсації на діючий рахунок виробляються в наступному порядку: у першій графі картки особового рахунку вказується вид зарахування - "компенсація", сума компенсації відображається в графі "прихід", потім виводиться новий залишок вкладу. Операція записується подвійний датою - дробом: над рискою 1 березня 1991 р., під рискою - фактична дата зарахування компенсації. По кожному рахунку складається ордер форми №52 на зарахування суми компенсації, в тексті ордера вказується вид зарахування - "компенсація", дата операції дається також, як в особовому рахунку.

У першій графі знову відкривається при відкритті картки спеціального рахунку вказується вид зарахування -"компенсація" і номер чинного рахунку, з якого обчислено компенсація. Сума її відображається у графах "надходження" і "залишок вкладу". В картці особового рахунку операція записується також подвійний датою - дробом. В картці чинного особового рахунку в графі "для відміток" проставляється номер відкритого спеціального рахунку. Складаються ордера форми №52 на зарахування суми компенсації за кожним знову відкритого спеціальним рахунку. Алфавітна картка заповнюється з відкритого спеціального рахунку. Після 1-го липня 1991 р., якщо вкладник

з'явився в банк, контролер дооформляет картки особового рахунки по спеціальному рахунку, оформляє і видає за цим рахунком ощадну книжку форми №2-с. Вкладник ставить розписку на бланку форми №36, яка підтверджує отримання ним ощадної книжки і одночасно служить зразком його підпису для подальшого контролю операцій за вкладом. На підсумкові суми компенсацій в кінці дня виписуються окремі ордера форми №63, сума яких відображається в операційному щоденнику. Компенсації зараховуються на діючі і спеціальні рахунки.

Порядок нарахування відсотків за вкладами населення має особливості. Система нарахування відсотків, яка зараз існує, дозволяє визначити суму відсотків незалежно від часу зберігання вкладу і кількості операцій, виконаних протягом будь-якого періоду. При первинному внесок за всіма видами вкладів, крім термінових, відсотки нараховуються по таблиці з дня відкриття рахунку на кінець поточного року і виводиться залишок відсотків. При кожному додатковому внеску або видачу вкладу відповідно зараховуються або відраховуються відсотки і виводиться новий залишок відсотків. Після кожної операції нарахування, відрахування і залишок відсотків відображаються на особовому рахунку за вкладом. Залишок нарахованих відсотків наприкінці року зараховується до вкладом, а по збільшеному таким чином вкладом умовно нараховуються відсотки на рік вперед. В ощадну книжку запис зарахованих до вкладу процентів проводиться при першому відвідуванні вкладником установи Ощадного банку, де ведеться його рахунок.

Нарахування відсотків авансом до кінця року за строковими вкладами не виконується. Відсотки за строковими вкладами не зараховуються до основною сумою в кінці року. За строковими вкладами витрати банку на виплату відсотків визначаються оціночним методом на початку року. Ця сума резервується на окремому балансовому рахунку. Це рахунок №14 "Резервування відсотків". Вкладник може отримати за строковим вкладом належні проценти за кожний повний

рік зберігання вкладу тільки в повній сумі. Вкладник заповнює ордер форми №54 для отримання доходу за вкладом.

В ощадну книжку і в особовий рахунок в графі "Зміст операції" вказується період, за який отримані відсотки.

При отриманні вкладником усієї суми вкладу особовий рахунок закривається. За дні, які залишилися до кінця року, працівник Ощадного банку відраховує відсотки на суму залишку вкладу. Потім визначає суму відсотків, яка зараховується до внеску, нараховує новий залишок вкладу з зарахованими відсотками. Вкладник заповнює видатковий ордер форми №51 із зазначенням знову розрахованої суми. •Окремими рядками в особовому рахунку за вкладом відображаються операції по зарахуванню відсотків, приєднання їх до вкладу і видачу вкладу. Після всіх записів вказується, що внесок сплачено. Особовий рахунок після завершення оформлення операцій по всіх документах поміщається в окрему картотеку закритих рахунків поточного року. Контролер на суму зарахованих у вкладом відсотків виписує меморіальний ордер форми №52, який складається по кожному рахунку. Цей ордер передається в бухгалтерію і зберігається,1 в картотеці подальшого контролю. Вкладник заповнює при закритті рахунки за строковим вкладом два видаткові ордери.

Перший з них - це ордер форми №51 на суму основного вкладу.

Другий форми №54 - на суму належних відсотків.

На загальну суму зарахованих відсотків в кінці дня по всіх закритим рахунками складається меморіальний ордер форми №63. Він використовується для відображення суми нарахованих відсотків на відповідних балансових рахунках.

Операція із закриття рахунку в ощадній книжці записується із зазначенням відсотків, зарахованих до вкладом загальної суми виданого вкладу. По закритому рахунку

ощадна книжка погашається і клієнтові не повертається. Вона передається разом з ордерами до бухгалтерії відділення банку для контролю і подальшого зберігання. По закритому рахунку в алфавітній картці робиться відмітка, що рахунок закритий із зазначенням дати. Картка поміщається в архівну картотеку.

Записи тривають в новій додатковій картці за колишнім номером, якщо картка особового рахунку повністю списаний. Аналогічно надходять і з ощадною книжкою: вкладнику замість списаного видається нова ощадна книжка за тим же номером рахунку.

У разі втрати ощадної книжки вкладник зобов'язаний написати заяву про це. За цим рахунком установу Ощадного банку припиняє операції. Тільки після дозволу керуючого відділенням банку, залишок вкладу перераховується на новий рахунок. Вкладнику видається нова ощадна книжка.

У всіх документах, пов'язаних з операціями ^за

вкладами, записи повинні бути правильними і чіткими. Слова,

не повинні скорочуватися. Виправлення в чеках не допускаються,

ордерах, контрольних аркушах і квитанціях форми №31-а.

Виправлення можуть бути зроблені в інших документах з

вкладами наступним чином: неправильні записи

закреслюються однією рискою таким чином, щоб їх можна

було прочитати, а зверху записуються правильні дані,

які засвідчуються написом працівника

Ощадного банку. Виправлення, підчищення записів прізвищ, імен, по батькові в документах, призначених для вкладника, не допускаються. Якщо помилка допущена, то такий бланк вважається зіпсованим. Він повинен бути погашений. Вкладнику видається правильно оформлений документ.

Кожна операція за вкладами протягом дня відображається в момент її здійснення в операційному щоденнику. В операційному щоденнику при зарахування або списання коштів з вкладу зазначаються номер особового рахунку, прізвище та ініціали вкладника, а також сума операції. Крім суми виданого вкладу за площин особовими рахунками

показується ще окремо сума відсотків, приєднаних до вкладу. Разом з документами, якими оформлені операції за вкладами, операційний щоденник передається в групу подальшого контролю відділення Ощадного банку.

Організація обліку і контролю операцій з вкладами

Бухгалтерський облік і контроль операцій по вкладах здійснюється відділенням Ощадного банку. За вкладами громадян синтетичний облік операцій ведеться на пасивному балансовому рахунку №13 "Внески громадян". До нього може бути відкрито безліч рахунків другого порядку, які характеризують вид вкладу (до запитання, умовний, цільової, виграшний тощо). Строкові вклади з підвищеною відсотковою ставкою враховуються на балансовому рахунку №7 "Договірні вклади" (субрахунок 3). Суми компенсації за вкладами відображаються на рахунку №86 "Компенсації за вкладами". До нього відкрито 2 субрахунки. Аналітичний облік операцій ведеться за кожним вкладом конкретного громадянина-вкладника.

Рахунок за вкладами в залежності від характеру операцій може кореспондувати з різними балансовими рахунками:

-"Каса", якщо операція здійснюється з використанням готівкових грошей;

-"Междукассовые розрахунки", якщо сума переводиться у відділення банку іншого районаж

-"Розрахунки за безготівковими розрахунками", якщо суми списуються за дорученням вкладника;

-"Відсотки за вкладами" - на суму зарахованих до вкладу та суму зарахованих виграшів за виграшними вкладами;

-"Резервовані відсотки" - при зарахуванні у вклади зарезервованих сум відсотків і т.д.

Правильність здійснених операцій по вкладах населення їх відображення в особових рахунках вкладників, а також законність здійснюваних операцій перевіряється у відділеннях Ощадного банку. Дана робота носить назва подальшого контролю. Головна задача послідуючого контролю - це своєчасна і ретельна перевірка документів за вкладами. Наступний контроль складається з арифметичного контролю, який відслідковує правильність розрахунків за кожним рахунком, і логічного контролю, який забезпечує перевірку законності здійснюваних операцій і правильність оформлення документів.

З числа досвідчених висококваліфікованих працівників банку формується група подальшого контролю. У разі, якщо при перевірці ними документів за вкладними операціями не була виявлена помилка в оформленні операції, що послужила надалі причиною переплати за вкладом, то працівники подальшого контролю несуть матеріальну відповідальність. За організацію роботи групи подальшого контролю несе відповідальність головний бухгалтер відділення Ощадного банку.

В організації праці працівників групи подальшого контролю важливим фактором є розташування та обладнання робочих місць. Для працівників подальшого контролю у відділенні Ощадного банку повинна бути виділена окрема кімната, в якій розміщуються картотеки з документами. Кімната, в якій знаходяться документи подальшого контролю або картотека з такими документами, по закінченні робочого дня повинна замикатися і опечатуватися металевою печаткою. Ключі від кімнати або картотек та друк повинні зберігатися у головного бухгалтера. Перед відкриттям цієї кімнати або картотеки необхідно переконатися в тому, що відбитки печаток не пошкоджені. За кожній установі банку, підлеглому відділенню, роздільно за видами вкладів ведуться картотеки документів для забезпечення ретельності перевірки законності операцій за вкладами та правильності розрахунків з

кожним вкладником. Документи всередині кожної картотеки розташовуються в порядку зростання номерів особового рахунку. Документи по кожному особовому рахунку в картотеках відокремлюються один від одного початковим ордером форми №51/36 або прокладкою з щільного паперу. На виступаючій частині папери проставляється номер рахунку.

Картотеки з вкладними документами поділяються на основну і поточного архіву. По кожному рахунку в основний картотеці знаходяться:

-первинний документ;

-повідомлення форми №36 із зразком підпису вкладника, якщо рахунок був відкритий у відсутності вкладника;

-повідомлення з завещательным розпорядженням або довереностью на тривалий термін;

-ордер з ощадної книжки форми №2 на останню операцію з готівкою, незалежно від того, здійснювалися після цього безготівкові операції;

-документ, на якому проставлено залишок вкладу на 1-е січня і відсотки, зараховані за рік вперед. В основну картотеку також входять всі документи за поточний рік у порядку здійснення операцій. В картотеці поточного архіву зберігаються документи по рахунках, закритим у поточному році.

Після зарахування відсотків і завершення складання річного бухгалтерського звіту по закінченні року документи за операціями, досконалим у поточному році, виймаються з картотек і передаються в архів.

Тільки у виняткових випадках допускається вилучення з картотек або архіву справжніх документів за вкладами. Наприклад, документ може бути вилучений, якщо в суді, органі дізнання, попереднього слідства, перебуває кримінальна справа або справа, за яким відповідно до законом може бути застосована конфіскація майна, або цивільну справу, що випливає з кримінального; якщо в суді знаходиться цивільна справа про стягнення аліментів при відсутності заробітку або іншого майна, на яке можна звернути

стягнення, або про розділ вкладу, який є спільним майном подружжя.

На вимогу начальника та головного бухгалтера вищестоящого управління Ощадного банку допускається вилучення справжніх документів. Ревізор, що проводить ревізію відділення банку, має право доступу до справжніх документах.

Якщо документ вилучається з картотеки, то в неї поміщається копія, на якій вказується: куди, кому, з якою метою та на підставі будь постанови про вилучення виданий справжній документ. Копії документів завіряються підписами керівника та головного бухгалтера відділення банку. В картотеку поміщаються разом з копіями документів постанови про вилучення документів за вкладами. Головним бухгалтером ведеться докладний опис всіх вилучених документів і контролюється надходження підтверджень про їх отримання і повернення документів. Опис зберігається в окремій справі у головного бухгалтера відділення банку.

За постановою органів попереднього слідства або ухвалою суду при накладенні арешту на вклад в картотеку наступного контролю за відповідним особовим рахунком поміщається повідомлення форми №36 про накладення арешту з додатком постанови. До даного рахунку додаються при зняття арешту з вкладу документ, на підставі якого знято арешт, і повідомлення форми №36.

 

«Ощадну справа» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Історія розвитку банківської системи Росії

Банківська система до 1917 р.

Банківська система Радянського Союзу

Сучасна банківська система Росії

Банк Росії

Комерційні банки

Фінансовий криза 17.08.98.

 

Банківська система Росії

БАНКИ І СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ВІДОМОСТЕЙ, СКЛАДОВИХ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ.

Про ЗЛОЧИНИ, СПРЯМОВАНІ НА НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ

НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

 

Банківське кредитування малого бізнесу в Росії

Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Росії

Причини, перешкоджають зростанню кредитування малого бізнесу, і способи їх усунення

Досвід фінансової підтримки бізнесу в економічно розвинених країнах

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

  

ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

 

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції